Здравствене установе (и у јавној и у приватној својини), које су биле регистроване у надлежним привредним судовима, од 11. октобра 2020. године, имају обавезу усклађивања која подразумева подношење регистрационе пријаве и прописане документације за упис усклађивања у Регистар здравствених установа, који ће од 11. октобра 2020. године водити Агенција за привредне регистре.

Поступак уписа усклађивања у Регистар здравствених установа ће трајати три месеца, почев од 11. октобра 2020. године до 11. јануара 2021. године и вршиће се без плаћања накнаде. У случају подношења регистрационе пријаве усклађивања после 11. јануара 2021. године, подносилац је дужан да поднесе и доказ о уплати накнаде од 6.500,00 динара.

Одредбом члана 264. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) је, између осталог, прописано да ће здравствене установе ускладити своје опште акте, организацију и рад са одредбама закона у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог Закона. Одредбом члана 32. је прописана садржина оснивачког акта, а одредбом члана 124. садржина статута.

На основу наведеног, здравствене установе које у поступку усклађивања имају обавезу промене:

 • назива (нпр. апотеке мењају назив у АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА, или желе да се поред назива региструје и скраћени назив, назив у преводу на страни језик или назив на језику националних мањина), 
 • органа управљања (нпр. приватне здравствене установе укидају управни одбор),
 • оснивача (нпр. оснивачи апотека у јавној својини постају јединице локалне самоуправе), или
 • седишта здравствене установе (промена седишта подразумева промену града или општине, а не промену адресе седишта која се врши одлуком),

имају обавезу усвајања новог оснивачког акта, као и промене статута у складу са извршеним променама оснивачког акта.

Законом о здравственој заштити је прописано да оснивачки акт мора да садржи:

 1. назив и седиште оснивача,
 2. назив и седиште здравствене установе,
 3. делатност здравствене установе,
 4. износ средстава за оснивање и рад здравствене установе као и начин обезбеђивања средстава,
 5. права и обавезе оснивача у погледу обављања делатности због које се здравствена установа оснива,
 6. међусобна права и обавезе здравствене установе и оснивача,
 7. органе управљања здравствене установе у оснивању и њихова овлашћења,
 8. лично име лица које ће, до именовања директора здравствене установе, обављати послове и вршити овлашћења директора,
 9. рок за доношење статута, именовање директора и органа управљања.

Оснивачки акт здравствене установе се региструје и објављује на интернет страни АПР-а.

Прописасно је и да се Статутом уређује:

 1. делатност,
 2. унутрашња организација, управљање и пословање,
 3. критеријуми за именовање и разрешење директора, заменика директора и
 4. друга питања од значаја за рад установе.

С обзиром на напред наведено, обавеза здравствених установа је да усвоје нов оснивачки акт и статут, односно измене и допуне оснивачког акта и статута, који ће бити у складу са напред наведеним законским одредбама.

Напомена: Оснивачки акт здравствене установе у приватној својини мора садржати оверене потписе оснивача.

У даљем пословању, здравствене установе приликом промене података о називу, седишту, оснивачима, облику врсти и делатности здравствене установе, органа управљања, такође имају обавезу да ове промене спроведу кроз усвајање новог оснивачког акта, односно измена и допуна оснивачког акта и статута који се мора ускладити са извршеним променама оснивачког акта.

У даљем пословању, здравствене установе приликом промене других података, као што су: адреса седишта здравствене установе, промена директора или других лица овлашћених за заступање, подаци о огранцима или организационим јединицама ван седишта, забележбе и други подаци који су предмет регистрације, имају обавезу да ове промене спроведу кроз усвајање одлука или новог статута, односно измена и допуна статута.

Поступак усклађивања покреће се подношењем прописане регистрационе пријаве за упис усклађивања и прописане документације (Правилником о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију – чл. 33), која мора бити у оригиналу или овереној копији:

 1. важећи оснивачки акт (и за здравствену установу у јавној својини и за здравствену установу у приватној својини оснивачки акт доноси оснивач. Потписи оснивача на оснивачком акту здравствене установе у приватној својини оверавају се у складу са законом – чл. 32. Закона),
 2. нови статут (који мора бити донет после ступања на снагу Закона о здравственој заштити. Статут здравствене установе у јавној својини доноси управни одбор, а у приватној својини доноси оснивач – члан 124. Закона),
 3. сагласност надлежног органа на нови статут здравствене установе у јавној својини (уз статут здравствене установе у јавној својини чији је оснивач аутономна покрајина или јединца локалне самоуправе, доставља се сагласност оснивача. На статут здравствене установе чији је оснивач Република Србија сагласност даје Министарство – чл. 124. Закона),
 4. одлука оснивача, односно извод из акта надлежног органа којим се одређује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи (недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи у јавној својини утврђује оснивач, а у здравственој установи у приватној својини утврђује директор – чл. 56. Закона).

