Спортско удружење је дужно да Регистру пријави сваку промену података које се уписују у Регистар и то у року од 15 дана од дана настале промене података или докумената који су предмет регистрације. Ако се пропусти наведени рок, подносилац пријаве је дужан да, поред накнаде за регистрацију одређене промене, плати и додатну накнаду од 6.000 динара.

Поступак уписа промене података о спортском удружењу/друштву/савезу покреће се подношењем регистрационе пријаве и прописане документације која мора бити у оригиналу или овереној фотокопији и доказа о уплати накнаде за упис у Регистар.

Уз пријаву за упис промене података у Регистар подноси се:

 • одлука надлежног органа о промени података,
 • записник са седнице надлежног органа на којој је донета одлука о промени података,
 • и у зависности од предмета регистрације остала документација прописана Законом о спорту и Правилником о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта.

Потребна документација за регистрацију промена код спортских удружења

Регистрација промене назива

 • регистрациона пријава променe (обавезни подаци + додатак 01 и 04),
 • одлука скупштине о промени назива (скраћеног назива, назива на страном језику или језику националне мањине),
 • записник са седнице скупштине на којој је донета одлука о промени назива,
 • одлука о изменама и допунама статута и пречишћен текст статута који садржи нови назив,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Уколико је потребна и сагласност за коришћење одређеног назива доставити и сагласност надлежног органа.

Регистрација промене заступника

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 03),
 • одлука надлежног органа о промени заступника,
 • записник са седнице надлежног органа на којој је донета одлука о промени заступника,
 • изјава новоименованог заступника да испуњава услове из члана 33. ст. 2. и 3, односно члана 99. став 5. Закона о спорту,
 • доказ о идентитету лица овлашћеног за заступање – фотокопија личне карте или пасоша,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Ако се регистрационом пријавом мењају лични подаци заступника (име, презиме, адреса, ЈМБГ, број пасоша или други регистровани податак), уз регистрациону пријаву се доставља доказ о промени личног податка и доказ о уплати накнаде.

Регистрација промене седишта

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 02),
 • одлука надлежног органа о промени седишта,
 • записник са седнице надлежног органа на којој је донета одлука о промени седишта,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Уколико се променом седишта, поред адресе (улица и број) мења и место седишта (град), потребно је доставити одлуку о изменама и допунама статута, пречишћен текст статута са новим местом седишта уз доказ о уплати накнаде за додатну промену и додатак 04 уз пријаву.

Уколико се променом седишта мења само адреса (улица и број), а седиште (град) остаје исто, у том случају је довољно извршити промену адресе седишта без промене статута, с обзиром на то да улица и број нису обавезни елементи статута.

Регистрација промене статута

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 04),
 • одлука скупштине о усвајању новог статута односно усвајању измена и допуна статута,
 • записник са седнице скупштине на којој је донета одлука о усвајању новог статута односно усвајању измена и допуна статута,
 • нов статут односно пречишћен текст статута,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Регистрација брисања заступника услед оставке

Регистрација уписа/брисања огранка

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 14),
 • одлука о образовању/брисању огранка,
 • записник са седнице надлежног органа на којој је донета одлука о образовању/брисању огранка,
 • изјава заступника огранка да испуњава услове из члана 33. ст. 2. и 3, односно члана 99. став 5. Закона о спорту,
 • доказ о идентитету лица овлашћеног за заступање огранка – фотокопија личне карте или пасоша,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Регистрација привредне делатности

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 17, а ако се врши и регистрација промене статута додатак 04),
 • одлука скупштине о обављању привредне делатности спортског удружења, у којој ће бити наведена привредна делатност у складу са законом којим     се уређује класификација делатност,                   
 • записник са седнице скупштине на којој је донета одлука о обаваљању привредне делатности,
 • одлуку о изменама и допунама статута којим ће бити предвиђена привредна делатност која се обаваља уколико већ није предвиђена статутом,
 • пречишћен текст статута,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Регистрација гране спорта

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 05 и 04),
 • одлука скупштине о промени гране спорта,
 • записник са седнице скупштине на којој је донета одлука о промени гране спорта,
 • одлука о изменама и допунама статута који ће садржати нове гране спорта,
 • пречишћен текст статута,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Регистрација ликвидације

 • регистрациона пријава покретања поступка ликвидације,
 • одлука скупштине о покретању поступка ликвидације и именовању ликвидационог управника,
 • доказ о идентитету ликвидационог управника – фотокопија личне карте или пасоша,
 • изјава ликвидационог управника, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. ст. 2. и 3, односно чланом 99. став 5. Закона о спорту,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију поступка ликвидације у Регистар (висине накнада).

Обустава поступка ликвидације

 • регистрациона пријава обуставе поступка ликвидације,
 • одлука о обустави ликвидације,
 • одлука о именовању лица овлашћеног за заступање спортског удружења,
 • изјава заступника да испуњава услове из члана 33. ст. 2. и 3, односно члана 99. став 5. Закона о спорту, ако се услед обуставе ликвидације бира нови заступник,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).