Промена података у Регистру здравствених установа

Здравствена установа је дужна да Регистру пријави сваку промену података које се уписују у Регистар и то у року од 15 дана од дана настале промене података или докумената који су предмет регистрације. Код промена код којих решење регистратора има декларативно дејство, односно код промена које настају даном доношења одлуке здравствене установе, ако се пропусти наведени рок од 15 дана, подносилац пријаве је дужан да, поред накнаде за регистрацију одређене промене, плати и додатну накнаду од 6.000 динара. Код регистрације статусних промена и промене правне форме, решење регистратора има конститутивно дејство, односно од дана регистрације се сматра да је настала промена, што значи да у овим случајевима нема неблаговремености односно нема наплате накнаде од 6.000 динара.

Поступак уписа промене података о здравственој установи покреће се подношењем регистрационе пријаве и прописане документације која мора бити у оригиналу или овереној фотокопији и доказа о уплати накнаде за упис у Регистар.

Регистрациона пријава промене података, и документација која се предаје за регистрацију промена код здравствених установа су прописане Правилником о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију, а висина накнаде за регистрацију промене података је прописана Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР.

Регистрација уписа/промене података/брисања огранка односно организационе јединице ван седишта – чл. 7. Правилника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 09),
 • одлука надлежног органа о образовању/промени податка/брисању огранка односно организационе јединице ван седишта здравствене установе (ако није образована статутом),
 • решење надлежног министарства о испуњености прописаних услова за обављање здравствене/апотекарске делатности,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Напомена: Код већ регистрованог огранка односно организационе јединице ван седишта, могуће је извршити промене следећих података: назива, врсте и делатности. Ако се врши промена седишта онда се већ регистровани огранак односно организациона јединица ван седишта брише из Регистра и уписује се као нови огранак односно нова организациона јединица ван седишта са новом адресом.

Здравствене установе у јавној својини:

Образовање огранка односно организационе јединице ван седишта прописује се Статутом (статут доноси управни одбор уз сагласност оснивача) или одлуком оснивача. Статут или одлука треба да садрже назив, адресу и врсту огранка односно организационе јединице ван седишта, и то на начин како је одређено решењем надлежног министарства о испуњености услова за обављање делатности у огранку односно организационој јединици ван седишта. Статут или одлука здравствене установе у јавној својини мора бити снабдевена и печатом здравствене установе.

Здравствене установе у приватној својини:

Образовање огранка односно организационе јединице ван седишта прописује се Статутом или одлуком. Како Статут здравствене установе у приватној својини доноси оснивач, тако и одлуку о образовању, промени података или брисању огранка односно организационе јединице ван седишта, доноси оснивач. Статут или одлука треба да садрже назив, адресу и врсту огранка односно организационе јединице ван седишта, и то на начин како је одређено решењем надлежног министарства о испуњености услова за обављање делатности у огранку односно организационој јединици ван седишта. Статут или одлука здравствене установе у приватној својини не мора бити снабдевена печатом здравствене установе.

Регистрација промене оснивача – чл. 8. Правилника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 05),
 • уговор о приступању или иступању или акт који представља основ за упис, промену или брисање оснивача,
 • акт о измени оснивачког акта,
 • фотокопија личне карте, пасоша, личне карте за странца или извода из надлежног регистра, као документ о идентитету оснивача у складу са Законом,
 • доказ у уплати прописане накнаде.

Здравствене установе у јавној својини:

Оснивач здравствене установе у јавној својини доноси акт о промени оснивача као и измене оснивачког акта. Код здравствених установа у јавној својини потпис овлашћеног лица оснивача на изменама оснивачког акта се не оверава. Такође, за осниваче здравствених установа у јавној својини (јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републику Србију), се не доставља доказ о идентитету, већ се подаци о оснивачу уписују у регистрациону пријаву. Регистрациону пријаву подноси директор здравствене установе.

