Једношалтерски систем регистрације

За регистрацију оснивања привредног субјекта (привредног друштва) потребно је приложити:

 • јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС),
 • прописану документацију (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији) и
 • доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Поступак оснивања привредних субјеката (привредних друштава) се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у АПР-у, са одлуком о оснивању, истовремено добију:

 • регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику,
 • порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа,
 • пријаву на ПДВ,
 • образац М-А тј. ПОТВРДУ О ПОДНЕТОЈ ПРИЈАВИ на обавезно социјално осигурање оснивача који је истовремено регистрован и као заступник привредног друштва.

Напомена:

Агенција по датом овлашћењу у јединственој регистрационој пријави (ЈРППС), доставља ЦРОСО-у податке потребне за регистрацију обвезника плаћања доприноса.

еРегистрација оснивања ДОО

Од 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање једночланог и вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО) електронским путем.  

За еРегистрацију оснивања ДОО потребно је да подносилац пријаве поседује:

 • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
 • инсталиран читач електронских картица,
 • Visa, MasterCard или Dina платне картице за плаћање накнада.

За више информација погледајте одељак еРегистрација оснивања ДОО.

Опште и практичне напомене

Опште напомене

У Регистар привредних субјеката се уписују следеће правне форме:

 • привредна друштва

               - ортачко друштво
               - командитно друштво
               - друштво са ограниченом одговорношћу
               - акционарско друштво  

 • огранак страног привредног друштва
 • представништво страног привредног друштва
 • јавно предузеће
 • задруга
 • задружни савез
 • други субјект ако је то прописано посебним законом.

Накнада за оснивање

Висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Висина накнаде).

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за оснивање у Регистру привредних субјеката – Привредна друштва која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Поступак уписа у Регистар

Поступак уписа у Регистар започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду или у некој од организационих јединица или поштом. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Регистрациону пријаву за оснивање подноси оснивач или лице овлашћено од стране оснивача, у ком случају је потребно приложити и пуномоћје. Више о овлашћеном подносиоцу можете прочитати у одељку Општа упутства.

Начин уписа адресе седишта и адресе за пријем поште

Пре овере оснивачког акта, проверите податке о адреси седишта у Адресном регистру Републичког геодетског завода или на Националној инфраструктури геопросторних података, и то пре свега да ли назив улице у којој се налази обајекат у ком ће бити седиште постоји на територији одређеног насељеног места, будући да је регистратор дужан да користи податке о адресама из Регистра просторних јединица и Адресног регистра који води Републички геодетски завод.

Уколико у Адресном регистру не постоји одређени назив улице на територији одређеног насељеног места на начин који је наведен у пријави и оснивачком акту, регистратор ће донети одлуку о одбацивању регистрационе пријаве. За све недоумице око тачне адресе одређеног објекта у ком ће бити седиште привредног субјекта можете се обратити Републичком геодетском заводу на имејл: mojaadresa@rgz.gov.rs.

Овера документације и Apostille

Уколико је законом предвиђено да се уз регистрациону пријаву доставља оверена документација – то подразумева оверу од стране органа надлежног за оверу потписа (од 1. марта 2017. за оверу документације надлежни су само нотари, осим у јединицама локалне самоуправе где нема нотара, па се овера и даље може вршити у суду или општини).

Документација, која је оверена од стране органа надлежног за оверу потписа у иностранству, постаје страна јавна исправа и мора садржати Apostille - уколико је реч о земљи која је потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, осим ако између конкретне стране земље и Републике Србије није закључен билателарни споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације. У случају да конкретна страна земља није потписница Хашке конвенције и нема закључен билателарни споразум са Републиком Србијом о међусобном признавању јавних исправа без легализације, потребна је тзв. "пуна" легализација.

Више информација о томе са којим државама Република Србија има закључене билатералне споразуме, односно о потписницама Хашке конвенције можете пронаћи овде

Уз документацију која је сачињена на страном језику, обавезно се доставља превод на српски језик оверен од сталног судског тумача.

