Zdravstvene ustanove (i u javnoj i u privatnoj svojini), koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima, od 11. oktobra 2020. godine, imaju obavezu usklađivanja koja podrazumeva podnošenje registracione prijave i propisane dokumentacije za upis usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova, koji će od 11. oktobra 2020. godine voditi Agencija za privredne registre.

Postupak upisa usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova će trajati tri meseca, počev od 11. oktobra 2020. godine do 11. januara 2021. godine i vršiće se bez plaćanja naknade. U slučaju podnošenja registracione prijave usklađivanja posle 11. januara 2021. godine, podnosilac je dužan da podnese i dokaz o uplati naknade od 6.500,00 dinara.

Odredbom člana 264. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”, broj 25/2019) je, između ostalog, propisano da će zdravstvene ustanove uskladiti svoje opšte akte, organizaciju i rad sa odredbama zakona u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Odredbom člana 32. je propisana sadržina osnivačkog akta, a odredbom člana 124. sadržina statuta.

Na osnovu navedenog, zdravstvene ustanove koje u postupku usklađivanja imaju obavezu promene:

 • naziva (npr. apoteke menjaju naziv u APOTEKARSKA USTANOVA, ili žele da se pored naziva registruje i skraćeni naziv, naziv u prevodu na strani jezik ili naziv na jeziku nacionalnih manjina), 
 • organa upravlјanja (npr. privatne zdravstvene ustanove ukidaju upravni odbor),
 • osnivača (npr. osnivači apoteka u javnoj svojini postaju jedinice lokalne samouprave), ili
 • sedišta zdravstvene ustanove (promena sedišta podrazumeva promenu grada ili opštine, a ne promenu adrese sedišta koja se vrši odlukom),

imaju obavezu usvajanja novog osnivačkog akta, kao i promene statuta u skladu sa izvršenim promenama osnivačkog akta.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti je propisano da osnivački akt mora da sadrži:

 1. naziv i sedište osnivača,
 2. naziv i sedište zdravstvene ustanove,
 3. delatnost zdravstvene ustanove,
 4. iznos sredstava za osnivanje i rad zdravstvene ustanove kao i način obezbeđivanja sredstava,
 5. prava i obaveze osnivača u pogledu obavlјanja delatnosti zbog koje se zdravstvena ustanova osniva,
 6. međusobna prava i obaveze zdravstvene ustanove i osnivača,
 7. organe upravlјanja zdravstvene ustanove u osnivanju i njihova ovlašćenja,
 8. lično ime lica koje će, do imenovanja direktora zdravstvene ustanove, obavlјati poslove i vršiti ovlašćenja direktora,
 9. rok za donošenje statuta, imenovanje direktora i organa upravlјanja.

Osnivački akt zdravstvene ustanove se registruje i objavlјuje na internet strani APR-a.

Propisasno je i da se Statutom uređuje:

 1. delatnost,
 2. unutrašnja organizacija, upravlјanje i poslovanje,
 3. kriterijumi za imenovanje i razrešenje direktora, zamenika direktora i
 4. druga pitanja od značaja za rad ustanove.

S obzirom na napred navedeno, obaveza zdravstvenih ustanova je da usvoje nov osnivački akt i statut, odnosno izmene i dopune osnivačkog akta i statuta, koji će biti u skladu sa napred navedenim zakonskim odredbama.

Napomena: Osnivački akt zdravstvene ustanove u privatnoj svojini mora sadržati overene potpise osnivača.

U dalјem poslovanju, zdravstvene ustanove prilikom promene podataka o nazivu, sedištu, osnivačima, obliku vrsti i delatnosti zdravstvene ustanove, organa upravlјanja, takođe imaju obavezu da ove promene sprovedu kroz usvajanje novog osnivačkog akta, odnosno izmena i dopuna osnivačkog akta i statuta koji se mora uskladiti sa izvršenim promenama osnivačkog akta.

