(OBAVEZNO PROČITATI OPŠTA UPUTSTVA)

Brisanje iz Registra ustanove kulture u javnoj svojini/ustanove kulture koja se većim delom ili u celini finansira iz budžeta – čl. 19. Pravilnika

Za registraciju brisanja iz Registra ustanove u javnoj svojini/ustanove kulture koja se većim delom ili u celini finansira iz budžeta, bez obzira na osnov brisanja, podnosi se:

 • registraciona prijava brisanja iz Registra;
 • akt osnivača o ukidanju/prestanku sa radom ustanove kulture;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Brisanje iz Registra ustanove kulture u privatnoj svojini nakon okončanja postupka likvidacije – čl. 23. Pravilnika

Za registraciju brisanja ustanove kulture u privatnoj svojini posle okončanja postupka likvidacije, podnosi se:

 • registraciona prijava brisanja iz Registra;
 • odluka osnivača o okončanju likvidacije;
 • izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji;
 • pisana izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze (prijavlјena potraživanja i potraživanja koja se u smislu zakona smatraju prijavlјenima) izmirene u potpunosti i da se protiv ustanove kulture ne vode drugi postupci;
 • odluka osnivača o podeli likvidacionog ostatka (ako ga ima);
 • odluka osnivača o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica;
 • potvrda centrale Poreske uprave o prestanku obaveza javnih prihoda;
 • potvrda lokalne administracije Poreske uprave o prestanku obaveza javnih prihoda;
 • potvrda nadležnog organa o brisanju iz evidencije PDV-a (ako je ustanova bila obveznik PDV-a);
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Likvidacija se okončava donošenjem odluke o okončanju likvidacije.

Ne može se doneti odluka o okončanju likvidacije pre pravnosnažnog okončanja svih postupaka koji za pravnu posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu zdravstvene ustanove i izmirenja svih tih obaveza. Po okončanju likvidacije ustanova kulture se briše iz Registra ustanova kulture.

Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje ako prethodno nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima.

Poslovne knjige i dokumenta ustanove kulture se čuvaju tako da budu dostupni na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa, a ime i adresa lica koje mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije, kome su poslovne knjige i dokumenta povereni na čuvanje, se registruju.

Napomena:

Dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine i uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

Brisanje iz Registra ustanove kulture u privatnoj svojini nakon zaklјučenja stečajnog postupka

Stupanjem na snagu Izmena i dopuna Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) stekli su se uslovi da se registracija podataka o ustanovama kulture u privatnoj svojini, nad kojima je pokrenut postupak stečaja vrši po službenoj dužnosti.

U skladu sa navedenim, registracija:

 • pokretanja stečaja,
 • promena podataka u toku stečaja,
 • brisanja ustanove kulture usled zaklјučenja stečaja,

vrši se po službenoj dužnosti i to na osnovu rešenja koja Registru dostavlјa nadležni Privredni sud.

Ako stečajni upravnik smatra da postoji interes da se otvaranje stečaja, promena podataka u toku stečaja, ili brisanje po okončanju stečaja registruje, a utvrdi da Privredni sud nije dostavio APR-u dokumentaciju za registraciju, može pokrenuti postupkak registracije podnošenjem:

 • registracione prijave promene (obavezni podaci + dodatak 15)/brisanja;
 • rešenja nadležnog stečajnog suda (o otvaranju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika/promeni podataka u toku stečaja/ okončanju stečajnog postupka);
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Na upis u Registar drugih podataka koji se odnose na stečaj ustanove kulture u privatnoj svojini shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje stečaj, i to odredbe o upisu u nadležni registar odluka iz stečajnog postupka.

Brisanje iz Registra ustanove kulture u privatnoj svojini nakon statusne promene

Za sprovođenje postupka brisanja ustanove kulture u privatnoj svojini iz Registra nakon okončanja statusne promene podnosi se:

 • registraciona prijava za brisanje iz Registra;
 • odluka osnivača ustanove kulture koja učestvuje u statusnoj promeni, kojom se odobrava statusna promena;
 • ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele ustanove kulture, overen od nadležnog organa overe;
 • finansijski izveštaj ustanove kulture, koja učestvuje u statusnoj promeni, sa mišlјenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, /izjava zastupnika ustanove da su osnivači saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, ne sačinjava/;
 • dokaz o uplati propisane naknade.