Брисање из Регистра привредних субјеката може се извршити по четири основа:

 • након спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације,
 • након закључења стечајног поступка,
 • услед одлуке или престанка постојања оснивача представништва/огранка страног привредног друштва,
 • услед статусне промене која за последицу има брисање неког од учесника из Регистра.

Уколико се привредно друштво брише након спроведеног поступка ликвидације, стечаја или статусне промене има обавезу подношења ванредних финансијских извештаја Регистру финансијских извештаја и бонитета. Обвезници достављања ванредних финансијских извештаја у случају брисања су и огранци страног правног лица.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за брисање регистрованих података код привредних субјеката:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Oбавештење за све привредне субјекте код којих се спроводи пореска контрола

Одредбом члана 29. Закона о пореском потпупку и пореској администрацији прописано је да Агенција за привредне регистре не може извршити:

 • брисање привредног субјекта из прописаног регистра,
 • регистровати статусне промене и
 • вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, прекид или друге промене података у вези обављања делатности предузетника,

у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције. Исто важи и за период од добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ.

Агенција за привредне регистре може вршити промене података у вези обављања делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом.

На сајту АПР-а можете извршити претрагу привредних субјеката у Централној евиденцији привремених ограничења.

Након што Пореска управа обавести Агенцију за привредне регистре да је у привредном субјекту завршена контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се покренути процедура брисања или промене података у регистру.

ЛИКВИДАЦИЈА

Регистрациона пријава покретања поступка ликвидације

 • регистрациона пријава покретања поступка ликвидације и објаве огласа (Обавезни подаци + додатак 21),
 • одлука о покретању поступка ликвидације,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада).

Ликвидација се спроводи када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза (начин престанка солвентног привредног друштва).

Покреће се одлуком ортака, комплементара, скупштине чланова друштва с ограниченом одговорношћу или скупштине акционара.

Ликвидација друштва почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације.

Оглас се објављује у трајању од 90 дана на интернет страни Регистра привредних субјеката, а повериоци своја потраживања могу пријавити најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа, одакле произилази да се пријава за брисање друштва након окончања поступка ликвидације може поднети најраније по истеку 120 дана од дана објаве огласа (тј. дана доношења решења Регистатора о регистрацији покретања поступка ликвидације), уз важну напомену да се пријава брисања не може поднети ако претходно није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона (в. регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја).

Поред објаве огласа о покретању ликвидације која има за циљ да непознати повериоци буду обавештени о овом поступку, ликвидациони управник је дужан да познатим повериоцима упути и писано обавештење о покретању ликвидације, најкасније у року од 15 дана од дана покретања ликвидације.

Ликвидациони управник се именује одлуком о покретању ликвидације и његовим именовањем свим заступницима престаје право да заступају друштво. Ако ликвидациони управник одлуком не буде именован, сви законски заступници друштва постају ликвидациони управници и региструју се по службеној дужности.

Друштво може именовати више ликвидационих управника који друштво заступају заједно, ако одлуком није одређено да заступају самостално.

За ликвидационог управника може бити именовано било које физичко или правно лице (укључујући ту и чланове и/или заступнике друштва).

Ако друштво, у току трајања огласа о покретању поступка ликвидације и током рока за пријаву потраживања, промени адресу седишта или адресу за пријем поште, рок од 90 дана поново почиње да тече од дана регистрације те промене.

Регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја, односно годишњег ликвидационог извештаја

 • регистрациона пријава регистрације почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја (Обавезни подаци + додатак 28),
 • усвојени почетни, односно годишњи ликвидациони извештај,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву докумената (висине накнада).

Ликвидациони управник има обавезу да састави почетни ликвидациони извештај (најраније 90, а најкасније 150 дана од дана почетка ликвидације), који затим подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на усвајање. Ортаци, комплементари, односно скупштина су дужни да донесу Одлуку о усвајању почетног ликвидационог извештаја најкасније у року од 30 дана од дана кад им је поднет на усвајање.

Усвојени почетни ликвидациони извештај се региструје у року од 15 дана од дана усвајања.

Уз пријаву за регистрацију почетног ликвидационог извештаја, потребно је доставити и одлуку скупштине о његовом усвајању.

Усвојени почетни ликвидациони извештај обавезно садржи:

 • листу пријављених потраживања,
 • листу признатих потраживања,
 • листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања,
 • податак да ли је имовина друштва довољна за намирење свих обавеза друштва, укључујући и оспорена потраживања,
 • неопходне радње за спровођење ликвидације,
 • време предвиђено за завршетак ликвидације,
 • друге чињенице од значаја за спровођење ликвидације.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање друштва ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Ако ликвидација траје дуже од годину дана, односно ако у току поступка наступи крај пословне године, ликвидациони управник подноси ортацима, комплементарима, односно скупштини на усвајање годишње ликвидационе извештаје, најкасније у року од шест месеци по истеку сваке пословне године. Годишњи ликвидациони извештаји се региструје у року од 15 дана од дана усвајања.

