Registraciona prijava za izmenu podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje nalazi se u odeljku „Obrasci" i  sastoji se od:

 • opšteg dela (strana 1 do 4);
 • posebnog dela (prilozi A1, A2, B1, B2, G1-G3).

Prilikom podnošenja registracione prijave za izmenu podataka o registrovanom ugovoru o finansiranjupoljoprivredne proizvodnje obavezno se podnosi opšti deo prijave (strana 1 do 4), kao i odgovarajući prilog u zavisnosti od vrste izmene koja se prijavljuje za registraciju, i to:

 • za subjekte iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje (prilog A1 do A2);
 • za označavanje osnovne obaveze poverioca (prilog B1);
 • za označavanje osnovne obaveze dužnika (prilog B2);
 • za sredstva obezbeđenja (prilog G1-G3).

Ukoliko se izmena podataka odnosi na buduće poljoprivredne proizvode i zalogu na drugim pokretnim stvarima i pravima izmenu je neophodno registrovati u Registru založnog prava. Uz registracionu prijavu za izmenu podataka o registrovanom založnom pravu dostavlja se odgovarajući prilog (G1 ili B1-B10) koji možete preuzeti „ovde“.

OPŠTI DEO PRIJAVE

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave obavezno označava broj pod kojim je ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje (čiji se podaci menjaju) registrovan u Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, jedinstveni matični broj, prebivalište ili boravište (ulica, kućni broj, mesto ili grad i poštanski broj), a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, navodi se  ime i prezime, broj pasoša, država izdavanja, adresa prebivališta ili boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, sedište (ulica i broj, mesto ili grad i poštanski broj), jedinstveni matični broj građana (JMBG) zakonskog zastupnika, a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (poverilac lično, punomoćnik/zastupnik poverioca, dužnik lično, punomoćnik/zastupnik dužnika, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime, svojstvo i matični broj u za to predviđena polja.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Podnosilac prijave traži izmenu podataka koji se odnose na:

 Na ovoj strani prijave podnosilac treba da naznači odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca, odnosno da li traži izmenu podataka koji se odnosi na subjekte ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, osnovne obaveze poverioca i dužnika i sredstava obezbeđenja.

U polju „Opis promene“ potrebno je ukratko navesti koji se podaci menjaju (dodaje se nov predmet zaloge, vrši se promena registrovanog sredstva obezbeđenja i sl.).

Ukoliko se traži izmena podataka koji se odnose na subjekte iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (A1-A2) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.

Ukoliko se traži izmena podataka koji se odnose na obavezu poverioca i/ili dužnika neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (B1 ili B2) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.

Ukoliko se izmena podataka odnosi na založno pravo kojim su obezbeđene obaveze iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, a koje je registrovano u Registru založnog rava na pokretnim stvarima i pravima, potrebno je dostaviti i registracionu prijavu za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj zalozi, koja se nalazi u odeljku Založno pravo-„Obrasci“. 

Ukoliko se izmena podataka o sredstvima obezbeđenja odnosi na promenu podataka o hipoteci kao sredstvu obezbeđenja potrebno je navedenu promenu izvršiti i u Republičkom geodetskom zavodu, Katastru nepokretnosti.

Strana 4 - Prilozi uz opšti deo obrasca

Uz registracionu prijavu obavezno se dostavlja uredno popunjen odgovarajući prilog u zavisnosti od vrste izmene koja se prijavljuje za registraciju.

Na strani 4 prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca.

POSEBAN DEO PRIJAVE

Ukoliko se traži izmena podataka koji se odnose na subjekte, neophodno je koristiti odgovarajući prilog, i to:

 • Prilog A1 za poverioca;
 • Prilog A2 za dužnika.

Ukoliko se traži izmena podataka većeg broja subjekata, koristi  se odgovarajući broj priloga A1 (za poverioce) i A2 (za dužnike).

Prilog A1 popunjava se ukoliko se izmena podataka odnosi na poverioca.

Prilog A2 popunjava se ukoliko se imena podataka odnosi na dužnika.