Здравствене установе у приватној својини:

Промена оснивача здравствене установе у приватној својини се врши путем писаног уговора који сачињавају постојећи оснивач/оснивачи и нови оснивач/оснивачи. Поред писаног уговора сачињавају се измене оснивачког акта који доносе и потписују оснивач/оснивачи који остају у здравственој установи после спроведене промене оснивача. Код здравствених установа у приватној својини потписи овлашћених лица/оснивача на писаном уговору као и на изменама оснивачког акта се оверавају. Такође, за осниваче здравствених установа у приватној својини се доставља доказ о идентитету новог оснивача. Регистрациону пријаву промене података у овом случају, поред лица овлашћеног за заступање здравствене установе, може поднети и нови оснивач.

Регистрација промене директора односно лица овлашћеног за заступање – чл. 9. Правилника

Уз пријаву за упис оставке директора, односно лица овлашћеног за заступање здравствене установе у приватној својини, подноси се:

Здравствене установе у јавној својини:

Директора здравствене установе у јавној својини именује и разрешава оснивач (ако је оснивач Република Србија, именовања и разрешења доноси министар осим здравствених установа на терцијарном нивоу чији је оснивач Република Србија, кад именовања и разрешења доноси Влада). Поред акта о разрешењу и именовању, доставља се и доказ о идентитету новог директора. Регистрациону пријаву промене директора подноси нови директор јер у овом случају решење регистратора има декларативно дејство што значи да је промена директора наступила даном доношења одлуке о именовању и разрешењу директора.

Здравствене установе у приватној својини:

Директора здравствене установе у приватној својини именује и разрешава оснивач. Поред оснивача, у случају да здравствена установа у приватној својини изабере дводоми систем управљања прописан Законом о привредним друштвима и именује надзорни одбор, директора онда именује и разрешава надзорни одбор. Поред одлуке о разрешењу и именовању, доставља се и доказ о идентитету новог директора. Регистрациону пријаву промене директора подноси нови директор јер у овом случају решење регистратора има декларативно дејство што значи да је промена директора наступила даном доношења одлуке о именовању и разрешењу директора.

Здравствена установа у приватној својини, ако је прописано Статутом, може имати и друга лица овлашћена за заступање. Њихово именовање, разрешење и регистрација врши се на исти начин како је одређено за директора. Међусобни односи и евентуална ограничења заступника прописују се Статутом и нису предмет регистрације. Регистрациону пријаву ове промене може поднети, поред  директора и ново лице овлашћено за заступање. У сваком случају, ако здравствена установа има више регистрованих лица овлашћених за заступање, сваки од њих је и овлашћени подносилац регистрационе пријаве.

Здравствена установа у приватној својини, ако је прописано Статутом, може одредити ограничење овлашћења заступника супотписом која, ако су регистрована, обавезују сва трећа лица. На основу статута оснивач доноси одлуку о ограничењу заступника супотписом а Регистар здравствених установа  регистријује овај податак као забележбу ограничења зсатупника супотписом.

Регистрација промене личних података о регистрованим лицима (оснивачима, директорима и другим лицима овлашћеним за заступање) – чл.10. Правилника

Регистрација промене назива/скраћеног назива/назива на језику и писму националне мањине/назива у преводу на страни језик/огранка/организационе јединице ван седишта  – чл. 11. Правилника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 01 и/или 09)
 • акт о измени оснивачког акта за промену назива, скраћеног назива, назива на језику и писму националне мањине или назива у преводу на страни језик здравствене установе, односно одлука надлежног органа о промени назива, скраћеног назива, назива на језику и писму националне мањине или назива у преводу на страни језик огранка, односно организационе јединице ван седишта здравствене установе,
 • решење надлежног министарства о испуњености прописаних услова за обављање здравствене/апотекарске делатности са новим називом,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Здравствене установе у јавној својини:

Промена назива здравствене установе у јавној својини се врши на начин како је одређено решењем надлежног министарства, уз имену оснивачког акта. Скраћени назив, назив на језику националне мањине или у преводу на страни језик, здравствена установа у јавној својини приликом оснивања, одређује актом о оснивању, а промену ових података врши изменом оснивачког акта.