U dalјem poslovanju, zdravstvene ustanove prilikom promene drugih podataka, kao što su: adresa sedišta zdravstvene ustanove, promena direktora ili drugih lica ovlašćenih za zastupanje, podaci o ograncima ili organizacionim jedinicama van sedišta, zabeležbe i drugi podaci koji su predmet registracije, imaju obavezu da ove promene sprovedu kroz usvajanje odluka ili novog statuta, odnosno izmena i dopuna statuta.

Postupak usklađivanja pokreće se podnošenjem propisane registracione prijave za upis usklađivanja i propisane dokumentacije (Pravilnikom o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju – čl. 33), koja mora biti u originalu ili overenoj kopiji:

 1. važeći osnivački akt (i za zdravstvenu ustanovu u javnoj svojini i za zdravstvenu ustanovu u privatnoj svojini osnivački akt donosi osnivač. Potpisi osnivača na osnivačkom aktu zdravstvene ustanove u privatnoj svojini overavaju se u skladu sa zakonom – čl. 32. Zakona),
 2. novi statut (koji mora biti donet posle stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Statut zdravstvene ustanove u javnoj svojini donosi upravni odbor, a u privatnoj svojini donosi osnivač – član 124. Zakona),
 3. saglasnost nadležnog organa na novi statut zdravstvene ustanove u javnoj svojini (uz statut zdravstvene ustanove u javnoj svojini čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinca lokalne samouprave, dostavlјa se saglasnost osnivača. Na statut zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija saglasnost daje Ministarstvo – čl. 124. Zakona),
 4. odluka osnivača, odnosno izvod iz akta nadležnog organa kojim se određuje nedelјni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi (nedelјni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini utvrđuje osnivač, a u zdravstvenoj ustanovi u privatnoj svojini utvrđuje direktor – čl. 56. Zakona).

Ako je u postupku usklađivanja došlo do promene drugih podataka koji se upisuju u Registar, izuzev statusnih promena, promene pravne forme i brisanja zdravstvene ustanove iz registra, podnosilac prijave je dužan da dostavi i dokumentaciju koja je Pravilnikom o bližoj sadržini registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, propisana za tu vrstu promene. Kako će se registracija promene drugih podataka vršiti uz postupak upisa u Registar, to će se i ovaj postupak vršiti bez plaćanja naknade.

Statut zdravstvene ustanove će se javno objaviti na internet strani Agencije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Podnosilac registracione prijave, odnosno lice koje je dužno da potpiše registracionu prijavu, je direktor odnosno lice ovlašćeno za zastupanje zdravstvene ustanove. Ako je u postupku usklađivanja došlo do promene direktora, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje, prijavu potpisuje novoimenovani direktor, odnosno novoimenovano lice ovlašćeno za zastupanje (uz dostavlјanje dokumentacije na osnovu koje će se izvršiti i promena direktora odnosno lica ovlašćenog za zastupanje u Registru).

Popunjavanje registracione prijave za upis usklađivanja u Registar:

Strana 1 prijave

 • ako se prijava podnosi neposredno u APR-u, potvrda o podnetoj prijavi će se izdati podnosiocu samo ako bude tako označeno u prijavi (čl. 12. stav 1. Zakona o postupku registracije u APR),
 • ako se prijava podnosi drugi put jer je prvi put prijava bila odbačena rešenjem registratora, onda je podnosilac prijave u obavezi da upiše broj prijave koja je rešenjem registratora odbačena (čl. 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u APR-u),
 • naziv zdravstvene ustanove se upisuje na način kako je određeno rešenjem nadležnog Ministarstva i na način kako je naziv upisan u prethodni registar. Naziv će se upisati na ćiriličnom pismu, a ako naziv sadrži stranu reč, ova reč će biti upisana latiničnim pismom,
 • u podatke o sedištu zdravstvene ustanove se obavezno upisuju podaci: grad/mesto, opština, ulica, broj i broj i naziv pošte, a slovo, sprat i broj stana se upisuju ako postoje,
 • podaci o skraćenom nazivu, nazivu na jeziku nacionalne manjine i nazivu na stranom jeziku se upisuju ako su propisani osnivačkim aktom zdravstvene ustanove (čl. 32. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se osnivačkim aktom zdravstvene ustanove određuje naziv zdravstvene ustanove),
 • matični broj zdravstvene ustanove je određen rešenjem Republičkog zavoda za statistiku i iz tog rešenja se prepisuje, a poresko identifikacioni broj je određen rešenjem Poreske uprave i iz tog rešenja se prepisuje.

