Регистрациона пријава за измену података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње налази се у одељку „Обрасци" и  састоји се од:

 • општег дела (страна 1 до 4);
 • посебног дела (прилози А1, А2, Б1, Б2, Г1-Г3).

Приликом подношења регистрационе пријаве за измену података о регистрованом уговору о финансирањупољопривредне производње обавезно се подноси општи део пријаве (страна 1 до 4), као и одговарајући прилог у зависности од врсте измене која се пријављује за регистрацију, и то:

 • за субјекте из уговора о финансирању пољопривредне производње (прилог А1 до А2);
 • за означавање основне обавезе повериоца (прилог Б1);
 • за означавање основне обавезе дужника (прилог Б2);
 • за средства обезбеђења (прилог Г1-Г3).

Уколико се измена података односи на будуће пољопривредне производе и залогу на другим покретним стварима и правима измену је неопходно регистровати у Регистру заложног права. Уз регистрациону пријаву за измену података о регистрованом заложном праву доставља се одговарајући прилог (Г1 или Б1-Б10) који можете преузети „овде“.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИЗМЕНУ  ПОДАТАКА О РЕГИСТРОВАНОМ УГОВОРУ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Регистрациону пријаву за измену података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње могу поднети:

 • поверилац,
 • дужник и 
 • заинтересовано лице.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Поред повериоца и дужника, пријаву може поднети и заинтересовано лице, тј. лице које има одређени правни интерес да се, подаци чију регистрацију тражи, региструју или бришу из Регистра. Заинтересовано лице треба да достави одговарајући доказ из кога јасно произилази то његово својство.

ОПШТИ ДЕО ПРИЈАВЕ

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се регистрационом пријавом поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Подносилац пријаве обавезно означава број под којим је уговор о финансирању пољопривредне производње (чији се подаци мењају) регистрован у Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, јединствени матични број, пребивалиште или боравиште (улица, кућни број, место или град и поштански број), а ако је подносилац пријаве страно физичко лице, наводи се  име и презиме, број пасоша, држава издавања, адреса пребивалишта или боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, седиште (улица и број, место или град и поштански број), јединствени матични број грађана (ЈМБГ) законског заступника, а уколико је подносилац пријаве страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице - прва страна  пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (поверилац лично, пуномоћник/заступник повериоца, дужник лично, пуномоћник/заступник дужника, заинтересовано лице, пуномоћник/заступник заинтересованог лица). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме, својство и матични број у за то предвиђена поља.

Страна 2 - Начин достављања одлуке регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Страна 3 - Подносилац пријаве тражи измену података који се односе на:

 На овој страни пријаве подносилац треба да назначи одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца, односно да ли тражи измену података који се односи на субјекте уговора о финансирању пољопривредне производње, основне обавезе повериоца и дужника и средстава обезбеђења.

У пољу „Опис промене“ потребно је укратко навести који се подаци мењају (додаје се нов предмет залоге, врши се промена регистрованог средства обезбеђења и сл.).

Уколико се тражи измена података који се односе на субјекте из уговора о финансирању пољопривредне производње неопходно је доставити одговарајући прилог (А1-А2) и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.

Уколико се тражи измена података који се односе на обавезу повериоца и/или дужника неопходно је доставити одговарајући прилог (Б1 или Б2) и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.

Уколико се измена података односи на заложно право којим су обезбеђене обавезе из уговора о финансирању пољопривредне производње, а које је регистровано у Регистру заложног рава на покретним стварима и правима, потребно је доставити и регистрациону пријаву за измену и/или допуну података о регистрованој залози,  која се налази у одељку Заложно право„Обрасци“. 

Уколико се измена података о средствима обезбеђења односи на промену података о хипотеци као средству обезбеђења потребно је наведену промену извршити и у Републичком геодетском заводу, Катастру непокретности.

Страна 4 - Прилози уз општи део обрасца

Уз регистрациону пријаву обавезно се доставља уредно попуњен одговарајући прилог у зависности од врсте измене која се пријављује за регистрацију.

На страни 4 пријаве потребно је означити одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца.

ПОСЕБАН ДЕО ПРИЈАВЕ

Уколико се тражи измена података који се односе на субјекте, неопходно је користити одговарајући прилог, и то:

 • Прилог А1 за повериоца;
 • Прилог А2 за дужника.

Уколико се тражи измена података већег броја субјеката, користи  се одговарајући број прилога А1 (за повериоце) и А2 (за дужнике).

Прилог А1 попуњава се уколико се измена подaтака односи на повериоца.

Прилог А2 попуњава се уколико се имена података односи на дужника.