Здравствене установе у приватној својини:

Назив здравствене установе се региструје на начин како је одређено решењем надлежног министарства. Промена назива здравствене установе у приватној својини својини се врши на начин како је одређено решењем надлежног министарства, уз имену оснивачког акта. Скраћени назив, назив на језику националне мањине или у преводу на страни језик, здравствена установа у приватној својини приликом оснивања, одређује актом о оснивању, а промену ових података може вршити изменом оснивачког акта.

Регистрација промене седишта здравствене установе/огранка/организационе јединице ван седишта – чл. 12. Правилника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 02 и/или 09);
 • акт о измени оснивачког акта за промену седишта здравствене установе, односно одлука надлежног органа о промени седишта огранка, односно организационе јединице ван седишта здравствене установе,
 • решење надлежног министарства о испуњености прописаних услова за обављање здравствене/апотекарске делатности на новом седишту,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Напомена: У случају промене адресе седишта већ регистрованог огранка односно организационе јединице ван седишта, у регистру се брише постојећи огранак односно организациона јединица ван седишта и региструје се нови огранак односно организациона јединица ван седишта.

Здравствене установе у јавној својини:

Промена седишта здравствене установе у јавној својини се врши на начин како је одређено решењем надлежног министарства, уз имену оснивачког акта.

Здравствене установе у приватној својини:

Промена седишта здравствене установе у приватној својини својини се такође врши на начин како је одређено решењем надлежног министарства, уз имену оснивачког акта.

Регистрација промене облика здравствене установе – чл. 13. Правилника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 03),
 • акт о измени оснивачког акта,
 • акт надлежног органа о усвајању новог статута или измена и допуна статута,
 • нови статут или пречишћени текст статута,
 • сагласност надлежног органа на нови статут или измене и допуне статута здравствене установе у јавној својини,
 • решење надлежног министарства о испуњености прописаних услова за обављање здравствене/апотекарске делатности новог облика здравствене установе,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Промена облика здравствене установе се очекује само у поступку приватизације одређених здравствених установа у ком случају би ове здравствене установе прешле у приватну својину.

Регистрација промене врсте здравствене установе – чл. 14. Правилника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 04),
 • акт о измени оснивачког акта,
 • акт надлежног органа о усвајању новог статута или измена и допуна статута,
 • нови статут или пречишћени текст статута,
 • сагласност надлежног органа на нови статут или измене и допуне статута здравствене установе у јавној својини,
 • решење надлежног министарства о испуњености прописаних услова за обављање здравствене/апотекарске делатности нове врсте здравствене установе,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Регистрација измене оснивачког акта – чл. 15. Правилника

Здравствене установе у приватној својини, поред измена оснивачког акта, регистру достављају и одлуку оснивача о усвајању измена оснивачког акта.

Регистрација новог статута и измена и допуна статута – чл. 16. Правилника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 07),
 • акт надлежног органа о усвајању новог статута или измена и допуна статута,
 • нови статут или пречишћени текст статута,
 • сагласност надлежног органа на нови статут или на измене и допуне статута здравствене установе у јавној својини,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Здравствене установе у приватној својини поред новог Статута или пречишћеног текста Статута, Регистру достављају и одлуку оснивача о усвајњу новог Статута или измена и допуна Статута.

Регистрација промене контакт података – чл. 17. Правилника

Напомена: За регистрацију уписа, промене или брисања контакт података не плаћа се накнада.

Регистрација забране обављања здравствене делатности односно апотекарске делатности или забране обављања одређених послова здравствене делатности односно апотекарске делатности – чл. 18. Правилника

Упис забележбе забране обављања здравствене делатности или забране обављања одређених послова здравствене делатности у здравственој установи или апотекарској установи вршиће регистратор по службеној дужности на основу решења која ће надлежни орган достављати Агенцији.

