Усаглашени ставови МТТТ (Сектора за туризам) и АПР (Регистар туризма)

Да ли је приликом поступања по захтевима за издавање лиценце битно утврдити да ли је лице, које у туристичкој агенцији обавља послове руководиоца, запослено у тој агенцији са пуним радним временом?
Одговор:

Чланом 51. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 17/2019) прописано је да лице запослено у туристичкој агенцији у својству руководиоца мора бити запослено са пуним радним временом, односно да туристичка агенција у сваком простору, односно месту пословања у коме обавља делатност туристичке агенције мора да има једно запослено лице, са пуним радним временом, у својству руководиоца. Како је чланом 57. овог закона, као један од услова за добијање лиценце, прописано да туристичка агенција има запослено најмање једно лице које испуњава услове из члана 51. закона, то је очигледно да у поступку издавања лиценце подносилац захтева за издавање лиценце мора пружити доказ да је лице које у туристичкој агенцији има својство руководиоца запослено са пуним радним временом у седишту, односно огранку/издвојеном месту туристичке агенције.

Да ли се, у смислу неопходних услова за руководиоца туристичке агенције, као радно искуство у туристичкој делатности може прихватити и радно искуство из других области туризма, сем искуства у пословима туристичких агенција?
Одговор:

Чланом 51. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 17/2019) прописано је да је неопходно да лице запослено у туристичкој агенцији у својству руководиоца има радно искуство у туристичкој делатности у трајању од:

  • три године за рад код организатора путовања,
  • једне године за рад код посредника у продаји путовања.

Имајући у виду да је у цитираној одредби наведено радно искуство у туристичкој делатности, која представља шири појам од појма делатности туристичких агенција јер обухвата и услуге туристичких професија и пружање других услуга у складу са Законом о туризму, произлази да овај услов испуњава лице које има радно искуство, у прописаном трајању, које може бити стечено у раду у туристичким агенцијама, као и у раду у некој од других туристичких делатности (угоститељство, наутички туризам, ловни туризам, туристички водичи и сл).

За које лице је потребно доставити потврду да му, као одговорном лицу у смислу одредбе члана 57. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 17/2019) која прописује услове за добијање лиценце, није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности?
Одговор:

У члану 57. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 17/2019), којим су прописани услови за добијање лиценце, између осталог, наведено је да је неопходан услов да одговорном лицу није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности. Имајући у виду одредбе одговарајућих закона који регулишу кривичну, прекршајну и одговорност за привредне преступе одговорних лица, у којим законима је регулисан поступак у коме је могуће изрећи наведену меру безбедности и у којима је дато објашњење о значењу појма „одговорно лице“, произлази да се, када је у питању туристичка агенција, одговорним лицем сматра законски заступник субјекта регистрације, односно предузетник. Тако је у поступку издавања лиценце потребно доставити потврду да није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности за законског заступника субјекта регистрације, односно за предузетника.

Да ли туристичка агенција која делатност обавља у седишту, као и у више објеката (огранака/издвојених места), мора имати лице запослено у својству руководиоца и у седишту и у сваком огранку/издвојеном месту који је образовала и да ли једно исто лице може бити руководилац и у седишту и у огранку/издвојеном месту?
Одговор:

Чланом  46. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 17/2019) прописано је туристичка агенција обавља делатност организовања, понуде, продаје и реализовања туристичких путовања, излета и пружање других услуга уобичајених у туристичком промету, у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона.

Чланом 47. истог закона прописано је да делатност из члана 46. Закона о туризму може да обавља привредно друштво, друго правно лице и предузетник ако је регистрован у одговарајућем регистру.

Удружење које обавља делатност из члана 46. став 1. Закона о туризму дужно је да ту делатност упише у одговарајући регистар.

Предузетник не може да обавља делатност из из члана 46. став 1. Закона о туризму у периоду прекида обављања делатности.

Ако туристичка агенција обавља туристичку делатност у седишту, али не као претежну делатност, дужна је да за ту делатност образује огранак, односно издвојено место, који се региструје у одговарајућем регистру.

Ако туристичка агенција обавља туристичку делатност ван седишта дужна је да за ту делатност у сваком простору, односно месту пословања региструје огранак, односно издвојено место, који се региструје у одговарајућем регистру.

Притом, чланом 51. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 17/2019) предвиђена је обавеза за туристичку агенцију да има у сваком простору, односно месту пословања у коме обавља делатност туристичке агенције једно запослено лице са пуним радним временом, у својству руководиоца.

Из наведеног произлази да туристичка агенција која делатност обавља у седишту, као и у више огранака/издвојених места, мора имати најмање једно лице запослено са пуним радним временом у својству руководиоца и у седишту и у сваком регистрованом огранку/издвојеном месту у ком обавља делатност туристичке агенције, при чему исто лице не може бити руководилац и у седишту и у огранку/издвојеном месту.