Ако је у поступку усклађивања дошло до промене других података који се уписују у Регистар, изузев статусних промена, промене правне форме и брисања здравствене установе из регистра, подносилац пријаве је дужан да достави и документацију која је Правилником о ближој садржини регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију, прописана за ту врсту промене. Како ће се регистрација промене других података вршити уз поступак уписа у Регистар, то ће се и овај поступак вршити без плаћања накнаде.

Статут здравствене установе ће се јавно објавити на интернет страни Агенције у складу са Законом о здравственој заштити.

Подносилац регистрационе пријаве, односно лице које је дужно да потпише регистрациону пријаву, је директор односно лице овлашћено за заступање здравствене установе. Ако је у поступку усклађивања дошло до промене директора, односно лица овлашћеног за заступање, пријаву потписује новоименовани директор, односно новоименовано лице овлашћено за заступање (уз достављање документације на основу које ће се извршити и промена директора односно лица овлашћеног за заступање у Регистру).

Попуњавање регистрационе пријаве за упис усклађивања у Регистар:

Страна 1 пријаве

 • ако се пријава подноси непосредно у АПР-у, потврда о поднетој пријави ће се издати подносиоцу само ако буде тако означено у пријави (чл. 12. став 1. Закона о поступку регистрације у АПР),
 • ако се пријава подноси други пут јер је први пут пријава била одбачена решењем регистратора, онда је подносилац пријаве у обавези да упише број пријаве која је решењем регистратора одбачена (чл. 17. став 3. Закона о поступку регистрације у АПР-у),
 • назив здравствене установе се уписује на начин како је одређено решењем надлежног Министарства и на начин како је назив уписан у претходни регистар. Назив ће се уписати на ћириличном писму, а ако назив садржи страну реч, ова реч ће бити уписана латиничним писмом,
 • у податке о седишту здравствене установе се обавезно уписују подаци: град/место, општина, улица, број и број и назив поште, а слово, спрат и број стана се уписују ако постоје,
 • подаци о скраћеном називу, називу на језику националне мањине и називу на страном језику се уписују ако су прописани оснивачким актом здравствене установе (чл. 32. Закона о здравственој заштити прописује да се оснивачким актом здравствене установе одређује назив здравствене установе),
 • матични број здравствене установе је одређен решењем Републичког завода за статистику и из тог решења се преписује, а пореско идентификациони број је одређен решењем Пореске управе и из тог решења се преписује.

Страна 2 пријаве

 • подносилац је у обавези да означи о ком облику здравствене установе се ради – о здравственој установи у јавној својини или о здравственој установи у приватној својини,
 • подносилац је у обавези да означи врсту здравствене установе (чл. 28. став 3 Закона о здравственој заштити),
 • податак о шифри и називу делатности коју обавља здравствена установа треба преписати из решења Републичког завода за статистику којим је здравственој установи додељен матични/регистарски број, а који се одређује на основу Уредбе о класификацији делатности,
 • подносилац има обавезу да унесе контакт податке здравствене установе.

Страна 3 пријаве

 • подносилац уноси податке о оснивачу здравствене установе (за установе у јавној својини то су Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а за здравствене установе у приватној својини физичка и правна, домаћа и страна лица). Подаци о домаћем физичком лицу који се региструју су: лично име и јединствени матични број грађана (ЈМБГ). Подаци о странцу који се региструју су: лично име, број пасоша и држава издавања, односно лични број за странца. Подаци о домаћем правном лицу који се региструју су: име државног органа, односно пословно име, адреса седишта и матични број. Подаци о страном правном лицу који се региструју су: пословно име, адреса седишта, број под којим се то правно лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано, а који се доказују изводом из надлежног регистра са преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Напомена: Ако је законом предвиђено да се уз регистрациону пријаву доставља оверена документација – то подразумева оверу од стране органа надлежног за оверу потписа (од 1. марта 2017. за оверу документације надлежни су само нотари, осим у јединицама локалне самоуправе где нема нотара, па се овера и даље може вршити у суду или општини).

Документација, која је оверена од стране органа надлежног за оверу потписа у иностранству, постаје страна јавна исправа и мора садржати Apostille - ако је реч о земљи која је потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, осим ако између конкретне стране земље и Републике Србије није закључен билателарни споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације. У случају да конкретна страна земља није потписница Хашке конвенције и нема закључен билателарни споразум са Републиком Србијом о међусобном признавању јавних исправа без легализације, потребна је тзв. пуна легализација.

