Законом о задужбинама и фондацијама је прописана садржина Регистра, а Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, прописане су обавезе регистратора, разлози због којих регистратор може одбацити пријаву, и поступак уписа у Регистар. Овим законом је прописано да се по питањима регистрације који нису уређени овим законом примењује Закон о удружењима. Правилником је прописана садржина Регистра као и потребна документација за упис и вршење промена у Регистру.

Од 01.09.2013. године, у поступку регистрације, на Регистар задужбина и фондација се примењује Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Према Закону о задужбинама и фондацијама Регистар садржи следеће податке о задужбини односно фондацији: 

 • назив;
 • седиште и адресу;
 • циљеве због којих се оснива са назнаком да ли се ради о задужбини која остварује општекорисне или приватне циљеве;
 • датум оснивања;
 • привредну делатност која се обавља као споредна делатност;
 • лично име, пребивалиште, односно боравиште и ЈМБГ оснивача, односно извршиоца завештања, а када је оснивач правно лице – назив, седиште, матични број и ПИБ;
 • име и презиме, ЈМБГ, односно број пасоша чланова управног одбора;
 • лично име, пребивалиште односно боравиште и ЈМБГ лица овлашћеног за заступање;
 • време на које се оснива; датум измена и допуна статута; податке о статусним променама;
 • податке о основној имовини задужбине;
 • податке о ликвидацији и стечају;
 • број и датум доношења решења о упису у Регистар.

Регистар може да садржи и следеће податке:

 • скраћени назив, назив на језику националне мањине, назив на страном језику;
 • контакт подаци;
 • подаци о броју рачуна у банци;
 • забелешке података од значаја за правни промет.

Задужбине и фондације стичу својство правног лица уписом у Регистар и не могу отпочети са деловањем пре уписа у Регистар. Представништво стране задужбине и фондације може да обавља своју делатност на територији Републике Србије након уписа у Регистар. Представништва страних задужбина и фондација немају својство правног лица.

Стицањем својства правног лица задужбина односно фондација може да закључује уговоре и предузима друге правне радње у своје име и за свој рачун, може да стиче сопствену имовину, за обавезе преузете у правном промету одговара само својом имовином, а не имовином оснивача и чланова, ужива буџеске и пореске повластице као и могућност финансирања од стране страних донатора.

Поступак уписа у Регистар покреће се подношењем уредно попуњене пријаве за упис (оснивања, промена и брисања података), предложених додатака уз пријаве, прописане документације и доказа о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (АПР).

Пријаве за упис се попуњавају читко, електронски или писаним путем, а могу се преузети:

Уредно попуњене пријаве са пратећом документацијом и доказом о уплати накнаде се подносе:

Наведене пријаве се из одељка Обрасци преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

Датум и време подношења пријаве – Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је прописано да ако је пријава послата поштом, као датум и време подношења пријаве и документације узима се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Подносилац пријаве за упис у Регистар је:

 • лице овлашћено за заступање (управитељ или друго лице овлашћено за заступање)  
 • пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем потписаним од стране заступника и снабдевен печатом задужбине/фондације.

Напомена: 

Ако се пријава за упис у Регистар или преузимање одлуке регистратора врши преко пуномоћника, пуномоћје се доставља АПР као саставни део документације и то у оригиналу или овереној фотокопији. Ако је подносилац пријаве пуномоћник - адвокат, он може овластити другог адвоката за подношење пријаве и преузимање одлука регистратора (заменичко пуномоћје). Пуномоћника – адвоката може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, само ако је тако одређено у пуномоћју.

Уз пријаву за упис прилаже се прописана документација и доказ о уплати накнаде – уплатница или други доказ о плаћеној накнади за упис, на рачун Агенције за привредне регистре број 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Пријаве за упис

Пријава за упис у Регистар се подноси на прописаном обрасцу. Ако образац није прописан, пријава се подноси путем поднеска у коме се наводе подаци који се уписују у Регистар. Поред пријаве која садржи опште податке о задужбини/фондацији, подносиоцу, а у циљу економичности поступка, подносе се и предложени додаци уз сваку врсту промене. Предложени додаци се уз пријаве могу преузети у седишту АПР у Београду, у организационим јединицама АПР, и из одељка Обрасци.

Пријава за упис се подноси на језику и писму који су у службеној употреби у Републици Србији.

Пријава за упис се подноси Агенцији у једном примерку.

Напомена:

Предложени додаци олакшавају и убрзавају процес одлучивања и уписа у Регистар.

Уз пријаву се обавезно прилаже:

 • документација у оригиналу или овереној фотокопији, која се, у складу са Законом и Правилником, подноси за упис
 • доказ о уплати накнаде у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре,  којом се прописује висина накнаде за упис у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада)

Потврда о поднетој пријави

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је прописано да се на интернет страни Агенције објављују подаци о примљеној пријави који садрже: ознаку регистра, број под којим је пријава заведена, датум и време пријема пријаве, врсту пријаве, податак о подносиоцу пријаве и податак о статусу у коме се пријава налази (на овај начин је подносиоцу пријаве омогућено да, од тренутка пријема пријаве у Агенцији, преко интернет стране Агенције прати њено кретање односно ток поступка и то само на основу броја предате пријаве или на основу података о подносиоцу пријаве).

Видео упутство за коришћење АПР онлајн сервиса за претрагу података о поднетим пријавама и жалбама можете погледати овде.

