Привредна комора је дужна да Агенцији пријави сваку промену података који се уписују у Регистар, у року од 15 дана од дана настале промене. Ако се не поднесе регистрациона пријава за упис промене у року од 15 дана од дана настале промене, подносилац пријаве је обавезан да уз накнаду за упис промене података у Регистар, уплати и накнаду за неблаговремено поднету регистрациону пријаву (висине накнада).

Поступак уписа промене података покреће се подношењем регистрационе пријаве за промену података. Пријава за упис промене података у Регистар је предложена и може се преузети са интернет стране Агенције. Правилником о садржини Регистра комора је прописана документација која се подноси уз пријаву промене.

Уз уредно попуњену пријаву за упис промене података у Регистар, подноси се следећа документација у оригиналу или овереној фотокопији:

 • одлука надлежног органа о промени података;
 • записник са седнице надлежног органа на којој је донета одлука о промени података;
 • доказ о уплати накнаде за упис промене података у Регистар привредних комора;
 • друга документа у складу са законом.

За регистрацију припајања Регионалне привредне коморе или Привредне коморе Београда, Привредној комори Србије, уз регистрациону пријаву се достављају документа прописана чланом 46. став 1. Закона о привредним коморама („Службени гласник РС”, број 112/15) и доказ о уплати накнаде за регистрацију.

За регистрацију промене облика организовања Регионалне привредне коморе или Привредне коморе Београда, уз регистрациону пријаву се достављају документа прописана чланом 46. став 7. Закона о привредним коморама („Службени гласник РС”, број 112/15) и доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Напомена: Ако се регистрационом пријавом захтева више промена података, накнада за упис промене се увећава за 1.400,00 динара по промени.

Ако се пријава подноси по истеку рока од 15 дана од дана настале промене, доставља се и доказ о уплати накнаде за неблаговремено поднету регистрациону пријаву (висине накнада).

Подносилац пријаве је председник коморе или друго лице овлашћено за заступање коморе.За упис одређених промена, поред напред наведене документације Регистру се подноси и:

За промену председника и/или заступника: - фотокопија исправе о идентитету председника / заступника коморе, (фотокопија личне карте или пасоша из које ће се утврдити и адреса новог заступника). За промену личних података или адресе председника / заступника коморе подноси се: фотокопија личне карте или пасоша заступника, а ако она не садржи податак о адреси и доказ о адреси.

За упис или промену броја рачуна у банци подноси се: доказ о отвореном броју рачуна (фотокопија депо картона, уговора са банком или др.).

За регистрацију новог статута/ измена и допуна статута: - уз пријаву за упис података о регистрацији новог статута/ изменама и допунама статута, поред записника са одржане скупштине, одлуке о усвајању новог статута/ измена и допуна статута и доказа о уплати накнаде, достављају се и примерак новог односно пречишћеног текста статута. У складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији прописано је да се статут и пречишћени текст статута објављују у одељку Претрага привредних комора и да су јавно доступни свим заинтересованим лицима.

За упис чланства у савезима и другим асоцијацијама у земљи и иностранству: уз пријаву за упис забележбе података о чланству коморе у савезима и другим асоцијацијама у земљи и иностранству, достављају се докази којима се утврђују те чињенице (потврда савеза о чланству, уговори, споразуми, протоколи итд.).

ЛИКВИДАЦИЈА

Законом о привредним коморама је прописано да, уговорна привредна комора престаје са радом ако се број чланова смањи испод броја прописаног ставом 1. овог члана, у непрекидном трајању од три месеца. 

Престанак рада уговорне привредне коморе уређује се прописима којима се уређује поступак регистрације привредних комора. Брисање уговорне привредне коморе врши се по спроведеном поступку стечаја или ликвидације.На поступак ликвидације уговорне привредне коморе примењиваће се одредбе чл. 52.-58. Закона о удружењима („Сл.гласник РС“ број 51/2009). Примена Закона о удружењима на поступак ликвидације уговорне привредне коморе одређене је чланом 2. став 2. Закона о удружењима. Уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације која је предложена и може се преузети са интернет стране Агенције, подноси се:

 • одлука надлежног органа о покретању поступка ликвидације и именовању ликвидационог управника;
 • записник са седнице надлежног органа на којој је донета одлука;
 • доказ о идентитету ликвидационог управника – фотокопија личне карте или пасоша (ако се за ликвидационог управника именује лице које није уписано као заступник);
 • доказ о уплати накнаде за упис ликвидације у Регистар привредних комора;
 • друга документа у складу са законом.

Ликвидација се спроводи ако комора има довољно средстава за намирење свих својих обавеза и покреће се одлуком надлежног органа.

Ликвидација коморе почиње даном објаве одлуке о престанку рада привредне коморе у Службеном гласнику Републике Србије (члан 53. став 2. Закона о удружењима).

Стечај

У Регистар се уписују подаци о отварању стечајног поступка, променама у току стечајног поступка и окончању стечајног поступка.

За упис отварања стечајног поступка пријаву за регистрацију подноси стечајни управник и уз пријаву доставља:

 • решење надлежног стечајног суда о покретању стечајног поступка и именовању стечајног управника;
 • доказ о уплати накнаде.

По основу овог захтева доноси се решење о упису отварања стечајног поступка, у називу се уписује ознака “у стечају“ и уписује се стечајни управник као заступник. Пријаву за упис промена података у поступку стечаја подноси стечајни управник и уз пријаву доставља документацију на основу којих се утврђују настале промене и доказ о уплати накнаде за упис промене података.