Brisanje zdravstvene ustanove iz Registra

Brisanje iz Registra zdravstvene ustanove u javnoj svojini – čl. 23. Pravilnika

Za registraciju brisanja iz Registra zdravstvene ustanove u javnoj svojini, bez obzira na osnov brisanja, podnosi se:

 • registraciona prijava brisanja,
 • akt osnivača o ukidanju zdravstvene ustanove,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Brisanje iz Registra zdravstvene ustanove u privatnoj svojini nakon okončanja postupka likvidacije – čl. 28. Pravilnika

Nakon isplate poverilaca likvidacioni upravnik sastavlјa:

 • završni likvidacioni bilans (finansijski izveštaj koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja i boniteta i ne predaje se Registru privrednih subjekata uz registracionu prijavu brisanja),
 • izveštaj o sprovedenoj likvidaciji,
 • pisanu izjavu da je uputio obaveštenje svim poznatim poveriocima kao i da su sve obaveze (prijavlјena potraživanja i potraživanja koja se u smislu zakona smatraju prijavlјenima) izmirene u potpunosti i da se protiv zdravstvene ustanove ne vode drugi postupci,
 • predlog odluke o okončanju likvidacije.

Likvidacija se okončava donošenjem odluke o okončanju likvidacije.

Ne može se doneti odluka o okončanju likvidacije pre pravnosnažnog okončanja svih postupaka koji za pravnu posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu zdrvstvene ustanove i izmirenja svih tih obaveza. Po okončanju likvidacije zdravstvena ustanova se briše iz Registra zdravstvenih ustanova.

Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje, a ako prethodno nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima.

Poslovne knjige i dokumenta zdravstvene ustanove se čuvaju tako da budu dostupni na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa, a ime i adresa lica koje mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije, kome su poslovne knjige i dokumenta povereni na čuvanje se registruju.

Za registraciju brisanja zdravstvene ustanove posle okončanja postupka likvidacije podonosi se:

 • registraciona prijava brisanja,
 • odluka nadležnog organa o okončanju postupka likvidacije,
 • izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji,
 • izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze, a po osnovu prijavlјenih potraživanja, izmirene u potpunosti i da se protiv zdravstvene ustanove ne vode drugi postupci,
 • odluka nadležnog organa o podeli likvidacionog ostatka, ako ga ima,
 • odluka nadležnog organa o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica,
 • potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda,
 • potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV-a, ako je pravno lice bilo obveznik PDV-a,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Napomena: Dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine i uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

Brisanje iz Registra zdravstvene ustanove u privatnoj svojini nakon zaklјučenja stečajnog postupka

Stupanjem na snagu Izmena i dopuna Zakona o stečaju (Službeni glasnik RS 83/2014) stekli su se uslovi da se registracija podataka o zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini, nad kojima je pokrenut postupak stečaja vrši po službenoj dužnosti.

U skladu sa navedenim, registracija:

 • pokretanja stečaja,
 • promena podataka u toku stečaja,
 • brisanja zdravstvene ustanove usled zaklјučenja stečaja,

vrši se po službenoj dužnosti i to na osnovu rešenja koja Registru dostavlјa nadležni Privredni sud.

Ako stečajni uprvnik smatra da postoji interes da se otvaranje stečaja, promena podataka u toku stečaja, ili brisanje po okončanju stečaja registruje, a utvrdi da Privredni sud nije dostavio APR-u dokumentaciju za registraciju, može pokrenuti postupkak registracije podnošenjem:

Na upis u Registar drugih podataka koji se odnose na stečaj zdravstvene ustanove u privatnoj svojini shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje stečaj, i to odredbe o upisu u nadležni registar odluka iz stečajnog postupka.

Brisanje iz Registra zdravstvene ustanove u privatnoj svojini nakon statusne promene

Za sprovođenje postupka brisanja privatne zdravstvene ustanove iz Registra nakon okončanja statusne promene podnosi se:

 • registraciona prijava za brisanje iz Registra,
 • odluka osnivača zdravstvene ustanove koja učestvuje u statusnoj promeni, kojom se odobrava statusna promena,
 • ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele zdravstvene ustanove, overen od nadležnog organa overe,
 • finansijski izveštaj zdravstvene ustanove, koja učestvuje u statusnoj promeni, sa mišlјenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, /izjava zastupnika zdravstvene ustanove da su osnivači saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, ne sačinjava/,
 • dokaz o uplati propisane naknade.