Уз пријаву за регистрацију почетног односно годишњег ликвидационог извештаја, потребно је доставити и одлуку скупштине о његовом усвајању.

Регистрациона пријава обуставе поступка ликвидације

Одлуком ортака, комплементара, односно скупштине друштва, може се обуставити ликвидација и наставити са пословањем.

Одлука о обустави ликвидације може се донети само у случају да је друштво намирило у потпуности све повериоце, да није отказало уговор о раду било ком запосленом по основу ликвидације нити је отпочело са исплатом члановима друштва.

Саставни део одлуке о обустави ликвидације је и именовање законског заступника друштва, а уз ову одлуку се прилаже и изјава ликвидационог управника да су сви повериоци друштва намирени у потпуности и да друштво није отпочело са исплатама члановима друштва.

Одлука о обустави поступка ликвидације не може се донети пре истека рока за пријаву потраживања и њихово оспоравање, што износи укупно најмање 120 дана од дана покретања поступка.

Одлука о обустави ликвидације се региструје.

Регистрациона пријава брисања из Регистра након окончања поступка ликвидације

 • регистрациона пријава за брисање из регистра након окончања поступка ликвидације,
 • одлука скупштине друштва о окончању поступка ликвидације,
 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији,
 • изјава ликвидационог управника да су све обавезе друштва по основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци,
 • одлука о подели ликвидационог остатка друштва,
 • одлука друштва о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица,
 • докази о о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020),
 • изјава заступника субјекта да је преосталу имовину и добит коју је стекао за време трајања статуса социјалног предузетништва и по основу тог статуса пренео на други субјект социјалног предузетништва у складу са Законом, сачињена у форми јавнобележничке исправе (достављају само они субјекти који имају регистрован статус социјалног предузетништва),
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта (висине накнада).

Напомена: Документи којим се доказује престанак пореских обавеза су:

 • уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године, и
 • уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Наведене документе регистратор не прибавља по службеној дужности већ је обавеза подносиоца да их приложи уз захтев за брисање.

Након исплате поверилаца ликвидациони управник саставља:

 • завршни ликвидациони биланс (финансијски извештај који се региструје у Регистру финансијских извештаја и бонитета и не предаје се Регистру привредних субјеката уз регистрациону пријаву брисања)
 • извештај о спроведеној ликвидацији,
 • писану изјаву да је упутио обавештење свим познатим повериоцима као и да су све обавезе друштва (пријављена потраживања и потраживања која се у смислу закона сматрају пријављенима) измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци,
 • предлог одлуке о окончању ликвидације.

Ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације.

Друштво не може донети одлуку о окончању ликвидације пре правноснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза.По окончању ликвидације друштво се брише из Регистра привредних субјеката.

Акционарска друштва брисање врше након подношења захтева Ценралном регистру за испис финансијских инструмената из регистра.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање друштва ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Пословне књиге и документа друштва се чувају тако да буду доступни на територији Републике Србије, у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а име и адреса лица које мора имати ребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије, коме су пословне књиге и документа поверени на чување се региструју.

У случају да поступак ликвидације окончава субјект који је имао регистрован статус социјалног предузетништва, поред изјаве заступника, потребно је да и у Одлуци о расподели ликвидационог остатка (коју доноси скупштина) буде констатовано да се ликвидационим остатком располаже на начин прописан Законом о социјалном предузетништву, односно да се се ликвидациони остатак који  је стечен за време трајања тог статуса и по основу тог статуса преноси на други субјект социјалног предузетништва у складу са чланом 11. Закона.

СТЕЧАЈ

Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014) стекли су се услови да се регистрација података о привредним субјектима над којима је покренут поступак стечаја врши по службеној дужности.

У складу са наведеним, регистрација:

 • покретања стечаја
 • промена података у току стечаја
 • брисања привредног субјекта услед окончања стечаја

врши се по службеној дужности и то на основу решења која Регистру доставља надлежни Привредни суд, односно за стечајне управнике поверенике Агенције за приватизацију или Агенције за осигурање депозита на основу пуномоћја која ове агенције достављају АПР.

У случају продаје стечајног дужника као правног лица и обуставе поступка стечаја, обавеза регистрације промене података о привредном субјекту по овом основу остаје на купцу стечајног дужника, односно пријаву треба да поднесе законски заступник продатог правног лица, у складу са упутством које можете прочитати у наставку.

