Ступањем на снагу Закона о задругама („Службени гласник РС", број 112/2015) 7. јануара 2016. године створен је нови правни оквир за регистрацију задруга, уз већ постојећи Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Правилник о садржини регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију.

При томе, Закон о задругама прописује предмет регистрације, Закон о поступку регистрације одређује правила поступка, док је Правилником предвиђено шта је од документације потребно доставити уз сваку регистрациону пријаву.

Како је међутим Правилник усвојен још у време важења претходног Закона о задругама (2012. године) потребно је имати у виду нека мања одступања у погледу потребне документације уз поједине врсте пријава.

Новина је да је Закон о задругама екплцитино предвидео сходну примену одредби Закона о привредним друштвима за сва она питања која нису посебно уређена самим Законом о задругама. 

Најзад, напомињемо да рок за усклађивање са новим Законом о задругама истиче 07. јануара 2017. године, те да најкасније до истека тог рока постојеће задруге и задружни савези могу да наставе да раде, на начин и под условима под којима су уписани у Регистар. Више о поступку усклађивања са новим Законом о задругама можете прочитати овде

За све пријаве које се подносе регистру, важе општа правила поступка о чему можете више прочитати у одељку Општа упутства.