Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Пријава за издавање/обнављање лиценце

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за издавање/обнављање лиценце и упис у Регистар туризма

Пријавe за туристичке агенције организаторе

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података о туристичкој агенцији-обавезни подаци
Додатак 01 - Подаци о месту обављања делатности
Додатак 02 - Подаци о руководиоцу
Додатак 03 - Подаци о огранку у коме се води евиденција уговора и продатих туристичких путовања
Додатак 04 - Подаци о гаранцијама путовања услед инсолвентности
Додатак 05 - Подаци о гаранцијама путовања ради накнаде штете
Додатак 06 - Подаци о гаранцијама путовања услед инсолвентности и ради накнаде штете
Додатак 07 - Подаци о депозиту
Додатак 08 - Подаци о општим условима путовања
Додатак 09 - Подаци о контактима
Додатак 10 - Забележбе
Регистрациона пријава брисања туристичке агенције организатора путовања

Пријаве за туристичке агенције посреднике

Назив Преузимање
Регистрациона пријава уписа туристичке агенције посредника
Регистрациона пријава промене туристичке агенције посредника - обавезни подаци
Додатак 01 - Подаци о месту обављања делатности
Додатак 02 - Подаци о руководиоцу
Додатак 03 - Забележба
Регистрациона пријава брисања туристичке агенције посредника

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода
Захтев за издавање потврде
Захтев за идавање преписа решења
Захтев за исправку грешке
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава