Registar medija, u skladu sa odredbom člana 141. Zakona o javnom informisanju i medijima (Sl. glasnik RS, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016), je počeo sa radom 13. februara 2015. godine i predstavlјa jedinstvenu, centralizovanu, elektronsku bazu podataka o medijima.

Registar medija nastavlјa sa radom u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (Sl. glasnik RS, br. 92/2023) koji je stupio na snagu 4.11.2023.godine.

U smislu odredbe člana 35. Zakona o javnom informisanju i medijima, pod medijem se naročito podrazumevaju:

 • dnevne i periodične novine,
 • servis novinske agencije,
 • radio program,
 • televizijski program i 
 • elektronska izdanja tih medija, kao i
 • samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice).

U Registar se registruju podaci o mediju i to:

 • naziv i registarski broj medija iz člana 35. ovog zakona;
 • lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i država izdavanja pasoša stranog fizičkog lica koje je glavni urednik medija;
 • broj dozvole za pružanje medijske usluge za elektronske medije;
 • podatak o jeziku na kome se medij izdaje, odnosno na kome se pruža medijska usluga;
 • podatak o internet, elektronskim i drugim formama medija;
 • internet adresa za medije koji se isklјučivo distribuiraju putem interneta;
 • poslovno ime/naziv, sedište i matični broj izdavača medija/pružaoca medijske usluge;
 • dokument koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu; 
 • podaci o iznosu novčanih sredstava dodelјenih mediju na ime državne pomoći, odnosno pomoći male vrednosti u skladu sa zakonom;
 • podaci o iznosu novčanih sredstava, dobijenih neposredno ili posredno od organa javne vlasti pod kojima se podrazumevaju državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi jedinica lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i pravna lica koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u dalјem tekstu: organ javne vlasti), ili od privrednog društva u kome značajno učešće u osnovnom kapitalu, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, ima organ javne vlasti, po drugim osnovima koji ne potpadaju pod prethodnu tačku, uklјučujući donacije, poklone, sponzorstva, usluge istraživanja tržišta i ekonomskog istraživanja, usluge ispitivanja javnog mnjenja, usluge kampanje, oglašavanja i marketinga, usluge promovisanja, usluge od medija po osnovu primene propisa iz oblasti javnih nabavki, kao i druge usluge koje pruža medij, dinarska protivvrednost besplatne usluge zakupa koju organ javne vlasti pruža izdavaču medija, obračunata u skladu sa poreskim propisima, javno oglašavanje i javno obaveštavanje, kao i sva druga davanja sredstava izdavačima medija od strane ovih lica;
 • dokument kojim su predviđene interne mere i procedure za postizanje rodne ravnopravnosti (predmet registracije počev od 1.1.2025. godine);
 • dokument kojim su predviđene mere i procedure za zaštitu uređivačke politike (predmet registracije počev od 1.1.2025. godine);
 • dokument kojim su predviđene mere i procedure za zapošlјavanje osoba sa invaliditetom (predmet registracije počev od 1.1.2025. godine);
 • dokument kojim su predviđene mere i procedure za obezbeđivanje sigurnog radnog okruženja za novinare i medijske radnike (predmet registracije počev od 1.1.2025. godine);
 • podatak o prosečno prodatom tiražu medija u kalendarskoj godini;
 • drugi dokumenti na osnovu kojih je izvršena registracija;
 • datum i vreme registracije;
 • promene registrovanih podataka;
 • datum i vreme registracije promene podataka.

Izdavač medija je dužan da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, do 4.2.2024. godine, ukoliko to već nije učinio, registruje podatke o mediju i to:

 • lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i država izdavanja pasoša stranog fizičkog lica koje je glavni urednik medija;
 • dokument koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu.

Ukoliko izdavač ne registruje navedene podatke u propisanom roku registrator će izbrisati medij iz registra po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog akta o brisanju.