Опште информације

Од 17. октобра 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање једночланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО), а од 28. јуна 2019. године и оснивање вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО) електронским путем.  

За еРегистрацију оснивања једночланог и вишечланог ДОО потребно је да подносилац пријаве поседује:

 • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
 • инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (уколико већ имате инсталирану NEXU апликацију обавезно преузмите нову верзију овде),
 • Visa, MasterCard или Dina платне картице за плаћање накнаде.

еРегистрација оснивања једночланог и вишечланог ДОО се врши у апликацији Агенције за привредне регистре.

Почетни корак за кориснике који први пут приступају систему је креирање налога на Порталу eID.gov.rs.

Уколико сте систему већ приступали, исти кориснички налог можете искористити за еРегистрацију оснивања једночланог и вишечланог ДОО. Потребно је само да унесте Вашу електронску пошту и лозинку. За случај да сте заборавили лозинку, погледајте видео упутство заборављена лозинкаПријава АПР налогом биће омогућена до 01.06.2023 године, а након тога ће бити доступна искључиво пријава преко Портала eID.gov.rs.

еРегистрацију оснивања једночланог и вишечланог ДОО Вам може олакшати Водич у сликама кроз е-регистрацију ДОО (за случај када члан друштва е-пријаву подноси сам за себе, нема уплаћеног улога и управљање је једнодомно) или упутство за кориснике у пдф формату. Од помоћи Вам може бити и видео упутство о оснивању једночланог ДОО.

Плаћање накнаде за оснивање једночланог и вишечланог ДОО врши се у систему Visa, MasterCard или Dina платном картицом. Начин плаћања објашњен је у техничком упутству за електронско плаћање накнаде.

Електронски потпис се користи за потписивање електронске регистрационе пријаве, али и за потписивање докумената који могу бити прилози уз електронску пријаву. Потписивање докумената се због специфичности самог поступка врши путем NEXU апликације за електронско потписивање, коју уз упутство за коришћење можете преузети овде (напомена: уколико већ имате инсталирану NEXU апликацију обавезно преузмите нову верзију са претходног линка).

Решење о оснивању у форми електронског документа

Решење о оснивању у форми е-документа, потписано е-потписом регистратора, добија се на унету имејл адресу или се може преузети из саме апликације након е-регистрације.

Ни једна институција не сме да условљава спровођење одређене процедуре прилагањем решења о оснивању у папирној форми уместо решења у електронској форми, али за случај да је неопходно поседовање решења у папирној форми, потребно је АПР-у поднети:

Питања у вези са еРегистрацијом оснивања једночланог и вишечланог ДОО можете упутити и нашем инфо центру на број телефона 011 20 23 350 или на имејл адресу info@apr.gov.rs. На располагању Вам је и техничка подршка АПР-а која пружа помоћ око апликације и њихова адреса је sd@apr.gov.rs.


Напомене и предуслови за подношење е-пријаве

Опште напомене:

Систем за подношење е-пријаве оснивања друштва са ограничениом одговорношћу је осмишљен тако да усмерава корисника током уноса података да исправно и у складу са релевантним прописима попуни регистрациону пријаву.  На овај начин се отклањају најчешћи недостаци у пријави који доводе до негативне одлуке регистратора.

Напомињемо да регистратор проверава испуњеност услова за регистрацију (у погледу заузетости назива, усклађености података унетих у пријаву и предвиђених оснивачкима актом) тек након подношења регистрационе пријаве. Иако апликација у великој мери сама опомиње да је дошло до неисправног уноса, претходно наведене ставке не проверава, па се може десити да  успешно поднесете е-пријаву али да не добијете позитивну одлуку којом се она усваја (нпр. назив већ постоји у бази података АПР као такав). У апликацији су посебно означења поља која се обавезно попуњавају као и дугме „i“ које пружа више информација. Подносилац сâм мора да води рачуна о правопису пошто у поступку регистрације не постоји могућност измене унетих података, односно пријава се усваја у целини тако како је попуњена и подаци се региструју искључиво онако како их је подносилац унео.

