Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Prijava za izdavanje/obnavljanje licence

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za izdavanje/obnavljanje licence i upis u Registar turizma

Prijave za turističke agencije organizatore

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka o turističkoj agenciji-obavezni podaci
Dodatak 01 - Podaci o mesto obavljanja delatnosti
Dodatak 02 - Podaci o rukovodiocu
Dodatak 03 - Podaci o ogranku u kom se vodi evidencija ugovora i prodatih turističkih putovanja
Dodatak 04 - Podaci o garancijama putovanja usled insolventnosti
Dodatak 05 - Podaci o garancijama putovanja radi naknade štete
Dodatak 06 - Podaci o garancijama putovanja usled insolventnosti i radi naknade štete
Dodatak 07 - Podaci o depozitu
Dodatak 08 - Podaci o opštim uslovima putovanja
Dodatak 09 - Podaci o kontaktima
Dodatak 10 - Zabeležbe
Registraciona prijava brisanja turističke agencije organizatora putovanja

Prijave za turističke agencije posrednike

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava upisa turističke agencije posrednika
Registraciona prijava promene turističke agencije posrednika - obavezni podaci
Dodatak 01 - Podaci o mestu obavljanja delatnosti
Dodatak 02 - Podaci o rukovodiocu
Dodatak 03 - Zabeležbe
Registraciona prijava brisanja turističke agencije posrednika

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za idavanje prepisa rešenja
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava