Регистар медија, у складу са одредбом члана 141. Закона о јавном информисању и медијима (Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016), је почео са радом  13. фебруара 2015. године и представља  јединствену, централизовану, електронску базу података о медијима.

У смислу одредбе члана 29. Закона о јавном информисању и медијима, под медијем се подразумевају:

 • дневне и периодичне новине,
 • сервис новинске агенције,
 • радио програм,
 • телевизијски програм и 
 • самостална електронска издања медија (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали).

У Регистар се региструју подаци о медију и то:

 • назив и регистарски број медија из члана 29. овог закона;
 • лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и држава издавања пасоша страног физичког лица које је одговорни уредник медија;
 • број дозволе за пружање медијске услуге за електронске медије;
 • податак о језику на коме се медиј издаје, односно на коме се пружа медијска услуга;
 • податак о интернет, електронским и другим формама медија;
 • интернет адреса за медије који се искључиво дистрибуирају путем интернета;
 • пословно име/назив, седиште и матични број издавача медија/пружаоца медијске услуге;
 • документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу; 
 • податак о износу новчаних средстава додељених медију на име државне помоћи, у складу са одредбама овог закона;
 • податак о износу новчаних средстава добијених од органа јавне власти под којима се подразумевају државни органи, органи територијалне аутономије, органи јединица локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: орган јавне власти);
 • податак о просечно продатом тиражу медија у календарској години;
 • друге документе на основу којих је извршена регистрација;
 • датум и време регистрације;
 • промене регистрованих података;
 • датум и време регистрације промене података.

Регистровани и/или објављени подаци о физичком лицу нису јавно доступни, осим личног имена.

Податке о јавним гласилима, уписане у Регистар јавних гласила, регистратор ће по службеној дужности уписати у Регистар медија, без доношења посебног решења.

Издавач медија који је уписан у Регистар јавних гласила дужан је да у року од шест месеци од почетка рада Регистра пријави Регистру податке о медију који нису били прописани као предмет регистрације према раније важећим прописима. 

Медији који нису испунили наведену обавезу су приказани овде.