УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ПОНУЂАЧА, прилаже се додатак 03, и:

1.1. извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а (за домаћа физичка лица), САМО ако се законски заступник НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би регистратор могао да утврди за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор може да утврди по службеној дужности.

1.2. за страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику,

1.3. за страна физичка лица (стране држављане) - странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов се доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником државе чији је држављанин.

2. извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио законског заступника, који подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре,

3. доказ о уплати накнаде за промену података о понуђачу (накнаде).

Регистрациона пријава промене законског заступника подноси се у року од 15 дана од дана промене законског заступника у надлежном регистру, а у складу са одредбом члана 10. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. У противном ће, по истеку наведеног рока, Агенција за привредне регистре по службеној дужности брисати понуђача из Регистра понуђача.

УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОДАТАКА О ПОСЛОВНОМ/РЕГИСТРОВАНОМ ИМЕНУ ПОНУЂАЧА, са додатком 01коју подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре, прилаже се:

  1. извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио пословно/регистровано име,
  2. доказ о уплати накнаде за промену података о понуђачу (накнаде).

Промена података о пословном/регистрованом имену понуђача који је уписан у један од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.  

УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОДАТАКА О АДРЕСИ СЕДИШТА ПОНУЂАЧА, са додатком 02коју подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре, прилаже се:

  1. извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио адресу седишта,
  2. доказ о уплати накнаде за промену података о понуђачу (накнаде).

Промена података о адреси седишта понуђача који је уписан у један од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.

УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ УПИСА ЗАБЕЛЕЖБЕ, са додатком 04, прилаже се:

  1. документ којим се утврђују чињенице од значаја за правни промет,
  2. доказ о уплати накнаде за промену података о понуђачу (накнаде).