Ако странка жели да се изврши упис ове забележбе, регистру се подноси:

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 10),
 • решење надлежног министарства о забрани обављања здравствене делатности односно апотекарске делатности или решење о забрани обављања одређених послова здравствене делатности у здравственој установи, односно апотекарске делатности у апотекарској установи,
 • доказ у уплати порписане накнаде.

За брисање забележбе забране обављања здравствене делатности или забране обављања одређених послова здравствене делатности у здравственој установи, поред регистрационе пријаве за брисање забележбе, подноси се:

 • решење надлежног министарства о потврђивању законитости поступања и отклањања разлога који су довели до забране обављања здравствене делатности или забране обављања одређених послова здравствене делатности у здравственој установи,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Регистрација промене података о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена – чл. 19. Правилника

Напомена: Недељни распоред рада, почетак и завршетак рада огранака и организационих јединица ван седишта ће се вршити кроз објаву одлуке оснивача/директора, односно акта надлежног органа којим се одређује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у огранцима и организационим јединицама ван седишта уз плаћање прописане накнаде за објаву документа. Ова одлука може да буде саставни део акта/одлуке надлежног органа којом се одређује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи, а може бити и посебан акт односно одлука али је битно да буде донета од стране надлежног органа.

Здравствене установе у јавној својини:

Одлуку о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у здравственој установи (и у огранку односно организационој јединици ван седишта), у јавној својини доноси оснивач.

Здравствене установе у приватној својини:

Одлуку о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у здравственој установи (и у огранку односно организационој јединици ван седишта), у приватној својини доноси директор.

Регистрација спајања или поделе здравствених установа у јавној својини – чл. 20. Правилника

Ако услед спајања или поделе настаје нова здравствена установа или престаје да постоји здравствена установа, уз напред наведена документа доставља се и документација прописана за упис оснивања здравствене установе у Регистар или за брисање здравствене установе из Регистра.

Регистрација статусне промене здравствених установа у приватној својини – чл. 21. Правилника (пријаву за објаву нацрта уговора и пријаву за регистрацију статусне промене подноси свака здравствена установа, учесница статусне промене, засебно)

 1. Регистрација статусне промене спроводи се у два корака, при чему је први корак објава нацрта уговора о статусној промени односно нацрта плана поделе. Нацрт уговора о статусној промени односно нацрт плана поделе доставља се Регистру ради објаве на интернет страници тог регистра најкасније 60 дана пре дана одржавања седнице оснивача односно надлежног органа, на којој се доноси одлука о статусној промени.

За објаву нацрта уговора:

 1. Регистрација статусне промене, односно други корак, врши се након ступања на снагу уговора о статусној промени, односно плана поделе (члан 504. Закона о привредним друштвима).

Из тога следи да по истеку рока од 60 дана од објаве нацрта, на седници оснивача односно надлежног органа, учесника статусне промене одобрава се уговор о статусној промени односно план поделе и након његовог закључења када и ступа на снагу, ако није предвиђен неки други датум, може се одмах поднети пријава Регистру ради спровођења статусне промене. Уз одлуку о статусној промени, оснивачи односно надлежни орган, су дужни да истовремено усвоје измене и допуне оснивачког акта, односно статута  ако здравствена установа  наставља да постоји, односно да усвоје оснивачки акт и статут здравствене установе која настаје статусном променом.  