Одлучивање регистратора по пријави

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у регистар. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, регистратор у року од 5 радних дана од дана пријема пријаве у АПР, доноси решење о упису промене података у регистар, и решење објављује на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију промене нису испуњени, и такво решење ће објавити на интернет страни Агенције. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама, поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве, поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем и плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем одбачене пријаве. Ако се пријава односи на регистрацију два или више податка или документа, пријава се делимично усваја тако што се региструју подаци или документи за чију су регистрацију испуњени услови, а о пријави у осталом делу одлучује се на начин прописан чланом 17. То значи да регистратор доноси решење којим усваја у делу у ком су испуњени услови за регистрацију, а одбацује пријаву у делу у ком нису испуњени услови за регистрацију, и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама, поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података чија регистрација је била одбачена, поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем и плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве о којој је регистратор одлучио доношењем делимичним решењем. Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога: ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави; ако податак или достављени документ није предмет регистрације; ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.

Преузимање одлуке регистратора

Све одлуке регистратора у поступку регистрације се истовремено и објављују на интернет страни Агенције. Такође се и и статути (статут или пречишћен текст статута ако је дошло до промене статута), истовремено објављују са доношењем решења којим се пријава усваја. Такође је прописано да регистрација података и докумената производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања и да регистрација производи правно дејство за убудуће. Ако је подносилац у пријави назначио да жели да му се писмени отправак одлуке регистратора и достави, достава се врши на начин који је изабран у пријави. Иначе, Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је прописано да се достављање писменог отправка одлуке регистратора сматра извршеном даном слања на адресу која је означена у пријави.

Уколико се подносилац пријаве определио за преузимање одлуке у седишту АПР у Београду или организационој јединици АПР, следећа лица могу преузети одлуке регистратора:

 • подносилац регистрационе пријаве;
 • регистровани заступник;
 • лице које заступник овласти пуномоћјем;
 • пуномоћник адвокат може овластити другог адвоката (заменичко пуномоћје), осим ако је властодавац у пуномоћју другачије одредио;
 • пуномоћника који је адвокат може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, осим ако је властодавац у пуномоћју другачије одредио.

Резервација назива

У регистру задужбина и фондација је омогућена резервација назива и то на начин и у поступку који је прописан Законом о поступку регистрације у Агенцији. Резервација назива покреће се подношењем пријаве надлежном регистру са доказом о уплати накнаде за резервацију назива. Потврда о примљеној пријави за резервацију назива садржи: ознаку регистра, број под којим је пријава заведена, датум и време пријема пријаве, назив који се резервише, податке о подносиоцу пријаве и податке о висини накнаде. Ако су испуњени услови за резервацију назива, регистратор у року од пет дана од дана подношења пријаве издаје потврду о резервацији назива и резервисани назив уноси у базу података резервисаних назива. Назив се резервише у корист подносиоца пријаве на рок од 60 дана од дана објаве. Ако нису испуњени услови за резервацију назива, регистратор у року од пет дана од дана подношења пријаве решењем одбија пријаву за резервацију назива. Пре истека рока на који је назив резервисан, лице у чију је корист назив резервисан, може, уз поновну уплату накнаде за резервацију назива, обновити резервацију назива на накнадни рок од 60 дана. Резервација назива може се пренети на друго правно или физичко лице до истека рока на који је назив резервисан. Регистратор потврду о преносу резервисаног назива доставља лицу у чију је корист назив резервисан.

Препорука:

Препоручујемо да се пре избора назива увек изврши провера назива и то преко Интернет стране Агенције. Законом је прописано да назив, односно скраћени назив задужбине и фондације не може бити идентичан називу, односно скраћеном називу других задужбина и фондација које су уписане или раније уредно пријављене за упис у Регистар задужбина и фондација.

Подношењем уредне пријаве за упис оснивања, назив задужбине/фондације у оснивању ће се сматрати резервисаним. Ако се по пријави реши негативно, односно буде одбачена решењем, назив ће се аутоматски брисати са листе резервисаних назива.

Видео упутство за регистрацију пословног имена и резервацију назива можете погледати овде.

Жалба на одлуку регистратора

На одлуку регистратора жалбу може поднети подносилац пријаве.

У жалби се обавезно наводи број и датум одлуке која се жалбом побија, разлози побијања, идентификациони подаци о подносиоцу жалбе и потпис подносиоца жалбе.

Жалба се подноси министру надлежном за послове културе и локалне самоуправе преко Агенције, у року од 30 дана од дана објављивања одлуке.

Ако подносилац пријаве изјави жалбу на решење којим је захтев за регистрацију одбачен уз утврђивање услова који нису били испуњени и истовремено отклони недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису ни предузете, односно наставиће се поступак по жалби. Ово значи да подносилац уз жалбу не може доставити недостајућу или исправљену документацију, односно да она неће бити узета у обзир ако је достављена уз жалбу.

Ако регистратор утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, одбациће жалбу својим решењем.

Ако регистратор утврди да је жалба основана, измениће побијену одлуку или ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење о усвајању пријаве.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана уредну жалбу нити одбаци нити усвоји, без одлагања је доставља надлежном министру.

Министар о жалби одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе у министарству.

Одлука о жалби доставља се регистратору који је дужан да ту одлуку достави странци у року од осам дана од дана пријема.

Уз жалбу се подноси доказ о уплати републичке административне таксе за жалбу и одлуку. Такса се уплаћује у буџет Републике Србије, жиро-рачун 840-742221843-57, позив на број 50-016.

Према члану 5. став 1. тач 1) и 2) Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019, 98/2020, 144/2020 и 62/2021) таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку подношења, а за решења у тренутку захтева за њихово издавање. Према Тарифи републичких административних такси, такса за жалбу износи 490,00 динара (тарифни број 6), за решење по жалби 570,00 динара (тарифни број 9), а за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 290,00 динара(тарифни број 18).

Видео упутство за коришћење АПР онлајн сервиса за претрагу података о поднетим жалбама можете погледати овде.