Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра финансијског лизинга врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Висине накнада у оквиру Регистра финансијског лизинга

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију података о уговору о финансијском лизингу плаћа се накнада према укупном износу лизинг накнаде коју по уговору плаћа прималац лизинга (обрачун накнаде врши се применом средњег курса Народне банке Србије, на дан подношења пријаве), и то:

•    за износ до 10.000 евра, накнада износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара;
•    за износ преко 10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи 5.500,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 5.000,00 динара;
•    за износ преко 200.000 евра, накнада износи 11.000,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 10.000,00 динара.

Ако се  једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара.

За регистрацију података о посебном овлашћењу које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга и испоруку ових података путем веб сервиса органу надлежном за регистрацију возила плаћа се накнада од 330,00 динара по овлашћењу или једнократна накнада у износу од 1.100,00 динара за цео период трајања уговора, ако је пријава поднета у папирној форми. Ако је пријава електронска, накнада по овлашћењу износи 300,00 динара, а једнократна накнада за цео период трајања уговора 1.000,00 динара.

Накнада за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација нових података, промена или брисање регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара.

Накнада за регистрацију забележбе износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 2.000,00 динара.

Накнада за брисање регистроване забележбе износи 1.100,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара.

Накнада за упис престанка уговора или брисање података о уговору о финансијском лизингу из Регистра износи 1.100,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Када се поступа по раније одбаченој пријави, у смислу члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, плаћа се половина износа накнаде прописане за предметну регистрацију. 

Накнада за издавање извода, потврда и копија документа из Регистра износи:

 • за издавање извода који садржи све податке о регистрованом уговору о финансијском лизингу, према стању у тренутку издавања извода, 1.900,00 динара у папирној форми, а у електронској форми 1.700,00 динара,
 • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у Регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације у папирној форми 1.600,00 динара, а у електронској форми 1.500,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о томе да Регистар не садржи податке о финансијском лизингу на одређеној ствари у папирној форми 1.100,00 динара, а у електронској форми 1.000,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, у папирној форми 1.100,00 динара, а у електронској форми 1.000,00 динара по упису,
 • Ако се потврда издаје за већи број субјеката, покретних или непокретних ствари, при чему се истом потврђује да су одређени субјекти, покретне или непокретне ствари садржани у регистру, а неки нису, за издавање потврде плаћа се накнада од 1.600,00 динара за потврду у папирној форми, односно 1.500,00 динара за потврду у електронској форми, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних или непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара.
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, 1.900,00 динара у папирној форми, а у електронској форми 1.700,00 динара,
 • за штампање регистрационе пријаве, 120,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за давање регистрованих података у електронској форми који се обрађују по посебном захтеву корисника 35,00 динара по упису, за извештај који садржи до 50 уписа, односно за сваки наредни упис изнад 50 уписа, 10,00 динара по упису,
 • за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису,
 • за достављање збирних (статистичких) података садржаних у Регистру, обрађених по посебном захтеву корисника, накнада се обрачунава према броју података и износи:
  (1) од 1 до 10 података, 500,00 динара;
  (2) од 11 до 100 података, 50,00 динара по податку;
  (3) од 101 до 200 података, 40,00 динара по податку;
  (4) од 201 до 300 података, 30,00 динара по податку;
  (5) преко 300 података, 20,00 динара по податку.

Накнада се увећава према нивоу обраде из захтева корисника за 20% за сваки следећи ниво, односно атрибут по коме се врши упит у одговарајући регистар, односно базу података.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.