За регистрацију статусне промене подноси се:

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 19),
 • одлуке оснивача здравствених установа које учествују у статусној промени, којима се одобрава статусна промена,
 • уговор о статусној промени, односно план поделе здравствене установе, оверен од надлежног органа овере,
 • измене акта о оснивању, односно статута као и пречишћени текст статута, ако здравствена установа која учествује у статусној промени наставља да постоји,
 • решење надлежног министарства о испуњености прописаних услова за обављање здравствене/апотекарске делатности,
 • документација која се доставља за упис оснивања, ако статусном променом настаје нова здравствена установа,
 • финансијски извештај здравствених установа, које учествују у статусној промени, са мишљењем ревизора, извештај ревизора о извршеној статусној промени, изјава заступника здравствене установе да су оснивачи сагласни да се финансијски извештаји, извештај ревизора, не сачињава,
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Ако услед статусне промене здравствена установа престаје да постоји, истовремено са регистрационом пријавом статусне промене, подноси се и регистрациона пријава за брисање те здравствене установе из Регистра.

Регистрација промене правне форме из привратне праксе у здравствену установу у приватној својини – чл. 22. Правилника

Уз јединствену регистрациону пријаву уписа оснивања здравствене установе у приватној својини и уписа у Регистар здравствених установа услед промене правне форме из приватне праксе, истовремено се доставља документација прописана за упис оснивања здравствене установе у приватној својини као и регистрациона пријава и документација прописана за брисање приватне праксе из надлежног Регистра привредних субјеката. У овом случају, оснивач здравствене установе мора бити физичко лице које је било власник приватне праксе. У оснивачком акту се новоди имовина која се, услед промене правне форме, преноси са власника приватне праксе на зравствену установу.

Поступак ликвидације

Регистрација покретања поступка ликвидације здравствене установе у приватној својини – чл. 24. Правилника

Ликвидација се спроводи када здравствена установа има довољно средстава за намирење свих својих обавеза. Покреће се одлуком оснивача. Ликвидација здравствене установе почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације.

Оглас се објављује у трајању од 90 дана на интернет страни Регистра здравствених установа, а повериоци своја потраживања могу пријавити најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа, одакле произилази да се пријава за брисање, након окончања поступка ликвидације може поднети најраније по истеку 120 дана од дана објаве огласа (тј. дана доношења решења Регистатора о регистрацији покретања поступка ликвидације), уз важну напомену да се пријава брисања не може поднети ако претходно није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима. (в. регистрациона пријава почетног ликвидационог извештаја односно годишњег ликвидационог извештаја).

Поред објаве огласа о покретању ликвидације која има за циљ да непознати повериоци буду обавештени о овом поступку, ликвидациони управник је дужан да познатим повериоцима упути и писано обавештење о покретању ликвидације, најкасније у року од 15 дана од дана покретања ликвидације.

Ликвидациони управник се именује одлуком о покретању ликвидације и његовим именовањем свим заступницима престаје право да заступају друштво. Ако ликвидациони управник одлуком не буде именован, сви законски заступници друштва постају ликвидациони управници и региструју се по службеној дужности.

Друштво може именовати више ликвидационих управника који друштво заступају заједно, ако одлуком није одређено да заступају самостално.

За ликвидационог управника може бити именовано било које физичко лице (укључујући ту и чланове и/или заступнике друштва).

Ако друштво, у току трајања огласа о покретању поступка ликвидације и током рока за пријаву потраживања, промени адресу седишта или адресу за пријем поште, рок од 90 дана поново почиње да тече од дана регистрације те промене.

За регистрацију покретања поступка ликвидације подноси се:

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 13);
 • одлука надлежног органа о покретању поступка ликвидације;
 • одлука надлежног органа о именовању ликвидационог управника, ако то лице није регистровани заступник здравствене установе;
 • фотокопија личне карте, пасоша или личне за странца као документ о идентитету ликвидационог управника, у складу са Законом - ако то лице није регистровани директор или лице овлашћено за заступање здравствене установе;
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Упис и регистрација почетног ликвидационог извештаја за здравствену установу у приватној својини – чл. 25. и 26. Правилника

Ликвидациони управник има обавезу да састави почетни ликвидациони извештај (најраније 90, а најкасније 150 дана од дана почетка ликвидације), који затим подноси оснивачима на усвајање, који су дужни да донесу Одлуку о усвајању почетног ликвидационог извештаја најкасније у року од 30 дана од дана кад им је поднет на усвајање.