На странама обрасца са подацима о повериоцу и/или дужнику обавезно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о субјекту о коме се дају подаци, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице попуњавају се поља на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за  домаће физичко лице се наводи име, презиме, јединствени матични број, пребивалиште или боравиште (улица, кућни број, место или град и поштански број), број пољопривредног газдинства ако је дужник пољопривредно газдинство, а за страно физичко лице, наводи се  име и презиме, број пасоша, држава издавања, адреса пребивалишта или боравишта,
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, седиште (улица и број, место или град и поштански број), пореско-идентификациони број (ПИБ) и јединствени матични број грађана (ЈМБГ) законског заступника, а за страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број);
 • ако се као дужник појављује пољопривредно газдинство, потребно је унети и регистарски број пољопривредног газдинства.       

Прилози Б1 и Б2 се користе уколико се тражи измена података који се односе на обавезу повериоца и/или дужника.

У зависности од тога да ли је предмет измене обавеза повериоца и/или дужника, попуњава се одговарајући прилог.

Подаци који се наводе у пријави морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која је уз њу приложена.

Прилог Б1 се попуњава уколико се измена односи на обавезу повериоца и то тако што се уписује новчана обавеза и /или робна обавеза. Ако су у питању друга средства која поверилац даје дужнику у пољу „додатни опис“ потребно је описати та друга средства и за иста навести новчану противвредност и валуту.

Прилог Б2 се попуњава уколико се измена односи на обавезу дужника и то тако што се у одговарајуће поље уноси податак о робној и/или новчаној обавези дужника. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилози Г1-Г3 се користе уколико се измена података односи на податке о средствима обезбеђења наплате потраживања. Неопходно је доставити одговарајући прилог (Г1-Г3) и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.

Прилог Г1 се попуњава уколико је као средство обезбеђења уговорена залога на будућим пољопривредним производима. У пољу Назив биљне културе" потребно је штиклирати одговарајуће поље које означава различиту културу. Остале податке је потребно навести у одговарајућа поља.

Прилог Г2 се попуњава уколико је као средство обезбеђења уговорена хипотека. Потребно је штиклирати одговарајуће поље и означити да ли је предмет хипотеке земљиште или објекат, те означити тип земљишта или објекта. Након тога је потребно унети остале податке у за то предвиђена поља. Поље „додатни опис“ је могуће попунити подацима који нису обухваћени предвиђеним пољима.

Прилог Г3 се попуњава уколико је уговорено друго средство обезбеђења. У том случају, у поље „Опис“ се уносе подаци којим се исто ближе описује.

Уколико се измена података односи на средства обезбеђења регистрована у Регистру заложног права на покретним стварима и правима потребно је истовремено уз регистрациону пријаву за измену уговора доставити и регистрациону пријаву за упис измене података о предмету залоге у Регистру заложног права и одговарајући прилог (Г1В1-В10).

Детаљне инструкције о начину попуњавања прилога (В1-В10) се налазе на интернет страни Агенције за привредне регистре, Регистра заложног права на покретним стварима и правима у делу Упутства за попуњавање регистрационе пријаве за измену и/или допуну података о регистрованој залози.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрцију података, који је доступан у одељку „Прописи“.

За регистрацију нових података, промену регистрованог податка или брисање неког од регистрованих података прилаже се следећа документација:

 • анекс уговора о финансирању пољопривредне производње;
 • судска одлука, акт државног органа и друга јавна исправа;
 • други одговарајући документ из кога се са сигурношћу може утврдити да је дошло до измене регистрованих података.

Уз анекс уговора о финансирању пољопривредне производње и други одговарајући документ доставља се писана сагласност повериоца за измену регистрованих података ако измену података врши дужник, а која је оверена од стране органа надлежног за оверу потписа ако је поверилац физичко лице.

Детаљне информације о документацији која се подноси уз регистрациону пријаву за измену и/или допуну података о регистрованој залози налазе се у Регистру заложног права, у одељку „Упутства“. 

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране  надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са прописима који регулишу легализацију исправа у међународном промету и преведена од стране овлашћеног судског тумача.

„Пуна легализација“ се захтева ако земља која на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације. Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille“. У случају када  са земљом,  на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille“.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

НАКНАДА ЗА ИЗМЕНУ ПОДАТАКА О РЕГИСТРОВАНОМ УГОВОРУ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Висина накнаде за регистрацију измене регистрованих података прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за регистрацију измене регистрованих података износи 2.200,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација нових података, промена или брисање регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде се увећава за 220,00 динара, осим уколико се истовремено тражи измена регистрованих података у Регистру заложног права на покретним стварима и правима.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за измену података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезноунесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене

Уколико се подносилац позива на право приоритета у новој регистрационој пријави, на првој страни обавезно се наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.