Na stranama obrasca sa podacima o poveriocu i/ili dužniku obavezno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice popunjavaju se polja na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za  domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, jedinstveni matični broj, prebivalište ili boravište (ulica, kućni broj, mesto ili grad i poštanski broj), broj poljoprivrednog gazdinstva ako je dužnik poljoprivredno gazdinstvo, a za strano fizičko lice, navodi se  ime i prezime, broj pasoša, država izdavanja, adresa prebivališta ili boravišta,
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, sedište (ulica i broj, mesto ili grad i poštanski broj), poresko-identifikacioni broj (PIB) i jedinstveni matični broj građana (JMBG) zakonskog zastupnika, a za strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj);
 • ako se kao dužnik pojavljuje poljoprivredno gazdinstvo, potrebno je uneti i registarski broj poljoprivrednog gazdinstva.       

Prilozi B1 B2 se koriste ukoliko se traži izmena podataka koji se odnose na obavezu poverioca i/ili dužnika.

U zavisnosti od toga da li je predmet izmene obaveza poverioca i/ili dužnika, popunjava se odgovarajući prilog.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Prilog B1 se popunjava ukoliko se izmena odnosi na obavezu poverioca i to tako što se upisuje novčana obaveza i /ili robna obaveza. Ako su u pitanju druga sredstva koja poverilac daje dužniku u polju „dodatni opis“ potrebno je opisati ta druga sredstva i za ista navesti novčanu protivvrednost i valutu.

Prilog B2 se popunjava ukoliko se izmena odnosi na obavezu dužnika i to tako što se u odgovarajuće polje unosi podatak o robnoj i/ili novčanoj obavezi dužnika. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilozi G1-G3 se koriste ukoliko se izmena podataka odnosi na podatke o sredstvima obezbeđenja naplate potraživanja. Neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (G1-G3) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.

Prilog G1 se popunjava ukoliko je kao sredstvo obezbeđenja ugovorena zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima. U polju Naziv biljne kulture" potrebno je štiklirati odgovarajuće polje koje označava različitu kulturu. Ostale podatke je potrebno navesti u odgovarajuća polja.

Prilog G2 se popunjava ukoliko je kao sredstvo obezbeđenja ugovorena hipoteka. Potrebno je štiklirati odgovarajuće polje i označiti da li je predmet hipoteke zemljište ili objekat, te označiti tip zemljišta ili objekta. Nakon toga je potrebno uneti ostale podatke u za to predviđena polja. Polje „dodatni opis“ je moguće popuniti podacima koji nisu obuhvaćeni predviđenim poljima.

Prilog G3 se popunjava ukoliko je ugovoreno drugo sredstvo obezbeđenja. U tom slučaju, u polje „Opis“ se unose podaci kojim se isto bliže opisuje.

Ukoliko se izmena podataka odnosi na sredstva obezbeđenja registrovana u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima potrebno je istovremeno uz registracionu prijavu za izmenu ugovora dostaviti i registracionu prijavu za upis izmene podataka o predmetu zaloge u Registru založnog prava i odgovarajući prilog (G1V1-V10).

Detaljne instrukcije o načinu popunjavanja priloga (V1-V10) se nalaze na internet strani Agencije za privredne registre, Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima u delu Uputstva za popunjavanje registracione prijave za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj zalozi.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka, koji je dostupan u odeljku „Propisi“.

Za registraciju novih podataka, promenu registrovanog podatka ili brisanje nekog od registrovanih podataka prilaže se sledeća dokumentacija:

 • aneks ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje;
 • sudska odluka, akt državnog organa i druga javna isprava;
 • drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je došlo do izmene registrovanih podataka.

Uz aneks ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje i drugi odgovarajući dokument dostavlja se pisana saglasnost poverioca za izmenu registrovanih podataka ako izmenu podataka vrši dužnik, a koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa ako je poverilac fizičko lice.

Detaljne informacije o dokumentaciji koja se podnosi uz registracionu prijavu za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj zalozi nalaze se u Registru založnog prava, u odeljku „Uputstva“. 

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane   nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa propisima koji regulišu legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija“ se zahteva ako zemlja koja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille“. U slučaju kada  sa zemljom,  na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille“.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA IZMENU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIRANjU POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Visina naknade za registraciju izmene registrovanih podataka propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju izmene registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija novih podataka, promena ili brisanje registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara, osim ukoliko se istovremeno traži izmena registrovanih podataka u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za izmenu podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANjE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko se podnosilac poziva na pravo prioriteta u novoj registracionoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.