Брисање здравствене установе из Регистра

Брисање из Регистра здравствене установе у јавној својини – чл. 23. Правилника

За регистрацију брисања из Регистра здравствене установе у јавној својини, без обзира на основ брисања, подноси се:

 • регистрациона пријава брисања,
 • акт оснивача о укидању здравствене установе,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Брисање из Регистра здравствене установе у приватној својини након окончања поступка ликвидације – чл. 28. Правилника

Након исплате поверилаца ликвидациони управник саставља:

 • завршни ликвидациони биланс (финансијски извештај који се региструје у Регистру финансијских извештаја и бонитета и не предаје се Регистру привредних субјеката уз регистрациону пријаву брисања),
 • извештај о спроведеној ликвидацији,
 • писану изјаву да је упутио обавештење свим познатим повериоцима као и да су све обавезе (пријављена потраживања и потраживања која се у смислу закона сматрају пријављенима) измирене у потпуности и да се против здравствене установе не воде други поступци,
 • предлог одлуке о окончању ликвидације.

Ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације.

Не може се донети одлука о окончању ликвидације пре правноснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу здрвствене установе и измирења свих тих обавеза. По окончању ликвидације здравствена установа се брише из Регистра здравствених установа.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање, а ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Пословне књиге и документа здравствене установе се чувају тако да буду доступни на територији Републике Србије, у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а име и адреса лица које мора имати пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије, коме су пословне књиге и документа поверени на чување се региструју.

За регистрацију брисања здравствене установе после окончања поступка ликвидације подоноси се:

 • регистрациона пријава брисања,
 • одлука надлежног органа о окончању поступка ликвидације,
 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији,
 • изјава ликвидационог управника да су све обавезе, а по основу пријављених потраживања, измирене у потпуности и да се против здравствене установе не воде други поступци,
 • одлука надлежног органа о подели ликвидационог остатка ако га има,
 • одлука надлежног органа о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица,
 • потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза јавних прихода,
 • потврда надлежног пореског органа о брисању из евиденције ПДВ-а, ако је правно лице било обвезник ПДВ-а;
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Напомена: Документи којим се доказује престанак пореских обавеза су уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године и уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Брисање из Регистра здравствене установе у приватној својини након закључења стечајног поступка

Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о стечају (Службени гласник РС 83/2014) стекли су се услови да се регистрација података о здравственим установама у приватној својини, над којима је покренут поступак стечаја врши по службеној дужности.

У складу са наведеним, регистрација:

 • покретања стечаја,
 • промена података у току стечаја,
 • брисања здравствене установе услед закључења стечаја,

врши се по службеној дужности и то на основу решења која Регистру доставља надлежни Привредни суд.

Ако стечајни упрвник сматра да постоји интерес да се отварање стечаја, промена података у току стечаја, или брисање по окончању стечаја региструје, а утврди да Привредни суд није доставио АПР-у документацију за регистрацију, може покренути поступкак регистрације подношењем:

На упис у Регистар других података који се односе на стечај здравствене установе у приватној својини сходно се примењују одредбе закона којим се уређује стечај, и то одредбе о упису у надлежни регистар одлука из стечајног поступка.

Брисање из Регистра здравствене установе у приватној својини након статусне промене

За спровођење поступка брисања приватне здравствене установе из Регистра након окончања статусне промене подноси се:

 • регистрациона пријава за брисање из Регистра,
 • одлука оснивача здравствене установе која учествује у статусној промени, којом се одобрава статусна промена,
 • уговор о статусној промени, односно план поделе здравствене установе, оверен од надлежног органа овере,
 • финансијски извештај здравствене установе, која учествује у статусној промени, са мишљењем ревизора, извештај ревизора о извршеној статусној промени, /изјава заступника здравствене установе да су оснивачи сагласни да се финансијски извештаји, извештај ревизора, не сачињава/,
 • доказ о уплати прописане накнаде.