Брисање из Регистра удружења се врши без спроведеног поступка ликвидације или стечаја само услед:

 • статусних промена,
 • скраћеног поступка ликвидације.

Скраћени поступак ликвидације удружења/савеза удружења 

Поступак уписа скраћеног поступка ликвидације удружења/савеза удружења, покреће се подношењем регистрационе пријаве за брисање удружења/савеза удружења из Регистра удружења, коју подноси заступник удружења или лице које он овласти и прописане документације. Смисао овог поступка је да се достављањем уредне документације удружење/савез удружења брише из Регистра без спроведеног поступка ликвидације (објаве одлуке, протека рока од 30 дана итд).

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву за брисање из Регистра удружења по скраћеном поступку ликвидације подноси се:

 • одлука Скупштине удружења о престанку рада удружења,
 • писана изјава већине чланова Скупштине удружења да су измирене све пореске обавезе, обавезе удружења према повериоцима и да су регулисани сви односи са запосленима - ова изјава мора да садржи лична имена и пребивалиште односно назив и седиште чланова Скупштине који су је потписали и сви потписи морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и преписа,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада),
 • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 и 138/2022).

Напомена: 

Документи којим се доказује престанак пореских обавеза су:

 • уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013. године и
 • уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Брисање из Регистра по спроведеном поступку ликвидације

Поступак брисања удружења/савеза удружења по спроведеном поступку ликвидације покреће се подношењем регистрационе пријаве за брисање из Регистра удружења и то од стране ликвидационог управника и прописане документације.

Пријава може да се поднесе тек по истеку рока од 30 дана од дана објаве одлуке о престанку удружења ликвидацијом у „Службеном гласнику Републике Србије.

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву за брисање из Регистра удружења подноси се:

 • фотокопија огласа из Службеног гласника РС – ради утврђивања протека рока од 30 дана од дана објаве огласа,
 • извештај ликвидационог управника о току ликвидације,
 • изјава ликвидационог управника да је имовина подељена у складу са законом и статутом,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада),
 • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 и 138/2022).

Напомена: 

Документи којим се доказује престанак пореских обавеза су:

 • уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013. године, и
 • уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Напомена:

Како је Законом о удружењима прописана сходна примена одредби закона којим се регулише ликвидација привредног друштва на питања која нису уређена овим законом, то извештај ликвидационог управника треба посебно да садржи следеће:

 • да ли је у поступку ликвидације било пријава потраживања од стране поверилаца. Својим потписом на извештају ликвидациони управник под кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да на дан сачињавања извештаја није било неизмирених потраживања, односно дуговања 
 • коме ће, по брисању удружења из Регистра, остати пословне књиге и документација удружења на чување у складу са прописима којима се уређује архивска грађа.

Брисање из Регистра по спроведеном поступку стечаја

Поступак брисања удружења/савеза удружења по спроведеном поступку стечаја покреће се подношењем пријаве за брисање из Регистра удружења и то од стране стечајног управника и прописане документације.

Уз уредно попуњену пријаву за брисање из Регистра удружења подноси се:

 • правоснажно решење о закључењу стечајног поступка – у оригиналу или овереној фотокопији,
 • доказ о уплати накнаде у складу са Уредбом којим се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада).

Подносилац пријаве је ликвидациони/стечајни управник удружења или лице које он овласти.

Напомена:

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у регистар. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, регистратор у року од пет радних дана од дана пријема пријаве у АПР, доноси решење о упису оснивања удружења и објављује статут на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију промене нису испуњени, и такво решење ће објавити на страници Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе:

 • нову регистрациону пријаву за упис података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве, позове се на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони утврђене недостатке,
 • поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем,

плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију.

Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога:

 • ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави;
 • ако податак или достављени документ није предмет регистрације;
 • ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.

ЗАБРАНА РАДА

Забрана рада удружења/савеза удружења

О забрани рада удружења/савеза удружења чији су циљеви и деловање усмерени на насилно рушење уставног поретка и нарушавање територијалне целокупности Републике Србије, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости засноване на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима одлучује Уставни суд.

Уставни суд може забранити рада удружења и ако се удружење учлани у међународну организацију или удружење чији су циљеви сходно овом Закону забрањени, односно ако се учлани у тајну или паравојну међународну организацију или удружење.

Одлука о забрани може се заснивати на радњама чланова удружења ако постоји веза између тих радњи и деловања удружења или његових циљева, ако се радње заснивају на организованој вољи чланова и ако се прма околностима случаја може сматрати да је удружење толерисало радње својих чланова.

Забрана рада савеза односи се и на она удружења у његовом чланству која су изричито бил обухваћена поступком забране.

Поступак за забрану рада удружења/савеза удружења покреће се на предлог Владе, Републичког јавног тужиоца, министарства надлежног за послове управе, министарства надлежног за област у којој се остварују циљеви удружења или регистратора.

Упис забелешке о покретању поступка за забрану рада регистрованог удружења/савеза удружења

Упис забелешке покретања поступка за забрану рада удружења/савеза удружења у Регистар покреће се подношењем пријаве за упис промене (забелешке) и прописане документације.

Уз уредно попуњену пријаву уписа забелешке у Регистар подноси се:

 • предлог надлежног органа за забрану рада у оригиналу или овереној фотокопији,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Упис забелешке Одлуке Уставног суда којом је забрањен рад регистрованом удружењу/ савезу удружења

Упис забелешке Одлуке Уставног суда којом је забрањен рад регистрованом удружењу/савезу удружења покреће се подношењем пријаве за упис забелешке и прописане документације.

Уз уредно попуњену пријаву уписа забелешке у Регистар подноси се:

 • Одлука уставног суда о забрани рада удружења/савеза удружења у оригиналу или овереној фотокопији
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Напомена:Удружење/савез удружења којем је Одлуком Уставног суда забрањен рад брише се из Регистра по спроведеном поступку ликвидације или стечаја.

Прекид поступка уписа у Регистар

Регистратор може поднети предлог за забрану рада удружења које је поднело пријаву за упис у Регистар, ако оцени да се ради о тајном или паравојном удружењу/савезу удружења односно о удружењу/савезу удружења чији су циљеви и деловање усмерени на насилно рушење уставног поретка и нарушавање територијалне целокупности Републике Србије, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости засноване на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима.

У том случају регистратор закључком прекида поступак уписа у Регистар и Уставном суду подноси предлог за забрану рада удружења.

По пријему одлуке Уставног суда регистратор ће, у зависно од садржине одлуке:

 • решењем одбацити пријаву - ако је удружењу/савезу удружења изречена забрана рада или
 • наставити са поступком уписа - ако је одбијен предлог за забрану рада удружења/савеза удружења.