(ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА)

Брисање из Регистра установе културе у јавној својини/установе културе која се већим делом или у целини финансира из буџета – чл. 19. Правилника

За регистрацију брисања из Регистра установе у јавној својини/установе културе која се већим делом или у целини финансира из буџета, без обзира на основ брисања, подноси се:

 • регистрациона пријава брисања из Регистра;
 • акт оснивача о укидању/престанку са радом установе културе;
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Брисање из Регистра установе културе у приватној својини након окончања поступка ликвидације – чл. 23. Правилника

За регистрацију брисања установе културе у приватној својини после окончања поступка ликвидације, подноси се:

 • регистрациона пријава брисања из Регистра;
 • одлука оснивача о окончању ликвидације;
 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији;
 • писана изјава ликвидационог управника да су све обавезе (пријављена потраживања и потраживања која се у смислу закона сматрају пријављенима) измирене у потпуности и да се против установе културе не воде други поступци;
 • одлука оснивача о подели ликвидационог остатка (ако га има);
 • одлука оснивача о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица;
 • потврда централе Пореске управе о престанку обавеза јавних прихода;
 • потврда локалне администрације Пореске управе о престанку обавеза јавних прихода;
 • потврда надлежног органа о брисању из евиденције ПДВ-а (ако је установа била обвезник ПДВ-а);
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације.

Не може се донети одлука о окончању ликвидације пре правноснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу здравствене установе и измирења свих тих обавеза. По окончању ликвидације установа културе се брише из Регистра установа културе.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Пословне књиге и документа установе културе се чувају тако да буду доступни на територији Републике Србије, у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а име и адреса лица које мора имати пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије, коме су пословне књиге и документа поверени на чување, се региструју.

Напомена:

Документи којим се доказује престанак пореских обавеза су уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године и уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Брисање из Регистра установе културе у приватној својини након закључења стечајног поступка

Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) стекли су се услови да се регистрација података о установама културе у приватној својини, над којима је покренут поступак стечаја врши по службеној дужности.

У складу са наведеним, регистрација:

 • покретања стечаја,
 • промена података у току стечаја,
 • брисања установе културе услед закључења стечаја,

врши се по службеној дужности и то на основу решења која Регистру доставља надлежни Привредни суд.

Ако стечајни управник сматра да постоји интерес да се отварање стечаја, промена података у току стечаја, или брисање по окончању стечаја региструје, а утврди да Привредни суд није доставио АПР-у документацију за регистрацију, може покренути поступкак регистрације подношењем:

 • регистрационе пријаве промене (обавезни подаци + додатак 15)/брисања;
 • решења надлежног стечајног суда (о отварању стечајног поступка и именовању стечајног управника/промени података у току стечаја/ окончању стечајног поступка);
 • доказ о уплати прописане накнаде.

На упис у Регистар других података који се односе на стечај установе културе у приватној својини сходно се примењују одредбе закона којим се уређује стечај, и то одредбе о упису у надлежни регистар одлука из стечајног поступка.

Брисање из Регистра установе културе у приватној својини након статусне промене

За спровођење поступка брисања установе културе у приватној својини из Регистра након окончања статусне промене подноси се:

 • регистрациона пријава за брисање из Регистра;
 • одлука оснивача установе културе која учествује у статусној промени, којом се одобрава статусна промена;
 • уговор о статусној промени, односно план поделе установе културе, оверен од надлежног органа овере;
 • финансијски извештај установе културе, која учествује у статусној промени, са мишљењем ревизора, извештај ревизора о извршеној статусној промени, /изјава заступника установе да су оснивачи сагласни да се финансијски извештаји, извештај ревизора, не сачињава/;
 • доказ о уплати прописане накнаде.