Uplate naknada za registraciju i druge usluge iz Registra

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra finansijskog lizinga vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Visine naknada u okviru Registra finansijskog lizinga

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu plaća se naknada prema ukupnom iznosu lizing naknade koju po ugovoru plaća primalac lizinga (obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan podnošenja prijave), i to:

 • za iznos do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara;
 • za iznos preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 5.000,00 dinara;
 • za vrednost preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 10.000,00 dinara;

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Za registraciju podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga i isporuku ovih podataka putem veb servisa organu nadležnom za registraciju vozila plaća se naknada od 330,00 dinara po ovlašćenju ili jednokratna naknada u iznosu od 1.100,00 dinara za ceo period trajanja ugovora, ako je prijava podneta u papirnoj formi. Ako je prijava elektronska, naknada po ovlašćenju iznosi 300,00 dinara, a jednokratna naknada za ceo period trajanja ugovora 1.000,00 dinara.

Naknada za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija novih podataka, promena ili brisanje registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Naknada za brisanje registrovane zabeležbe iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Naknada za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o ugovoru o finansijskom lizingu iz Registra iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Kada se postupa po ranije odbačenoj prijavi, u smislu člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, plaća se polovina iznosa naknade propisane za predmetnu registraciju.

Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenta iz Registra iznosi:

 • za izdavanje izvoda koji sadrži sve podatke o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda, 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u Registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije u papirnoj formi 1.600,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.500,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o tome da Registar ne sadrži podatke o finansijskom lizingu na određenoj stvari u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po upisu,
 • Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata, pokretnih ili nepokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti, pokretne ili nepokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, odnosno 1.500,00 dinara za potvrdu u elektronskoj formi, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara.za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara,
 • za štampanje registracione prijave, 120,00 dinara,
 • za štampanje registracione prijave, 120,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara
 • za davanje registrovanih podataka u elektronskoj formi koji se obrađuju po posebnom zahtevu korisnika 35,00 dinara po upisu, za izveštaj koji sadrži do 50 upisa, odnosno za svaki naredni upis iznad 50 upisa, 10,00 dinara po upisu,
 • za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu,
 • za dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka sadržanih u Registru, obrađenih po posebnom zahtevu korisnika, naknada se obračunava prema broju podataka i iznosi:
  (1)  od 1 do 10 podataka, 500,00 dinara;
  (2)  od 11 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku;
  (3)  od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku;
  (4) od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku;
  (5) preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

Naknada se uvećava prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.