У складу са одредбама  члана 111. 121. и  247. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19), и одредбом члана 6. став 1. тач. 3, 4 и 5, Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Сл. гласник РС“, бр. 17/20 и 94/20), предузетници регистровани у Регистру понуђача, у обавези су да у периоду од 1. марта до 1. јула 2020. године, поднесу захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама.

Захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке подноси физичко лице регистровано као предузетник или лице овлашћено за подношење захтева од стране физичког лица регистрованог као предузетник.

Уз захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама, предузетници регистровани у Регистру понуђача достављају следеће доказе:

  • извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а (за домаћа физичка лица), којим се потврђује да физичко лице регистровано као предузетник није осуђивано, СЕ ДОСТАВЉА САМО ако се лице НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би регистратор могао да утврди за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор може да утврди по службеној дужности.
    • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику,
    • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов из члана 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 91/2019) доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником.

Регистратор ће одбацити захтев за издавање потврде уколико се лице налази у казненој евиденцији за следећа кривична дела:

- кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребe службеног положаја; кривично дело трговине људима (и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу, кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело трговине утицајем, примања мита и давања мита, кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама;  кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта физичког лица регистрованог као предузетник. Странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи  према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику. Странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, доставља уверење о неосуђиваности од надлежног органа матичне државе. Уколико понуђач има више регистрованих пословођа дужан је да достави доказ за сваког од њих.

  • потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне,
  • потврду надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, те уколико предузетник обавља делатност и изван седишта, у складу са одредбом члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), неопходно је да приложи доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије од свих јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља делатност.
  • доказ о уплати прописане накнаде за издавање потврде у износу од 1.000 динара - рачун: 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Наведени документи не могу бити старији од два месеца од дана подношења документације Регистру.

У складу са одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС, бр. 18/16 и 95/18), Регистратор Регистра понуђача има могућност прибављања документације, којом се у смислу одредбе члана 121. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 91/19) доказује непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке, по службеној дужности, на основу изјаве овлашћеног подносиоца регистрационе пријаве коју можете преузети ОВДЕ.

Предузетници регистровани у Регистру понуђача, који до 1. јула 2020. године, не доставе наведена документа, биће брисана из Регистра понуђача по службеној дужности, у складу са одредбом члана 128. став 8. Закона о јавним набавкама.

У складу са одредбама чланова 239. и 240. новог Закона о јавним набавкама, поступци јавних набавки који су започети пре почетка примене Закона (пре 1.7.2020. године) окончаће се по прописима по којима су започети, а исти прописи ће се примењивати и на поступке заштите права понуђача. У свим таквим случајевима статус регистрованог понуђача, после 1.7.2020.године, доказује се потврдом регистратора Регистра понуђача да је понуђач регистрован у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 69/15), а што ће бити могуће утврдити и увидом на интернет страни АПР-a.