Обустава стечаја услед продаје стечајног дужника као правног лица

У стечајном поступку може доћи и до обуставе стечајног поступка као последице продаје стечајног дужника као правног лица која за последицу нема брисање, већ спровођење промене података о стечајном дужнику у Регистру.

Уколико се у поступку стечаја стечајни дужник прода као правно лице, тада се стечајни поступак у односу на стечајног дужника обуставља, а наставља се према стечајној маси. Након обуставе стечајног поступка, привредни субјект који је био предмет продаје у стечајном поступку задржава свој правни субјективитет, а долази до промене оснивача, тј. власника правног лица, тако што се купац стечајног дужника уписује у Регистар Агенције за привредне регистре као његов члан (осим код акционарских друштава, с обзиром да се промена акционара не региструје у Регистру привредних субјеката већ у Централном регистру хартија од вредности).

При томе, регистровани подаци о капиталу се бришу, а као нова вредност неновчаног улога члана (купца стечајног дужника), односно основног неновчаног капитала друштва, региструје се износ плаћене купопродајне цене.
Ако би на овај начин регистрована вредност основног капитала била мања од вредности минималног основног капитала, вредност основног капитала региструје се на вредност минималног основног капитала која је прописана за то друштво, а купац је дужан да у основни капитал друштва уплати недостајући износ до висине минималног основног капитала у року од шест месеци од дана обустављања поступка стечаја.

Истовремено, нови члан друштва бира законске заступнике и друге органе друштва.

Пријаву за регистрацију промене података у овом случају овлашћен је да поднесе нови заступник друштва – не и стечајни управник (најчешће су то следеће промене: пословно име, правна форма, органи, чланови друштва, обустава стечаја, па се у складу са тим и прилажу одговарајући додаци пријаве). Уз пријаву за регистрацију обуставе стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као правног лица прилажу се:

 • правноснажно решење о обустави стечајног поступка, (осим ако је обустава стечајног поступка већ претходно регистрована по службеној дужности),
 • уговор о продаји стечајног дужника као правног лица,
 • доказ о идентитету новог члана/чланова,
 • одговарајуће одлуке скупштине односно другог органа друштва о промени/именовању органа друштва или промени других статусних података,
 • измене оснивачког акта и пречишћени текст (ако се мења правна форма) и/или статут (ако је реч о акционарском друштву),
 • доказ о уплати накнаде (висина накнаде) - имајте у виду да се за регистрацију оснивачког акта односно статута плаћа посебна накнада у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Важна напомена:

Приликом промене правне форме услед продаје стечајног дужника као правног лица, не примењују се одредбе Закона о привредним друштвима којима је предвиђена обавезна објава предлога одлуке о промени правне форме, односно овај случај представља изузетак у ком се промена правне форме може регистровати у "једном кораку".

Изузетак од овог правила је ситуација када је обустављен стечајни поступак услед продаје стечајног дужника као правног лица, а стечајни дужник је акционарско друштво, када се на промену правне форме примењују одредбе Закона о привредним друштвима којима је предвиђена обавезна објава предлога одлуке о промени правне форме, тако да:

 1. подносилац пријаве (законски заступник именован одлуком купца из уговора о продаји стечајног дужника као правног лица) подноси захтев за обуставу стечајног поступка, промену законског заступника и захтев за објаву нацрта одлуке о промени правне форме. Уз регистрациону пријаву доставља се: правноснажно решење о обустави стечаја, оверен уговор о купопродаји стечајног дужника, одлука о именовању директора коју доноси купац стечајног дужника, предлог одлуке о промени правне форме.
 2. након добијања документа из ЦРХоВ о испису акција (у „другом кораку“) странка подноси регистрациону пријаву промене правне форме, пословног имена, органа (по потреби), чланова, пријаву за регистрацију и објаву оснивачког акта, а уз пријаву се доставља: одлука о промени правне форме, оверен оснивачки акт и документ ЦРХоВ о испису акција из Централног регистра.

ОДЛУКА ИЛИ ПРЕСТАНАК ОСНИВАЧА ПРЕДСТАВНИШТВА/ОГРАНКА СТРАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Регистрациона пријава брисања представништва/огранка страног привредног друштва

 • регистрациона пријава брисања представништва/огранка (брисање),
 • одлука о брисању представништва или доказ о престанку постојања оснивача представништва/огранка страног привредног друштва (извод из страног регистра),
 • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019),
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта (висине накнада).

Напомена: документи којим се доказује престанак пореских обавеза су: уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године и уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

У случају престанка постојања оснивача, представништво не мора да се обрише уколико правни седбеник оснивача донесе одлуку о наставку рада представништва.

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА УСЛЕД СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

За престанак друштва услед статусне промене видети одељак Промене – Статусне промене.

Принудна ликвидација

Агенција за привредне регистре  је почела са спровођењем поступка принудне ликвидације над привредним друштвима у складу са мишљењем Министарства привреде број: 011-00-00258/2016-10, од 20. октобра 2017. године.

