Предузетник са статусом социјалног предузетништва сачињава извештај о испуњавању друштвене улоге за период од две године, који садржи основне податке у вези са:

  1. испуњавањем услова за пословање у статусу социјалног предузетништва, прописаних Законом;
  2. пословањем, односно активностима које су реализоване у складу са чланом 7. Закона;
  3. расподелом добити у складу са чланом 11. Закона;
  4. начином управљања у субјекту социјалног предузетништва, у складу са чланом 12. Закона.

Саставни део извештаја чине и програми реинвестирања и уговори о додели средстава из члана 11. ст. 4. и 5. Закона, ако је у периоду извештавања распоређивана добит.

Актом Владе на предлог министарства надлежног за послове запошљавања ближе се уређује садржина и начин подношења извештаја из става 1. овог члана.

Извештај (чији су саставни део и планови реинвестирања и уговори о донацијама), који се сачињава за период од две године, се подноси Регистру привредних субјеката ради објаве, у року који је прописан за подношење годишњег финансијског извештаја.

За објаву извештаја из члана 13. Закона предузетник подноси: