Promena podataka u Registru zdravstvenih ustanova

Zdravstvena ustanova je dužna da Registru prijavi svaku promenu podataka koje se upisuju u Registar i to u roku od 15 dana od dana nastale promene podataka ili dokumenata koji su predmet registracije. Kod promena kod kojih rešenje registratora ima deklarativno dejstvo, odnosno kod promena koje nastaju danom donošenja odluke zdravstvene ustanove, ako se propusti navedeni rok od 15 dana, podnosilac prijave je dužan da, pored naknade za registraciju određene promene, plati i dodatnu naknadu od 6.000 dinara. Kod registracije statusnih promena i promene pravne forme, rešenje registratora ima konstitutivno dejstvo, odnosno od dana registracije se smatra da je nastala promena, što znači da u ovim slučajevima nema neblagovremenosti odnosno nema naplate naknade od 6.000 dinara.

Postupak upisa promene podataka o zdravstvenoj ustanovi pokreće se podnošenjem registracione prijave i propisane dokumentacije koja mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji i dokaza o uplati naknade za upis u Registar.

Registraciona prijava promene podataka, i dokumentacija koja se predaje za registraciju promena kod zdravstvenih ustanova su propisane Pravilnikom o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, a visina naknade za registraciju promene podataka je propisana Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR.

Registracija upisa/promene podataka/brisanja ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta – čl. 7. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 09),
 • odluka nadležnog organa o obrazovanju/promeni podatka/brisanju ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta zdravstvene ustanove (ako nije obrazovana statutom),
 • rešenje nadležnog ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene/apotekarske delatnosti,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Napomena: Kod već registrovanog ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta, moguće je izvršiti promene sledećih podataka: naziva, vrste i delatnosti. Ako se vrši promena sedišta onda se već registrovani ogranak odnosno organizaciona jedinica van sedišta briše iz Registra i upisuje se kao novi ogranak odnosno nova organizaciona jedinica van sedišta sa novom adresom.

Zdravstvene ustanove u javnoj svojini:

Obrazovanje ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta propisuje se Statutom (statut donosi upravni odbor uz saglasnost osnivača) ili odlukom osnivača. Statut ili odluka treba da sadrže naziv, adresu i vrstu ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta, i to na način kako je određeno rešenjem nadležnog ministarstva o ispunjenosti uslova za obavlјanje delatnosti u ogranku odnosno organizacionoj jedinici van sedišta. Statut ili odluka zdravstvene ustanove u javnoj svojini mora biti snabdevena i pečatom zdravstvene ustanove.

Zdravstvene ustanove u privatnoj svojini:

Obrazovanje ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta propisuje se Statutom ili odlukom. Kako Statut zdravstvene ustanove u privatnoj svojini donosi osnivač, tako i odluku o obrazovanju, promeni podataka ili brisanju ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta, donosi osnivač. Statut ili odluka treba da sadrže naziv, adresu i vrstu ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta, i to na način kako je određeno rešenjem nadležnog ministarstva o ispunjenosti uslova za obavlјanje delatnosti u ogranku odnosno organizacionoj jedinici van sedišta. Statut ili odluka zdravstvene ustanove u privatnoj svojini ne mora biti snabdevena pečatom zdravstvene ustanove.

Registracija promene osnivača – čl. 8. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 05),
 • ugovor o pristupanju ili istupanju ili akt koji predstavlјa osnov za upis, promenu ili brisanje osnivača,
 • akt o izmeni osnivačkog akta,
 • fotokopija lične karte, pasoša, lične karte za stranca ili izvoda iz nadležnog registra, kao dokument o identitetu osnivača u skladu sa Zakonom,
 • dokaz u uplati propisane naknade.

Zdravstvene ustanove u javnoj svojini:

Osnivač zdravstvene ustanove u javnoj svojini donosi akt o promeni osnivača kao i izmene osnivačkog akta. Kod zdravstvenih ustanova u javnoj svojini potpis ovlašćenog lica osnivača na izmenama osnivačkog akta se ne overava. Takođe, za osnivače zdravstvenih ustanova u javnoj svojini (jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine i Republiku Srbiju), se ne dostavlјa dokaz o identitetu, već se podaci o osnivaču upisuju u registracionu prijavu. Registracionu prijavu podnosi direktor zdravstvene ustanove.

Zdravstvene ustanove u privatnoj svojini:

Promena osnivača zdravstvene ustanove u privatnoj svojini se vrši putem pisanog ugovora koji sačinjavaju postojeći osnivač/osnivači i novi osnivač/osnivači. Pored pisanog ugovora sačinjavaju se izmene osnivačkog akta koji donose i potpisuju osnivač/osnivači koji ostaju u zdravstvenoj ustanovi posle sprovedene promene osnivača. Kod zdravstvenih ustanova u privatnoj svojini potpisi ovlašćenih lica/osnivača na pisanom ugovoru kao i na izmenama osnivačkog akta se overavaju. Takođe, za osnivače zdravstvenih ustanova u privatnoj svojini se dostavlјa dokaz o identitetu novog osnivača. Registracionu prijavu promene podataka u ovom slučaju, pored lica ovlašćenog za zastupanje zdravstvene ustanove, može podneti i novi osnivač.

Registracija promene direktora odnosno lica ovlašćenog za zastupanje – čl. 9. Pravilnika

Uz prijavu za upis ostavke direktora, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, podnosi se:

Zdravstvene ustanove u javnoj svojini:

Direktora zdravstvene ustanove u javnoj svojini imenuje i razrešava osnivač (ako je osnivač Republika Srbija, imenovanja i razrešenja donosi ministar osim zdravstvenih ustanova na tercijarnom nivou čiji je osnivač Republika Srbija, kad imenovanja i razrešenja donosi Vlada). Pored akta o razrešenju i imenovanju, dostavlja se i dokaz o identitetu novog direktora. Registracionu prijavu promene direktora podnosi novi direktor jer u ovom slučaju rešenje registratora ima deklarativno dejstvo što znači da je promena direktora nastupila danom donošenja odluke o imenovanju i razrešenju direktora.

Zdravstvene ustanove u privatnoj svojini:

Direktora zdravstvene ustanove u privatnoj svojini imenuje i razrešava osnivač. Pored osnivača, u slučaju da zdravstvena ustanova u privatnoj svojini izabere dvodomi sistem upravljanja propisan Zakonom o privrednim društvima i imenuje nadzorni odbor, direktora onda imenuje i razrešava nadzorni odbor. Pored odluke o razrešenju i imenovanju, dostavlja se i dokaz o identitetu novog direktora. Registracionu prijavu promene direktora podnosi novi direktor jer u ovom slučaju rešenje registratora ima deklarativno dejstvo što znači da je promena direktora nastupila danom donošenja odluke o imenovanju i razrešenju direktora.

Zdravstvena ustanova u privatnoj svojini, ako je propisano Statutom, može imati i druga lica ovlašćena za zastupanje. NJihovo imenovanje, razrešenje i registracija vrši se na isti način kako je određeno za direktora. Međusobni odnosi i eventualna ograničenja zastupnika propisuju se Statutom i nisu predmet registracije. Registracionu prijavu ove promene može podneti, pored direktora i novo lice ovlašćeno za zastupanje. U svakom slučaju, ako zdravstvena ustanova ima više registrovanih lica ovlašćenih za zastupanje, svaki od njih je i ovlašćeni podnosilac registracione prijave.

Zdravstvena ustanova u privatnoj svojini, ako je propisano Statutom, može odrediti ograničenje ovlašćenja zastupnika supotpisom koja, ako su registrovana, obavezuju sva treća lica. Na osnovu statuta osnivač donosi odluku o ograničenju zastupnika supotpisom a Registar zdravstvenih ustanova registrijuje ovaj podatak kao zabeležbu ograničenja zsatupnika supotpisom.

Registracija promene ličnih podataka o registrovanim licima (osnivačima, direktorima i drugim licima ovlašćenim za zastupanje) – čl.10. Pravilnika

Registracija promene naziva/skraćenog naziva/naziva na jeziku i pismu nacionalne manjine/naziva u prevodu na strani jezik/ogranka/organizacione jedinice van sedišta  – čl. 11. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 01 i/ili 09)
 • akt o izmeni osnivačkog akta za promenu naziva, skraćenog naziva, naziva na jeziku i pismu nacionalne manjine ili naziva u prevodu na strani jezik zdravstvene ustanove, odnosno odluka nadležnog organa o promeni naziva, skraćenog naziva, naziva na jeziku i pismu nacionalne manjine ili naziva u prevodu na strani jezik ogranka, odnosno organizacione jedinice van sedišta zdravstvene ustanove,
 • rešenje nadležnog ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene/apotekarske delatnosti sa novim nazivom,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Zdravstvene ustanove u javnoj svojini:

Promena naziva zdravstvene ustanove u javnoj svojini se vrši na način kako je određeno rešenjem nadležnog ministarstva, uz imenu osnivačkog akta. Skraćeni naziv, naziv na jeziku nacionalne manjine ili u prevodu na strani jezik, zdravstvena ustanova u javnoj svojini prilikom osnivanja, određuje aktom o osnivanju, a promenu ovih podataka vrši izmenom osnivačkog akta.

Zdravstvene ustanove u privatnoj svojini:

Naziv zdravstvene ustanove se registruje na način kako je određeno rešenjem nadležnog ministarstva. Promena naziva zdravstvene ustanove u privatnoj svojini svojini se vrši na način kako je određeno rešenjem nadležnog ministarstva, uz imenu osnivačkog akta. Skraćeni naziv, naziv na jeziku nacionalne manjine ili u prevodu na strani jezik, zdravstvena ustanova u privatnoj svojini prilikom osnivanja, određuje aktom o osnivanju, a promenu ovih podataka može vršiti izmenom osnivačkog akta.

Registracija promene sedišta zdravstvene ustanove/ogranka/organizacione jedinice van sedišta – čl. 12. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 02 i/ili 09);
 • akt o izmeni osnivačkog akta za promenu sedišta zdravstvene ustanove, odnosno odluka nadležnog organa o promeni sedišta ogranka, odnosno organizacione jedinice van sedišta zdravstvene ustanove,
 • rešenje nadležnog ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene/apotekarske delatnosti na novom sedištu,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Napomena: U slučaju promene adrese sedišta već registrovanog ogranka odnosno organizacione jedinice van sedišta, u registru se briše postojeći ogranak odnosno organizaciona jedinica van sedišta i registruje se novi ogranak odnosno organizaciona jedinica van sedišta.

Zdravstvene ustanove u javnoj svojini:

Promena sedišta zdravstvene ustanove u javnoj svojini se vrši na način kako je određeno rešenjem nadležnog ministarstva, uz imenu osnivačkog akta.

Zdravstvene ustanove u privatnoj svojini:

Promena sedišta zdravstvene ustanove u privatnoj svojini svojini se takođe vrši na način kako je određeno rešenjem nadležnog ministarstva, uz imenu osnivačkog akta.

Registracija promene oblika zdravstvene ustanove – čl. 13. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 03),
 • akt o izmeni osnivačkog akta,
 • akt nadležnog organa o usvajanju novog statuta ili izmena i dopuna statuta,
 • novi statut ili prečišćeni tekst statuta,
 • saglasnost nadležnog organa na novi statut ili izmene i dopune statuta zdravstvene ustanove u javnoj svojini,
 • rešenje nadležnog ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene/apotekarske delatnosti novog oblika zdravstvene ustanove,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Promena oblika zdravstvene ustanove se očekuje samo u postupku privatizacije određenih zdravstvenih ustanova u kom slučaju bi ove zdravstvene ustanove prešle u privatnu svojinu.

Registracija promene vrste zdravstvene ustanove – čl. 14. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 04),
 • akt o izmeni osnivačkog akta,
 • akt nadležnog organa o usvajanju novog statuta ili izmena i dopuna statuta,
 • novi statut ili prečišćeni tekst statuta,
 • saglasnost nadležnog organa na novi statut ili izmene i dopune statuta zdravstvene ustanove u javnoj svojini,
 • rešenje nadležnog ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene/apotekarske delatnosti nove vrste zdravstvene ustanove,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Registracija izmene osnivačkog akta – čl. 15. Pravilnika

Zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, pored izmena osnivačkog akta, registru dostavlјaju i odluku osnivača o usvajanju izmena osnivačkog akta.

Registracija novog statuta i izmena i dopuna statuta – čl. 16. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 07),
 • akt nadležnog organa o usvajanju novog statuta ili izmena i dopuna statuta,
 • novi statut ili prečišćeni tekst statuta,
 • saglasnost nadležnog organa na novi statut ili na izmene i dopune statuta zdravstvene ustanove u javnoj svojini,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Zdravstvene ustanove u privatnoj svojini pored novog Statuta ili prečišćenog teksta Statuta, Registru dostavlјaju i odluku osnivača o usvajnju novog Statuta ili izmena i dopuna Statuta.

Registracija promene kontakt podataka – čl. 17. Pravilnika

Napomena: Za registraciju upisa, promene ili brisanja kontakt podataka ne plaća se naknada.

Registracija zabrane obavlјanja zdravstvene delatnosti odnosno apotekarske delatnosti ili zabrane obavlјanja određenih poslova zdravstvene delatnosti odnosno apotekarske delatnosti – čl. 18. Pravilnika

Upis zabeležbe zabrane obavlјanja zdravstvene delatnosti ili zabrane obavlјanja određenih poslova zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi ili apotekarskoj ustanovi vršiće registrator po službenoj dužnosti na osnovu rešenja koja će nadležni organ dostavlјati Agenciji.

Ako stranka želi da se izvrši upis ove zabeležbe, registru se podnosi:

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 10),
 • rešenje nadležnog ministarstva o zabrani obavlјanja zdravstvene delatnosti odnosno apotekarske delatnosti ili rešenje o zabrani obavlјanja određenih poslova zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi, odnosno apotekarske delatnosti u apotekarskoj ustanovi,
 • dokaz u uplati porpisane naknade.

Za brisanje zabeležbe zabrane obavlјanja zdravstvene delatnosti ili zabrane obavlјanja određenih poslova zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi, pored registracione prijave za brisanje zabeležbe, podnosi se:

 • rešenje nadležnog ministarstva o potvrđivanju zakonitosti postupanja i otklanjanja razloga koji su doveli do zabrane obavlјanja zdravstvene delatnosti ili zabrane obavlјanja određenih poslova zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Registracija promene podataka o nedelјnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena – čl. 19. Pravilnika

Napomena: Nedelјni raspored rada, početak i završetak rada ogranaka i organizacionih jedinica van sedišta će se vršiti kroz objavu odluke osnivača/direktora, odnosno akta nadležnog organa kojim se određuje nedelјni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u ograncima i organizacionim jedinicama van sedišta uz plaćanje propisane naknade za objavu dokumenta. Ova odluka može da bude sastavni deo akta/odluke nadležnog organa kojom se određuje nedelјni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi, a može biti i poseban akt odnosno odluka ali je bitno da bude doneta od strane nadležnog organa.

Zdravstvene ustanove u javnoj svojini:

Odluku o nedelјnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi (i u ogranku odnosno organizacionoj jedinici van sedišta), u javnoj svojini donosi osnivač.

Zdravstvene ustanove u privatnoj svojini:

Odluku o nedelјnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi (i u ogranku odnosno organizacionoj jedinici van sedišta), u privatnoj svojini donosi direktor.

Registracija spajanja ili podele zdravstvenih ustanova u javnoj svojini – čl. 20. Pravilnika

Ako usled spajanja ili podele nastaje nova zdravstvena ustanova ili prestaje da postoji zdravstvena ustanova, uz napred navedena dokumenta dostavlјa se i dokumentacija propisana za upis osnivanja zdravstvene ustanove u Registar ili za brisanje zdravstvene ustanove iz Registra.

Registracija statusne promene zdravstvenih ustanova u privatnoj svojini – čl. 21. Pravilnika (prijavu za objavu nacrta ugovora i prijavu za registraciju statusne promene podnosi svaka zdravstvena ustanova, učesnica statusne promene, zasebno)

 1. Registracija statusne promene sprovodi se u dva koraka, pri čemu je prvi korak objava nacrta ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrta plana podele. Nacrt ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrt plana podele dostavlјa se Registru radi objave na internet stranici tog registra najkasnije 60 dana pre dana održavanja sednice osnivača odnosno nadležnog organa, na kojoj se donosi odluka o statusnoj promeni.

Za objavu nacrta ugovora:

 1. Registracija statusne promene, odnosno drugi korak, vrši se nakon stupanja na snagu ugovora o statusnoj promeni, odnosno plana podele (član 504. Zakona o privrednim društvima).

Iz toga sledi da po isteku roka od 60 dana od objave nacrta, na sednici osnivača odnosno nadležnog organa, učesnika statusne promene odobrava se ugovor o statusnoj promeni odnosno plan podele i nakon njegovog zaklјučenja kada i stupa na snagu, ako nije predviđen neki drugi datum, može se odmah podneti prijava Registru radi sprovođenja statusne promene. Uz odluku o statusnoj promeni, osnivači odnosno nadležni organ, su dužni da istovremeno usvoje izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta  ako zdravstvena ustanova  nastavlјa da postoji, odnosno da usvoje osnivački akt i statut zdravstvene ustanove koja nastaje statusnom promenom.  

Za registraciju statusne promene podnosi se:

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 19),
 • odluke osnivača zdravstvenih ustanova koje učestvuju u statusnoj promeni, kojima se odobrava statusna promena,
 • ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele zdravstvene ustanove, overen od nadležnog organa overe,
 • izmene akta o osnivanju, odnosno statuta kao i prečišćeni tekst statuta, ako zdravstvena ustanova koja učestvuje u statusnoj promeni nastavlјa da postoji,
 • rešenje nadležnog ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene/apotekarske delatnosti,
 • dokumentacija koja se dostavlјa za upis osnivanja, ako statusnom promenom nastaje nova zdravstvena ustanova,
 • finansijski izveštaj zdravstvenih ustanova, koje učestvuju u statusnoj promeni, sa mišlјenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, izjava zastupnika zdravstvene ustanove da su osnivači saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, ne sačinjava,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Ako usled statusne promene zdravstvena ustanova prestaje da postoji, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene, podnosi se i registraciona prijava za brisanje te zdravstvene ustanove iz Registra.

Registracija promene pravne forme iz privratne prakse u zdravstvenu ustanovu u privatnoj svojini – čl. 22. Pravilnika

Uz jedinstvenu registracionu prijavu upisa osnivanja zdravstvene ustanove u privatnoj svojini i upisa u Registar zdravstvenih ustanova usled promene pravne forme iz privatne prakse, istovremeno se dostavlјa dokumentacija propisana za upis osnivanja zdravstvene ustanove u privatnoj svojini kao i registraciona prijava i dokumentacija propisana za brisanje privatne prakse iz nadležnog Registra privrednih subjekata. U ovom slučaju, osnivač zdravstvene ustanove mora biti fizičko lice koje je bilo vlasnik privatne prakse. U osnivačkom aktu se novodi imovina koja se, usled promene pravne forme, prenosi sa vlasnika privatne prakse na zravstvenu ustanovu.

Postupak likvidacije

Registracija pokretanja postupka likvidacije zdravstvene ustanove u privatnoj svojini – čl. 24. Pravilnika

Likvidacija se sprovodi kada zdravstvena ustanova ima dovolјno sredstava za namirenje svih svojih obaveza. Pokreće se odlukom osnivača. Likvidacija zdravstvene ustanove počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavlјivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

Oglas se objavlјuje u trajanju od 90 dana na internet strani Registra zdravstvenih ustanova, a poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa, odakle proizilazi da se prijava za brisanje, nakon okončanja postupka likvidacije može podneti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa (tj. dana donošenja rešenja registatora o registraciji pokretanja postupka likvidacije), uz važnu napomenu da se prijava brisanja ne može podneti ako prethodno nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima. (v. registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja).

Pored objave oglasa o pokretanju likvidacije koja ima za cilј da nepoznati poverioci budu obavešteni o ovom postupku, likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana pokretanja likvidacije.

Likvidacioni upravnik se imenuje odlukom o pokretanju likvidacije i njegovim imenovanjem svim zastupnicima prestaje pravo da zastupaju društvo. Ako likvidacioni upravnik odlukom ne bude imenovan, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici i registruju se po službenoj dužnosti.

Društvo može imenovati više likvidacionih upravnika koji društvo zastupaju zajedno, ako odlukom nije određeno da zastupaju samostalno.

Za likvidacionog upravnika može biti imenovano bilo koje fizičko lice (uklјučujući tu i članove i/ili zastupnike društva).

Ako društvo, u toku trajanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije i tokom roka za prijavu potraživanja, promeni adresu sedišta ili adresu za prijem pošte, rok od 90 dana ponovo počinje da teče od dana registracije te promene.

Za registraciju pokretanja postupka likvidacije podnosi se:

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 13),
 • odluka nadležnog organa o pokretanju postupka likvidacije,
 • odluka nadležnog organa o imenovanju likvidacionog upravnika, ako to lice nije registrovani zastupnik zdravstvene ustanove,
 • fotokopija lične karte, pasoša ili lične za stranca kao dokument o identitetu likvidacionog upravnika, u skladu sa Zakonom - ako to lice nije registrovani direktor ili lice ovlašćeno za zastupanje zdravstvene ustanove,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Upis i registracija početnog likvidacionog izveštaja za zdravstvenu ustanovu u privatnoj svojini – čl. 25. i 26. Pravilnika

Likvidacioni upravnik ima obavezu da sastavi početni likvidacioni izveštaj (najranije 90, a najkasnije 150 dana od dana početka likvidacije), koji zatim podnosi osnivačima na usvajanje, koji su dužni da donesu Odluku o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja najkasnije u roku od 30 dana od dana kad im je podnet na usvajanje.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj se registruje u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Uz prijavu za registraciju početnog likvidacionog izveštaja, potrebno je dostaviti i odluku osnivača o njegovom usvajanju.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj obavezno sadrži:

 • listu prijavlјenih potraživanja,
 • listu priznatih potraživanja,
 • listu osporenih potraživanja sa obrazloženjem osporavanja,
 • podatak da li je imovina društva dovolјna za namirenje svih obaveza društva, uklјučujući i osporena potraživanja,
 • neophodne radnje za sprovođenje likvidacije,
 • vreme predviđeno za završetak likvidacije,
 • druge činjenice od značaja za sprovođenje likvidacije.

Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje društva ako prethodno nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima.

Ako likvidacija traje duže od godinu dana, odnosno ako u toku postupka nastupi kraj poslovne godine, likvidacioni upravnik podnosi osnivačima na usvajanje godišnje likvidacione izveštaje, najkasnije u roku od šest meseci po isteku svake poslovne godine. Godišnji likvidacioni izveštaji se registruje u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Uz prijavu za registraciju godišnjeg likvidacionog izveštaja, potrebno je dostaviti i odluku osnivača o njegovom usvajanju.

Za registraciju početnog/godišnjeg likvidacionog izveštaja podnosi se:

Registracija obustave postupka likvidacije zdravstvene ustanove u privatnoj svojini – čl. 27. Pravilnika

Odlukom osnivača, može se obustaviti likvidacija i nastaviti sa poslovanjem. Odluka o obustavi likvidacije može se doneti samo u slučaju da je zdravstvena ustanova namirila u potpunosti sve poverioce i da nije otkazala ugovor o radu bilo kom zaposlenom po osnovu likvidacije.

Sastavni deo odluke o obustavi likvidacije je imenovanje zakonskog lica ovlašćenog za zastupanje i izjava likvidacionog upravnika da su namireni u potpunosti svi poverioci. Odluka o obustavi likvidacije se registruje.

Za registraciju obustave postupka likvidacije podnosi se:

 • registraciona prijava (obavezni podaci + dodatak 14),
 • odluka nadležnog organa o obustavi likvidacije,
 • odluka o imenovanju direktora ili lica ovlašćenog za zastupanje,
 • fotokopija lične karte, pasoša ili lične karte za stranca kao dokument o identitetu direktora ili lica ovlašćenog za zastupanje, u skladu sa Zakonom,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Stečajni postupak

Registracija otvaranja stečaja nad zdravstvenom ustanovom u privatnoj svojini – čl. 29. Pravilnika

Stupanjem na snagu Izmena i dopuna Zakona o stečaju stekli su se uslovi da se registracija podataka o zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini, nad kojima je pokrenut postupak stečaja vrši po službenoj dužnosti.

U skladu sa navedenim, registracija:

 • pokretanja stečaja,
 • promena podataka u toku stečaja,
 • brisanja zdravstvene ustanove usled zaklјučenja stečaja,

vrši se po službenoj dužnosti i to na osnovu rešenja koja Registru dostavlјa nadležni Privredni sud.

Ako stečajni uprvnik smatra da postoji interes da se otvaranje stečaja, promena podataka u toku stečaja, ili brisanje po okončanju stečaja registruje, a utvrdi da Privredni sud nije dostavio APR dokumentaciju za registraciju, može pokrenuti postupkak registracije podnošenjem:

Na upis u Registar drugih podataka koji se odnose na stečaj zdravstvene ustanove u privatnoj svojini shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje stečaj, i to odredbe o upisu u nadležni registar odluka iz stečajnog postupka.

Registracija obustave stečajnog postupka nad zdravstvenom ustanovom u privatnoj svojini – čl. 30. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 16),
 • rešenje nadležnog stečajnog suda o obustavlјanju stečajnog postupka,
 • odluka nadležnog organa o imenovanju direktora, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje,
 • fotokopija lične karte, pasoša ili lične karte za stranca kao dokument o identitetu direktora odnosno lica ovlašćenog za zastupanje, u skladu sa Zakonom,
 • dokaz o uplati propisane naknade.