Уколико подаци у Евиденцији обвезника нису ажурни, обвезник треба, у циљу стварања услова за несметано достављање финансијских извештаја односно прописане документацију, путем екстерног портала „Ажурирање Евиденције обвезника“, а који је доступан и у оквиру Посебног информационог система Агенције (ПИС Агенције) да креира и достави рекламацију ради отклањања утврђених недостатака у Евиденцији.

Предузетници који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства и који се региструју у Регистру привредних субјеката, као и предузетници који се не региструју у том регистру, уколико се подаци о њима већ налазе у другим евиденцијама којима располаже Агенција на основу података преузетих из евиденција Пореске управе (јавни бележници, адвокати и сл.), пријаву или одјаву у Евиденцију обвезника врше путем линка Пријава/одјава предузетника, на начин описан Корисничким упутством за пријаву/одјаву предузетника из Евиденције обвезника.

Преудзетник треба да се одјави из Евиденције обвезника тек када престане да води двојно књиговодство или уколико је грешком извршио пријављивање у ту евиденцију (не треба да се одјављује и пријављује у Евиденцију за сваку годину).

Правна лица која се не региструју у регистрима Агенције, а не налазе се у Евиденцији обвезника (синдикати, установе, општа удружења предузетника и сл.) се пријављују у Евиденцију обвезника подношењем „Рекламације за упис новог обвезника, док се из исте одјављују подношењем „Рекламације за брисање обвезника”. Рекламације морају бити потписане квалификованим електронским потписом.

Правна лица и предузетници могу захтевати измену података који се о њима воде у Евиденцији обвезника подношењем „Рекламације за измену података обвезника”, потписане квалификованим електронским потписом. Поменутом рекламацијом је могуће захтевати једну од следећих врста промена:

  • основних статусних података, односно података о законским заступницима, с тим да обвезници који се региструју у статусним регистрима Агенција не подносе ову врсту рекламације, већ измену података треба да региструју у статусном регистру, одакле се регистровани подаци преносе у Евиденцију обвезника,
  • облика организовања - подноси се у случајевима када финансијска институција изгуби дозволу за рад (нпр, брокерско дилерско друштво, факторинг друштво) и настави да послује као привредно друштво, као и у другим случајевима када долази до промене Контног оквира и образаца финансијског извештаја које обвезник примењује услед промене групе правних лица којој припада,
  • почетка извештајног периода – подноси се у случају обуставе поступка стечаја услед продаје правног лица или уколико је предузетник у поступку пријаве у Евиденцију погрешио приликом обележавања датума почетка примене двојног књиговодства,
  • рачуноводствене регулативе – подноси се у случајвима када обвезник са више жели да пређе на регулативу дефинисану Законом о рачуноводству (након истека континуитета од 5 година) или у случајевима када сматра да регулатива обележена у захтеву за јавно објављивање финансијског извештаја није исправно обележена,
  • остало (својство јавног друштва, статус матичног правног лица и сл.).

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу података о потписнику рекламације за унос, брисање или измену података или појединих страна достављеног документа, рекламације и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду.

На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима - Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање захтева преко сертификата у клауду.