ПРЕДУСЛОВИ за подношење е-пријаве:

За подношење е-пријаве постоје четири важна предуслова. Подносилац пријаве мора да има:

 • електронски потпис (који ће касније свакако користити за подношење финансијских извештаја или комуникацију са Пореском управом),
 • инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (Уколико већ имате инсталирану NEXU апликацију обавезно преузмите нову верзију. NEXU апликација је дизајнирана од стране Агенције за привредне регистре и може служити кориснику и за креирање свих будућих електронских докумената, фактура и сл. Њено преузимање са сајта АПР је бесплатно),
 • могућност плаћања електронским путем коришћењем Visa, Dina или MasterCard платне картице,
 • отворен налог на систему Агенције за привредне регистре, ради приступа апликацији.

Пријава за регистрацију се може поднети само уколико су попуњена сва обавезна поља и ако је:

 • плаћена накнада за е-регистрацију,
 • пријава потписана квалификованим е-потписом издатим на територији Републике Србије,
 • ЈМБГ или евиденциони број за странца из е-потписа подносиоца идентичан са ЈМБГ или евиденционим бројем који је унет као податак у одељку подносилац захтева.

За подношење пријаве обавезно је и да приложени електронски документи буду потписани е-потписом овлашћеног лица (нпр. потврда банке о уплаћеном оснивачком улогу, уколико је исти предвиђен оснивачком актом, мора бити потписана е-потписом овлашћеног лица банке која је потврду издала).


Најчешћа питања

1. Ко може да поднесе е-пријаву за упис једночланог и вишечланог ДОО у Регистар привредних субјеката?

Е-пријаву може да поднесе физичко лице (будући члан друштва) или лице које за подношење пријаве оснивања Агенцији пуномоћјем овласти будући члан (пуномоћник).

Уколико је подносилац будући члан, пријаву потписује својим квалификованим електронским потписом.

Уколико је подносилац пуномоћник, он потписује пријаву својим квалификованим електронским потписом, а у прилогу мора бити пуномоћје у форми електронског документа (потписано од стране будућег члана друштва његовим електронским потписом).

2. Да ли електронским путем може да се поднесе пријава оснивања вишечланог ДОО ?

Да, могуће је подношење е-пријаве за регистрацију вишечланог ДОО.

3. Да ли треба уз е-пријаву да приложим фотокопију личне карте у ПДФ формату?

Не, идентитет подносиоца и физичког лица проверава сама апликација, валидацијом квалификованог електронског потписа подносиоца.

4. Да ли оснивачки акт треба да буде оверен код нотара?

Не, оснивачки акт који се прилаже уз е-пријаву треба да буде у форми електронског документа потписан е-потписом члана друштва, односно заступника друштва уколико је будући члан домаће привредно друштво.

Након попуњавања обавезних елемената, извршите потписивање оснивачког акта електронским потписом члана друштва у одговарајућем програму или помоћу NEXU апликације за електронско потписивање.

Ако се уз електронску пријаву доставља оснивачки акт који је претходно сачињен у папирној форми са потписима оснивача (чланова) овереним од стране  јавног бележника, омогућено је да дигитализацију тог акта (конвертовање у форму електронског документа) изврши адвокат својим електронским потписом, односно квалификованим електронском печатом, уз услов да је тај адвокат истовремено и подносилац пријаве. Такође и потврда банке, сагласност надлежног органа и било који други документ који је изворно настао у папирној форми, може бити претворен у електронски документ од стране адвоката који својим потписом гарантује да је имао оригиналан документ, да га је скенирао и потписао електронским потписом, односно квалификованим електронском печатом.

5. Уколико уз пријаву поред оснивачког акта желим да приложим још неки документ, да ли он може бити скенирана копија?

Не. Сви документи који се прилажу из пријаву морају бити у оригиналу, уколико није изричито прописано да могу бити у фотокопији (нпр. фотокопија личне карте код „папирних“ захтева). Пошто се ради о е-пријави приложени документи морају бити у форми електронског документа тј. потписани е-потписом издаваоца документа.

На пример:

 • потврда банке о уплаћеном оснивачком улогу (уколико је исти предвиђен оснивачком актом) мора бити потписана е-потписом овлашћеног лица банке која је потврду издала,
 • уверење из казнене евиденције/потврда о неосуђиваности мора бити снабдевена е-потписом овлашћеног лица надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова.

6. Да ли подношењем е-пријаве могу да поднесем захтев за ПИБ Пореској управи или да обавестим ПИО фонд о заснивању радног односа?

