Пријава и одјава предузетника

Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника врши се путем Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ) на начин описан Корисничким упутством за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника.

Обавезу пријављивања у евиденцију обвезника имају предузетници који су сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017) били дужни да од 01. јануара 2019. године промене начин вођења пословних књига, прелазећи са простог на двојно књиговодство, као и други који су током 2019. године почели да воде књиге на наведени начин. Обавезу пријављивања имају и новоосновани предузетници, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства.

Напомена:
Предузетници, сагласно прописима извештаје за 2019. годину достављају као микро правна лица. Истовремено, предузетници који су у 2019. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства нису дужни да у обрасцима извештаја исказују податке у колони „претходна година“, а податке у колони „текућа година“ исказују од дана почетка вођења књига на описани начин.

Уколико се предузетник грешком пријави у евиденцију обвезника, то ће исправити поновним куцањем матичног броја и кликом на дугме „Одјави“.

Предузетници који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др.), а при томе пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, пријаву у евиденцију обвезника врше на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs уз навођење основних статусних података (назив и матични број обвезника, ЈМБГ заступника), као и података о дану почетка обављања делатности и дану почетка вођења књига по систему двојног књиговодства. При томе, пожељно је да у прилогу доставе скенирано решење о упису у надлежни регистар.

Напомена:
Предузетници су дужни да изврше проверу ажурности података у евиденцији обвезника, пре достављања финансијских и других извештаја путем Посебног информационог система, Агенцији за привредне регистре. У противном, ако су ти подаци неажурни, предузетник неће моћи да изврши обавезу достављања извештаја, у складу са прописима.

Напомена:

Предузетници који континуирано воде књиге по систему двојног књиговодства не треба да се пријављују у евиденцију сваке године, тј. када се предузетник пријави он постаје обвезник достављања финансијских извештаја све док се сам не одјави из евиденције.