Strana 2 prijave

 • podnosilac je u obavezi da označi o kom obliku zdravstvene ustanove se radi – o zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini ili o zdravstvenoj ustanovi u privatnoj svojini,
 • podnosilac je u obavezi da označi vrstu zdravstvene ustanove (čl. 28. stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti),
 • podatak o šifri i nazivu delatnosti koju obavlјa zdravstvena ustanova treba prepisati iz rešenja Republičkog zavoda za statistiku kojim je zdravstvenoj ustanovi dodelјen matični/registarski broj, a koji se određuje na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti,
 • podnosilac ima obavezu da unese kontakt podatke zdravstvene ustanove.

Strana 3 prijave

 • podnosilac unosi podatke o osnivaču zdravstvene ustanove (za ustanove u javnoj svojini to su Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, a za zdravstvene ustanove u privatnoj svojini fizička i pravna, domaća i strana lica). Podaci o domaćem fizičkom licu koji se registruju su: lično ime i jedinstveni matični broj građana (JMBG). Podaci o strancu koji se registruju su: lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca. Podaci o domaćem pravnom licu koji se registruju su: ime državnog organa, odnosno poslovno ime, adresa sedišta i matični broj. Podaci o stranom pravnom licu koji se registruju su: poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano, a koji se dokazuju izvodom iz nadležnog registra sa prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Napomena: Ako je zakonom predviđeno da se uz registracionu prijavu dostavlјa overena dokumentacija – to podrazumeva overu od strane organa nadležnog za overu potpisa (od 1. marta 2017. za overu dokumentacije nadležni su samo notari, osim u jedinicama lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalјe može vršiti u sudu ili opštini).

Dokumentacija, koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu, postaje strana javna isprava i mora sadržati Apostille - ako je reč o zemlјi koja je potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, osim ako između konkretne strane zemlјe i Republike Srbije nije zaklјučen bilatelarni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. U slučaju da konkretna strana zemlјa nije potpisnica Haške konvencije i nema zaklјučen bilatelarni sporazum sa Republikom Srbijom o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, potrebna je tzv. puna legalizacija.

Više informacija o tome sa kojim državama Republika Srbija ima zaklјučene bilateralne sporazume, odnosno o potpisnicama Haške konvencije, možete pronaći ovde

Uz dokumentaciju koja je sačinjena na stranom jeziku, obavezno se dostavlјa prevod na srpski jezik overen od strane stalnog sudskog tumača.

Strana 4 prijave

 • podnosilac unosi podatke o direktoru zdravstvne ustanove u javnoj svojini, odnosno o direktoru zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, i drugim licima ovlašćenim za zastupanje (ako je propisano statutom zdravstvene ustanove u privatnoj svojini da postoje i druga lica ovlašćena za zastupanje). Kako se na organe zdravstvene ustanove u privatnoj svojini shodno primenjuju propisi koji regulišu privredna društva, to zdravstvena ustanova u privatnoj svojini, pored direktora, može imati i druga lica ovlašćena za zastupanje. Lica ovlašćena za zastupanje zdravstvene ustanove u privatnoj svojini su likvidacioni upravnik u postupku likvidacije i stečajni upravnik u postupku stečaja. Podaci koji se unose za domaće fizičko lice su: ime i prezime, funkcija i jedinstveni matični broj (JMBG), a za strano fizičko lice: ime i prezime, funkcija, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca.

Statutom se određuje postojanje ograničenja zastupnika supotpisom. Na osnovu ovakve odredbe u osnivačkom aktu i statutu, osnivač donosi odluku kojom određuje postojanje ograničenja zastupnika supotpisom, na osnovu koje Registar zdravstvenih ustanova registruje ovaj podatak kao zabeležbu ograničenja zastupnika supotpisom.


Strana 5 prijave

 • podnosilac prijave ima obavezu da u registracionu prijavu upisa usklađivanja upiše datum osnivanja zdravstvene ustanove. Registrator će ovaj podatak prepisati iz registracione prijave,
 • podnosilac prijave ima obavezu da u registracionu prijavu upiše datum donošenja važećeg osnivačkog akta. Prilikom podnošenja registracione prijave usklađivanja u APR-u, uz ostalu dokumentaciju se predaje važeći osnivački akt radi registracije i objave na internet strani. Važeći osnivački akt se predaje i u fotokopiji jer jer pretpostavka da se original nalazi u arhivskoj dokumentaciji koju je APR preuzeo od nadležnih privrednih sudova. Ako se predaje osnivački akt koji nije registrovan u nadležnom privrednom sudu, onda osnivački akt mora biti predat u originalu ili overenoj kopiji.
 • podnosilac prijave ima obavezu da u registracionu prijavu upiše datum donošenja novog statuta koji se dostavlјa APR-u na registraciju i objavlјivanje,
 • ako se zdravstvena ustanova bavi utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, vršenjem obuke i organizovanjem i sprovođenjem ispita iz prve pomoći, obavlјanjem lekarskih pregleda i izdavanjem lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti vozača određenih kategorija motornih vozila, kao i vršenjem zdravstvenih pregleda pomoraca, podnosilac prijave ima obavezu da u registracionu prijavu upiše broj i datum izdavanja ovog rešenja od strane nadležnog Ministarstva. Preporuka je da podnoslilac prijave dostavi i fotokopiju ovog rešenja Ministarstva o isupnjenosti propisanih uslova radi registracije i objave, jer je pretpostavka da se original nalazi u arhivskoj dokumentaciji,
 • podnosilac ima obavezu da u registracionu prijavu upiše podatak o nedelјnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi kao i da akt/odluku kojom se određuje radno vreme dostavi Registru na registraciju i objavlјivanje.

Strana 6 prijave

 • podnosilac ima obavezu da u registracionu prijavu upiše podatke (naziv, adresu sedišta i vrstu), o postojećim organizacionim jedinicama van sedišta i ograncima. Preporuka je i da se dostave fotokopije rešenja nadležnog Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavlјanje zdravstvene delatnosti u organizacionoj jedinici van sedišta odnosno ogranku, jer je pretpostavka da se originali nalaze u arhivskoj dokumentaciji.

Strana 7 prijave

 • ako postoji podatak koji je od značaja za pravni promet, podnosilac ima obavezu da ga prilikom podnošenja prijave za upis usklađivanja upiše u vidu zabeležbe i dostavi dokumentaciju kojom potvrđuje takav podatak,
 • podnosilac ima obavezu da obeleži dokumentaciju koju je dostavio uz prijavu,
 • podnosilac ima obavezu da izabere jedan od ponuđenih načina na koji želi da mu se dostavi odluka registratora,
 • podnosilac ima obavezu da upiše tražene lične podtake, da potpiše registracionu prijavu i ako se radi o zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini, stavi pečat te ustanove. Podnosilac može upisati i svoj kontakt podatak kako bi se obezbedila lakša komunikacija sa Registrom.

Preporuka: Preporučujemo podnosiocu prijave da uz registracionu prijavu dostavi i fotokopiju rešenja nadležnog Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavlјanje zdravstvene delatnosti jer je pretpostavka da se original nalazi u arhivskoj građi.