Подносилац има могућност да преко ове апликације поднесе:

 • обавести надлежну институцију да ће члан засновати радни однос у привредном друштву.
 • пријаву за ПДВ евидентирање,
 • пријаву за доделу ПИБ-а.

7. Које су најчешће грешке које могу да се направе приликом е-регистрације једночланог и вишечланог ДОО-а?

 • Приликом навођења предмета пословања у пословном имену или приликом уноса слова Ч, Ћ, Ж, Ш и Ђ, подносиоци често не користе дијакритике (нпр. PETROVIĆ и PETROVIC, ČAČIĆ и CACIC, ŠUŠA и SUSA, ĐURIĆ и DJURIĆ) или „прогутају“ неко слово (нпр. ДРУШТВО ЗА ДИЗЈН уместо ДРУШТВО ЗА ДИЗАЈН). Како  у поступку регистрације не постоји могућност измене унетих података, односно е-пријава се усваја у целини тако како је попуњена и подаци се региструју искључиво онако како их је подносилац унео, изузетно је важно водити рачуна о правопису.
 • Назив не сме бити заузет или сличан већ регистрованом називу, што подносилац може утврдити пре подношења пријаве претрагом регистрованих привредних субјеката и њихових назива у обједињеној претрази података. У пракси, подносиоци често пропусте да се информишу око правила која се тичу назива (погледати одељак Општа упутства).
 • Пословно име је на српском језику, на ћириличном или латиничном писму. При томе је важно водити рачуна да уколико се одабере једно писмо у оснивачком акту или одлуци, истим писмом мора бити уписано и пословно име у регистрациону пријаву. У супротном, постојаће несагласност између регистрационе пријаве и приложене документације, што представља разлог за одбацивање захтева. Такође, треба водити рачуна како је унета ознака правне форме у апикацију, а како је предвиђено пословно име у акту. Нпр. у апликацији је наведено БОНУС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПАРАЋИН, а у акту БОНУС ДОО ПАРАЋИН. Дакле, постоји несагласност у погледу ознаке правне форме, што је разлог за одбачај.
 • Податак о оснивачком улогу мора бити истоветно наведен у пријави и акту, у супротном уколико је у пријави наведено да је само уписан, а у акту и да је уписан и уплаћем, постојаће несагласност између регистрационе пријаве и приложене документације, што представља разлог за одбацивање захтева.

8. Могу ли у неком тренутку регистрације да одустанем, изменим или допупним е-пријаву?

Корисник може након подношења пријаве, а до доношења одлуке надлежног регистратора да:

 • измени захтев,
 • допуни захтев,
 • одустане од захтева.

Уколико, подносилац након плаћања накнаде и подношења пријаве, увиди да је направио неку грешку, може до доношења одлуке регистартора да измени захтев тако што ће на почетном екрану веб апликације за подношење е-пријаве оснивања изабрати НОВИ ЗАХТЕВ, па Започните попуњавање е-захтева, онда ПредузетникПривредно друштво, али ће у екрану УНОС НОВОГ ЗАПИСА као тип захтева изабрати из падајуће листе Допуна/измена пријаве за регистрацију привредног друштва (најчеће се грешком бира поново Регистрациона пријава оснивања привредног друштва). Након одабира Допуне/измене пријаве за регистрацију привредног друштва потребно је пољу Претходни - полазни захтев (веза), унети број основног захтева. Након извршене акције, апликација ће преписати све податке из основног захтева те је довољно извршити измену само у спорним пољима или обрисати постојећи па приложити нови оснивачки акт (потписан електронским потписом члана друштва).

9. Када имам право на пријаву по праву приоритета?

Уколико је у поступку регистрације утврђено да нису били испуњени услови за регистрацију, регистратор доноси одлуку којом одбацује пријаву.

Подносилац има могућност  да:

 • поднесе нову пријаву којом ће да отклони утврђене недостатке и
 • плати половину прописане накнаде за регистрацију.

На тај начин стиче право приоритета и може приступити креирању „пријаве за регистрацију једночланог и вишечланог ДОО по праву приоритета“.

Рок за подношење пријаве по праву приоритета је 30 дана од дана објављивања одлуке регистратора.

10. Да ли оснивачки акт који се прилаже приликом електронске регистрације оснивања доо мора да буде одређене величине?

Да. Оснивачки акт прво треба креирати у пдф формату, а затим електронски потписати, с тим што треба водити рачуна да његова величина након потписивања не прелази 15 МБ.