Више информација о томе са којим државама Република Србија има закључене билатералне споразуме, односно о потписницама Хашке конвенције, можете пронаћи овде

Уз документацију која је сачињена на страном језику, обавезно се доставља превод на српски језик оверен од стране сталног судског тумача.

Страна 4 пријаве

 • подносилац уноси податке о директору здравствне установе у јавној својини, односно о директору здравствене установе у приватној својини, и другим лицима овлашћеним за заступање (ако је прописано статутом здравствене установе у приватној својини да постоје и друга лица овлашћена за заступање). Како се на органе здравствене установе у приватној својини сходно примењују прописи који регулишу привредна друштва, то здравствена установа у приватној својини, поред директора, може имати и друга лица овлашћена за заступање. Лица овлашћена за заступање здравствене установе у приватној својини су ликвидациони управник у поступку ликвидације и стечајни управник у поступку стечаја. Подаци који се уносе за домаће физичко лице су: име и презиме, функција и јединствени матични број (ЈМБГ), а за страно физичко лице: име и презиме, функција, број пасоша и држава издавања, односно лични број за странца.

  Статутом се одређује постојање ограничења заступника супотписом. На основу овакве одредбе у оснивачком акту и статуту, оснивач доноси одлуку којом одређује постојање ограничења заступника супотписом, на основу које Регистар здравствених установа региструје овај податак као забележбу ограничења заступника супотписом.

Страна 5 пријаве

 • подносилац пријаве има обавезу да у регистрациону пријаву уписа усклађивања упише датум оснивања здравствене установе. Регистратор ће овај податак преписати из регистрационе пријаве,
 • подносилац пријаве има обавезу да у регистрациону пријаву упише датум доношења важећег оснивачког акта. Приликом подношења регистрационе пријаве усклађивања у АПР-у, уз осталу документацију се предаје важећи оснивачки акт ради регистрације и објаве на интернет страни. Важећи оснивачки акт се предаје и у фотокопији јер јер претпоставка да се оригинал налази у архивској документацији коју је АПР преузео од надлежних привредних судова. Ако се предаје оснивачки акт који није регистрован у надлежном привредном суду, онда оснивачки акт мора бити предат у оригиналу или овереној копији.
 • подносилац пријаве има обавезу да у регистрациону пријаву упише датум доношења новог статута који се доставља АПР-у на регистрацију и објављивање,
 • ако се здравствена установа бави утврђивањем здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја, вршењем обуке и организовањем и спровођењем испита из прве помоћи, обављањем лекарских прегледа и издавањем лекарских уверења о телесној и душевној способности возача одређених категорија моторних возила, као и вршењем здравствених прегледа помораца, подносилац пријаве има обавезу да у регистрациону пријаву упише број и датум издавања овог решења од стране надлежног Министарства. Препорука је да поднослилац пријаве достави и фотокопију овог решења Министарства о исупњености прописаних услова ради регистрације и објаве, јер је претпоставка да се оригинал налази у архивској документацији,
 • подносилац има обавезу да у регистрациону пријаву упише податак о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у здравственој установи као и да акт/одлуку којом се одређује радно време достави Регистру на регистрацију и објављивање.

Страна 6 пријаве

 • подносилац има обавезу да у регистрациону пријаву упише податке (назив, адресу седишта и врсту), о постојећим организационим јединицама ван седишта и огранцима. Препорука је и да се доставе фотокопије решења надлежног Министарства о испуњености услова за обављање здравствене делатности у организационој јединици ван седишта односно огранку, јер је претпоставка да се оригинали налазе у архивској документацији.

Страна 7 пријаве

 • ако постоји податак који је од значаја за правни промет, подносилац има обавезу да га приликом подношења пријаве за упис усклађивања упише у виду забележбе и достави документацију којом потврђује такав податак,
 • подносилац има обавезу да обележи документацију коју је доставио уз пријаву,
 • подносилац има обавезу да изабере један од понуђених начина на који жели да му се достави одлука регистратора,
 • подносилац има обавезу да упише тражене личне подтаке, да потпише регистрациону пријаву и ако се ради о здравственој установи у јавној својини, стави печат те установе. Подносилац може уписати и свој контакт податак како би се обезбедила лакша комуникација са Регистром.

Препорука: Препоручујемо подносиоцу пријаве да уз регистрациону пријаву достави и фотокопију решења надлежног Министарства о испуњености услова за обављање здравствене делатности јер је претпоставка да се оригинал налази у архивској грађи.