Ванредни финансијски извештај (VFI) саставља се у случајевима статусних промена, отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације над правним лицем, и то са стањем на дан који претходи дану уписа статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације. Ванредни финансијски извештај саставља се и у случајевима брисања огранка страног правног лица, односно предузетника који воде двојно књиговодство.

Напомена:

У случају статусне промене припајања ванредни финансијски извештај саставља правно лице које престаје са пословањем.

У случају статусне промене издвајања правно лице које наставља да постоји након статусне промене, нема обавезу састављања ванредног финансијског извештаја, у складу са Мишљењем Министарства финансија бр. 011-00-00015/2020-16 од 17.01.2020. године.

Привремени прекид обављања делатности од стране предузетника не представља основ за састављање ванредног финансијског извештаја.

Ванредни финансијски извештај доставља се у року од 60 дана од дана састављања. По истеку рока, обвезници могу Агенцији доставити ванредни финансијски извештај, најкасније до истека наредне године у односу на билансни дан на који је тај извештај састављен (уз плаћање накнаде за јавно објављивање увећане по основу неблаговременог достављања).

Ванредни финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенцијеу електронском облику, одабиром одговарајућег захтева (VFI), потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање ванредног финансијског извештаја.

Напомена:

Ако обвезник не достави ванредни финансијски извештај путем посебног информационог система, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону који уређује рачуноводство у електронском облику, те да исти неће бити обрађен нити јавно објављен на интернет страници Агенције. 

Ванредни финансијски извештај чине обрасци:

  • Биланс стања,
  • Биланс успеха.

Напомена:

Ванредни финансијски извештаји се састављају и достављају на обрасцима прописаним одговарајућим подзаконским актима за одређену групу правних лица, који су у примени на дан састављања ванредних финансијских извештаја. 

Уз ванредни финансијски извештај не доставља се документација.

Обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција могу да доставе извод из надлежног регистра који представља основ за насталу статусну или другу промену.

Доказ о уплати накнаде обвезници су дужни да доставе уколико уплата није идентификована до момента потписивања и достављања извештаја.

Ванредни финансијски извештај мора бити потписан квалификованим електронским потписом законског заступника. Ванредни финансијски извештаји који нису потписани на наведени начин (нпр. потписани од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћају се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

За јавно објављивање ванредног финансијског извештаја потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“ (као што је описано у корисничком упутству за достављање ванредног финансијског извештаја).

Потпун и рачунски тачан ванредни финансијски извештај уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује као исправан на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

У случају да обвезник достави неисправан ванредни финансијски извештај, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра., а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву (VFI). Недостатке из обавештења обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, ванредни финансијски извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се ванредни финансијски извештај јавно објави као неисправан или се правно лице односно предузетник нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник може доставити потпуно нови ванредни финансијски извештај, најкасније до истека наредне године у односу на годину у којој је настао основ за састављање ванредног финансијског извештаја.

Обвезници могу захтевати замену ванредног финансијског извештаја по извршеном јавном објављивању исправног ванредног финансијског извештаја, најкасније до предаје редовног годишњег финансијског извештаја за исту годину.