Registar medija, u skladu sa odredbom člana 141. Zakona o javnom informisanju i medijima (Sl. glasnik RS, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016), je počeo sa radom 13. februara 2015. godine i predstavlja  jedinstvenu, centralizovanu, elektronsku bazu podataka o medijima.

U smislu odredbe člana 29. Zakona o javnom informisanju i medijima, pod medijem se podrazumevaju:

 • dnevne i periodične novine,
 • servis novinske agencije,
 • radio program,
 • televizijski program i 
 • samostalna elektronska izdanja medija (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali).

U Registar se registruju podaci o mediju i to:

 • naziv i registarski broj medija iz člana 29. ovog zakona;
 • lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i država izdavanja pasoša stranog fizičkog lica koje je odgovorni urednik medija;
 • broj dozvole za pružanje medijske usluge za elektronske medije;
 • podatak o jeziku na kome se medij izdaje, odnosno na kome se pruža medijska usluga;
 • podatak o internet, elektronskim i drugim formama medija;
 • internet adresa za medije koji se isključivo distribuiraju putem interneta;
 • poslovno ime/naziv, sedište i matični broj izdavača medija/pružaoca medijske usluge;
 • dokument koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu; 
 • podatak o iznosu novčanih sredstava dodeljenih mediju na ime državne pomoći, u skladu sa odredbama ovog zakona;
 • podatak o iznosu novčanih sredstava dobijenih od organa javne vlasti pod kojima se podrazumevaju državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi jedinica lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i pravna lica koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ javne vlasti);
 • podatak o prosečno prodatom tiražu medija u kalendarskoj godini;
 • druge dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija;
 • datum i vreme registracije;
 • promene registrovanih podataka;
 • datum i vreme registracije promene podataka.

Registrovani i/ili objavljeni podaci o fizičkom licu nisu javno dostupni, osim ličnog imena.

Podatke o javnim glasilima, upisane u Registar javnih glasila, registrator će po službenoj dužnosti upisati u Registar medija, bez donošenja posebnog rešenja.

Izdavač medija koji je upisan u Registar javnih glasila dužan je da u roku od šest meseci od početka rada Registra prijavi Registru podatke o mediju koji nisu bili propisani kao predmet registracije prema ranije važećim propisima. 

Mediji koji nisu ispunili navedenu obavezu su prikazani ovde.