Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Пријава за упис (оснивање)

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања удружења
Регистрациона пријава оснивања савеза удружења

Пријава за упис промене података о удружењу/савезу удружења

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 - Назив и скраћени назив
Додатак 02 - Седиште и адреса
Додатак 03 - Заступник
Додатак 04 - Датум доношења/измена и допуна статута
Додатак 05 - Област остваривања циљева
Додатак 06 - Статус социјалног предузетништва/Предвиђено време трајања
Додатак 07 - Забелешке и подаци о статусној промени
Додатак 08 - Контакт подаци
Додатак 09 - Чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству
Додатак 14 - Огранци

Ликвидација удружења/савеза удружења

Назив Преузимање
Покретање поступка ликвидације
Обустава поступка ликвидације

Стечај удружења/савеза удружења

Назив Преузимање
Регистрација стечаја
Регистрација обуставе стечаја

Пријава за брисање удружења/савеза удружења

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања из Регистра

Пријава Регистру привредних субјеката за упис/брисање привредне делатности удружења

Назив Преузимање
Регистрациона пријава уписа/брисања привредне делатности удружења

Акти

Назив Преузимање
Пример статута удружења (оснивање)
Пример статута удружења (усклађивање)
Пример оснивачког акта
Пример 1 записника са оснивачке скупштине удружења
Пример 2 записника са оснивачке скупштине удружења
Пример одлуке о именовању заступника (оснивање)
Пример одлуке о именовању заступника (усклађивање и промене)
Пример одлуке о разрешењу и именовању заступника (промене)
Пример изјаве законског заступника малолетног лица
Пример одлуке ликвидационог управника о току ликвидације удружења
Социјално предузетништво - члан 1а Статута

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода о регистрованим подацима
Захтев за издавање преписа решења
Пријава за резервацију назива
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава