Посебни информациони систем Агенције обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја и документације прописане Законом o рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018), у електронском облику.

Наведени Закон обавезује сва правна лица и предузетнике да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију достављају Агенцији искључиво путем интернета у електронском облику, применом посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Начин уноса извештаја за статистичке потребе, финансијских извештаја и прописане документације у посебни информациони систем Агенције и одговарајућа контрола унетих података објашњени су:

Потписивање квалификованим електронским потписом законског заступника у електронском облику путем интернета објашњено је:

Привредна друштва, предузетници који воде двојно књиговодство, као и остала правна лица која имају обавезу достављања финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре, плаћање накнаде за услугу обраде и објављивања извештаја могу извршити Visa, MasterCard или DinaCard платном картицом путем посебне апликације Агенције за електронско плаћање, што је објашњено:

Важно:
Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање захтева и документације којa се прилажe уз извештај, пре њеног учитавања у посебни информациони систем Агенције, а у циљу избегавања проблема у вези са применом квалификованог електронског потписа.

Kорисници који користе сертификате МУП-а издате до 18. августа 2014. године, за потребе потписивања захтева и документације поред основне NexU апликације морају инсталирати и њену надоградњу (NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.06 - 22 MB).