Usaglašeni stavovi MTTT (Sektora za turizam) i APR (Registar turizma)

Da li je prilikom postupanja po zahtevima za izdavanje licence bitno utvrditi da li je lice, koje u turističkoj agenciji obavlja poslove rukovodioca, zaposleno u toj agenciji sa punim radnim vremenom?
Odgovor:

Članom 51. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019) propisano je da lice zaposleno u turističkoj agenciji u svojstvu rukovodioca mora biti zaposleno sa punim radnim vremenom, odnosno da turistička agencija u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kome obavlja delatnost turističke agencije mora da ima jedno zaposleno lice, sa punim radnim vremenom, u svojstvu rukovodioca. Kako je članom 57. ovog zakona, kao jedan od uslova za dobijanje licence, propisano da turistička agencija ima zaposleno najmanje jedno lice koje ispunjava uslove iz člana 51. zakona, to je očigledno da u postupku izdavanja licence podnosilac zahteva za izdavanje licence mora pružiti dokaz da je lice koje u turističkoj agenciji ima svojstvo rukovodioca zaposleno sa punim radnim vremenom u sedištu, odnosno ogranku/izdvojenom mestu turističke agencije.

Da li se, u smislu neophodnih uslova za rukovodioca turističke agencije, kao radno iskustvo u turističkoj delatnosti može prihvatiti i radno iskustvo iz drugih oblasti turizma, sem iskustva u poslovima turističkih agencija?
Odgovor:

Članom 51. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019) propisano je da je neophodno da lice zaposleno u turističkoj agenciji u svojstvu rukovodioca ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti u trajanju od:

tri godine za rad kod organizatora putovanja,
jedne godine za rad kod posrednika u prodaji putovanja.
Imajući u vidu da je u citiranoj odredbi navedeno radno iskustvo u turističkoj delatnosti, koja predstavlja širi pojam od pojma delatnosti turističkih agencija jer obuhvata i usluge turističkih profesija i pružanje drugih usluga u skladu sa Zakonom o turizmu, proizlazi da ovaj uslov ispunjava lice koje ima radno iskustvo, u propisanom trajanju, koje može biti stečeno u radu u turističkim agencijama, kao i u radu u nekoj od drugih turističkih delatnosti (ugostiteljstvo, nautički turizam, lovni turizam, turistički vodiči i sl).

Za koje lice je potrebno dostaviti potvrdu da mu, kao odgovornom licu u smislu odredbe člana 57. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019) koja propisuje uslove za dobijanje licence, nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti?
Odgovor:

U članu 57. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019), kojim su propisani uslovi za dobijanje licence, između ostalog, navedeno je da je neophodan uslov da odgovornom licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti. Imajući u vidu odredbe odgovarajućih zakona koji regulišu krivičnu, prekršajnu i odgovornost za privredne prestupe odgovornih lica, u kojim zakonima je regulisan postupak u kome je moguće izreći navedenu meru bezbednosti i u kojima je dato objašnjenje o značenju pojma „odgovorno lice“, proizlazi da se, kada je u pitanju turistička agencija, odgovornim licem smatra zakonski zastupnik subjekta registracije, odnosno preduzetnik. Tako je u postupku izdavanja licence potrebno dostaviti potvrdu da nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti za zakonskog zastupnika subjekta registracije, odnosno za preduzetnika.

Da li turistička agencija koja delatnost obavlja u sedištu, kao i u više objekata (ogranaka/izdvojenih mesta), mora imati lice zaposleno u svojstvu rukovodioca i u sedištu i u svakom ogranku/izdvojenom mestu koji je obrazovala i da li jedno isto lice može biti rukovodilac i u sedištu i u ogranku/izdvojenom mestu?
Odgovor:

Članom 46. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019) propisano je turistička agencija obavlja delatnost organizovanja, ponude, prodaje i realizovanja turističkih putovanja, izleta i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Članom 47. istog zakona propisano je da delatnost iz člana 46. Zakona o turizmu može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik ako je registrovan u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz člana 46. stav 1. Zakona o turizmu dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz iz člana 46. stav 1. Zakona o turizmu u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Ako turistička agencija obavlja turističku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužna je da za tu delatnost obrazuje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako turistička agencija obavlja turističku delatnost van sedišta dužna je da za tu delatnost u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Pritom, članom 51. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019) predviđena je obaveza za turističku agenciju da ima u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kome obavlja delatnost turističke agencije jedno zaposleno lice sa punim radnim vremenom, u svojstvu rukovodioca.

Iz navedenog proizlazi da turistička agencija koja delatnost obavlja u sedištu, kao i u više ogranaka/izdvojenih mesta, mora imati najmanje jedno lice zaposleno sa punim radnim vremenom u svojstvu rukovodioca i u sedištu i u svakom registrovanom ogranku/izdvojenom mestu u kom obavlja delatnost turističke agencije, pri čemu isto lice ne može biti rukovodilac i u sedištu i u ogranku/izdvojenom mestu.