Принудна ликвидација

Мишљење Министарства привреде

Принудна ликвидације се покреће из следећих разлога:

1) друштву је правноснажним актом изречена једна од следеће три мере:

 • забрана обављања делатности, а друштво не отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта;
 • забрана обављања регистроване делатности, а друштво не региструје брисање, односно промену те делатности или не отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта;
 • одузимање дозволе, лиценце или одобрења за обављање регистроване делатности, а друштво не региструје брисање, односно промену те делатности или не отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта;

2) у року од 30 дана од дана истека времена на које је друштво основано, а друштво не региструје продужење времена трајања друштва или у том року не отпочне ликвидацију;
3) ортачко друштво, у случају смрти ортака, остане са једним ортаком, а ниједан од наследника преминулог ортака у складу са чланом 119. овог закона, не буде уписан у регистар као члан друштва у року од три месеца од дана правноснажног окончања оставинског поступка, односно ортачко друштво из других разлога остане са једним ортаком, а друштву, у року од три месеца од дана престанка својства ортака, не приступи недостајући члан или у том року друштво не промени правну форму или у том року не отпочне ликвидацију;
4) командитно друштво, у случају смрти комплементара, остане без комплементара, а ниједан од наследника преминулог комплементара у складу са чланом 137. овог закона, не буде уписан у регистар као члан друштва у року од три месеца од дана правноснажног окончања оставинског поступка, односно командитно друштво из других разлога остане без комплементара или командитора, а друштву у року од три месеца од дана престанка својства члана не приступи недостајући члан или у том року друштво не промени правну форму или у том року не отпочне ликвидацију;

4а) ако купац стечајног дужника као правног лица, у складу са чланом 45. став 5. овог закона не уплати недостајући износ до висине минималног основног капитала у року од шест месеци од дана обустављања поступка стечаја;
5) равноснажном пресудом је утврђена ништавост регистрације оснивања друштва у складу са законом о регистрацији или ништавост оснивачког акта друштва у складу са чланом 14. овог закона;
6) правноснажном пресудом је наложен престанак друштва у складу са чл. 118, 138, 239. и 469. овог закона, а друштво у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде не отпочне ликвидацију;
7) друштво остане без законског или привременог заступника, а не региструје новог у року од три месеца од дана брисања законског, односно привременог заступника из регистра привредних субјеката;

7а) друштво у року од 30 дана од дана коначности акта надлежног органа којим је одбачена пријава регистрације промене адресе седишта, не региструје нову адресу седишта;
8) друштво у ликвидацији остане без ликвидационог управника, а не региструје новог у року од три месеца од дана брисања ликвидационог управника из регистра привредних субјеката;
9) усвојени почетни ликвидациони извештај не буде достављен регистру привредних субјеката у складу са чланом 536. став 6. овог закона;
10) друштво не достави надлежном регистру годишње финансијске извештаје до краја претходне пословне године за две узастопне пословне године које претходе години у којој се подносе финансијски извештаји;
11) друштво не достави надлежном регистру почетни ликвидациони биланс у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
12) у другим случајевима предвиђеним законом.

Пре покретања поступка принудне ликвидације, регистратор који води Регистар привредних субјеката, на интернет страници тог регистра објављује обавештење о привредном друштву код кога су се стекли разлози за принудну ликвидацију које у складу са одредбом члана 546. став 2. није могуће отклонити.

Наведено обавештење се објављује на интернет страници Регистра привредних субјекта у трајању од 30 дана.

Пре покретања поступка принудне ликвидације, регистратор који води Регистар привредних субјеката, на интернет страници тог регистра објављује обавештење о привредном друштву код кога су се стекли разлози за принудну ликвидацију из члана 546. овог закона са позивом том привредном друштву да у року од 90 дана од дана објављивања тог обавештења, отклони наведене разлоге које је у складу са овим законом могуће отклонити и региструје промене одговарајућих података у складу са законом о регистрацији.

По истеку 90 дана од дана објављивања обавештења регистратор који води регистар привредних субјеката у случајевима из члана 546. овог закона по службеној дужности доноси акт о покретању поступка принудне ликвидације којим друштво преводи у статус "у принудној ликвидацији" и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на интернет страници регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од 60 дана.

Посебно се напомиње да од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији друштво не може регистровати промене података у регистру привредних субјеката.

Наиме, све активности друштва су тада усмерене на престанак друштва који следи, те друштво нема могућности закључивања нових правних послова.

Након истека рока од 60 дана од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији, регистратор који води регистар привредних субјеката, у даљем року од 30 дана, по службеној дужности доноси акт о брисању друштва и брише друштво из регистра, у складу са законом о регистрацији.