Усвојени почетни ликвидациони извештај се региструје у року од 15 дана од дана усвајања.

Уз пријаву за регистрацију почетног ликвидационог извештаја, потребно је доставити и одлуку оснивача о његовом усвајању.

Усвојени почетни ликвидациони извештај обавезно садржи:

 • листу пријављених потраживања,
 • листу признатих потраживања,
 • листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања,
 • податак да ли је имовина друштва довољна за намирење свих обавеза друштва, укључујући и оспорена потраживања,
 • неопходне радње за спровођење ликвидације,
 • време предвиђено за завршетак ликвидације,
 • друге чињенице од значаја за спровођење ликвидације.

Ликвидациони управник не може поднети пријаву за брисање друштва ако претходно није протекао рок од 120 дана од дана објаве огласа и ако није регистрован почетни ликвидациони извештај из члана 536. Закона о привредним друштвима.

Ако ликвидација траје дуже од годину дана, односно ако у току поступка наступи крај пословне године, ликвидациони управник подноси оснивачима на усвајање годишње ликвидационе извештаје, најкасније у року од шест месеци по истеку сваке пословне године. Годишњи ликвидациони извештаји се региструје у року од 15 дана од дана усвајања.

Уз пријаву за регистрацију годишњег ликвидационог извештаја, потребно је доставити и одлуку оснивача о његовом усвајању.

За регистрацију почетног/годишњег ликвидационог извештаја подноси се:

Регистрација обуставе поступка ликвидације здравствене установе у приватној својини – чл.27. Правилника

Одлуком оснивача, може се обуставити ликвидација и наставити са пословањем. Одлука о обустави ликвидације може се донети само у случају да је здравствена установа намирила у потпуности све повериоце и да није отказала уговор о раду било ком запосленом по основу ликвидације.

Саставни део одлуке о обустави ликвидације је именовање законског лица овлашћеног за заступање и изјава ликвидационог управника да су намирени у потпуности сви повериоци. Одлука о обустави ликвидације се региструје.

За регистрацију обуставе поступка ликвидације подноси се:

 • регистрациона пријава (обавезни подаци + додатак 14),
 • одлука надлежног органа о обустави ликвидације;
 • одлука о именовању директора или лица овлашћеног за заступање;
 • фотокопија личне карте, пасоша или личне карте за странца као документ о идентитету директора или лица овлашћеног за заступање, у складу са Законом;
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Стечајни поступак

Регистрација отварања стечаја над здравственом установом у приватној својини – чл. 29. Правилника

Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о стечају стекли су се услови да се регистрација података о здравственим установама у приватној својини, над којима је покренут поступак стечаја врши по службеној дужности.

У складу са наведеним, регистрација:

 • покретања стечаја,
 • промена података у току стечаја,
 • брисања здравствене установе услед закључења стечаја,

врши се по службеној дужности и то на основу решења која Регистру доставља надлежни Привредни суд.

Ако стечајни упрвник сматра да постоји интерес да се отварање стечаја, промена података у току стечаја, или брисање по окончању стечаја региструје, а утврди да Привредни суд није доставио АПР документацију за регистрацију, може покренути поступкак регистрације подношењем:

На упис у Регистар других података који се односе на стечај здравствене установе у приватној својини сходно се примењују одредбе закона којим се уређује стечај, и то одредбе о упису у надлежни регистар одлука из стечајног поступка.

Регистрација обуставе стечајног поступка над здравственом установом у приватној својини – чл. 30. Правилника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 16),
 • решење надлежног стечајног суда о обустављању стечајног поступка,
 • одлука надлежног органа о именовању директора, односно лица овлашћеног за заступање,
 • фотокопија личне карте, пасоша или личне карте за странца као документ о идентитету директора односно лица овлашћеног за заступање, у складу са Законом,
 • доказ о уплати прописане накнаде.