Практичне напомене

С обзиром да се оснивачки акти оверавају, препоручујемо да се пре овере упознате са важним правилима која се односе на назив и пословно име, како се не бисте излагали непотребним трошковима уколико пријава буде одбачена. Правила о називу и пословном имену можете прочитати у одељку Општа упутства под насловом "Пословно име и резервација назива". Уз то напомињемо да се у оснивачком акту у пословном имену никада не наводи адреса седишта тј. улица и број, већ само место седишта.

Када се регистру доставља документ који представља основ за пренос права својине на непокретности (оснивачки акт, уговор о статусној промени/план поделе, уговор о приступању члана и повећању капитала, одлука о повећању неновчаног капитала) овај документ мора бити у форми јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе.

Када је реч о новчаном улогу, а будући да се приликом оснивања не мора одмах и уплатити, већ се мора само уписати (а у оснивачком акту се одређује у ком року ће члан друштва уплатити улог), Регистру се не доставља доказ о уплати оснивачког улога, нити о отварању пословног рачуна у банци, већ ће ова потврда бити достављена накнадно, када улог буде и уплаћен.

Законом о привредним друштвима прописано је да друштва имају законске (статутарне) заступнике и остале заступнике. Када је реч о законским (статутарним) заступницима, Закон је за сваку правну форму прописао која су то лица односно функције, тако да морате водити рачуна да се као законски заступници код сваке поједине форме могу уписати само оне функције које закон предвиђа, док се код осталих заступника функције не региструју. Ово међутим није сметња да друштво у својим интерним актима одређено лице именује са неком функцијом коју сâмо одабере.

Дозвољене функције законских (статутарних) заступника по правним формама у складу са важећом законском регулативом су следеће:

Ортачко друштво:
 • законски заступник
Командитно душтво:
 • законски заступник
Друштво с ограниченом одговорношћу:
 • директор
 • в.д. директора
 • председник извршног одбора (само код лизинг кућа)
 • в.д. председника извршног одбора (само код лизинг кућа)
Акционарско друштво:
 • директор
 • в.д. директора
 • члан одбора директора
 • в.д. члана одбора директора
 • председник одбора директора
 • в.д. председника одбора директора
 • генерални директор
 • в.д. генералног директора
 • извршни директор
 • в.д. извршног директора
 • председник извршног одбора (само код банака и лизинг кућа)
 • в.д. председника извршног одбора (само код банака и лизинг кућа)
Огранак страног привредног друштва:
 • заступник
Представништво страног привредног друштва:
 • заступник
Јавно предузеће:
 • директор
 • в.д. директора
Задруга:
 • директор
 • в.д. директора
Задружни савез:
 • председник задружног савеза
 • в.д. председника задружног савеза

 

Ликвидациони и стечајни управник су законски заступници код свих правних форми над којима може бити спроведен поступак ликвидације и/или стечаја.

Регистрација ограничења овлашћења за заступање:

Одредбом члана 33. Закона о привредним друштвима прописано је да је заступник дужан да поступа у складу са ограничењима својих овлашћења која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа друштва. Истом одредбом Закона даље је императивно прописано да се ограничења овлашћења заступника не могу истицати према трећим лицима, изузев ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа која се могу истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о регистрацији.

Из цитиране одредбе Закона произилази да трећа лица нису дужна да имају сазнање, нити да воде рачуна, о ограничењима заступника привредних друштава, већ да су заступници дужни да послове из свог делокруга обављају у оквиру овлашћења која су им дата актима друштва или одлукама надлежних органа друштва, али да та ограничења овлашћења заступника нису предмет регистрације, изузев ако је реч о ограничењу овлашћења у виду обавезног супотписа која се могу истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о регистрацији.

Више о ограничењима овлашћења за заступање можете прочитати овде.

Посебна напомена за директоре друштава са ограниченом одговорношћу:

Законом о привредним друштвима прописано је да друштво са ограниченом одговорношћу може имати једног или више директора (законских заступника), при чему се број директора одређује оснивачким актом или одлуком скупштине. Ако оснивачким актом или одлуком скупштине није одређен већи број директора, законска претпоставка је да друштво има једног директора.

Уколико друштво има више од једног директора, препоручујемо да њихов број буде одређен оснивачким актом, како би се касније, након оснивања, у сваком моменту увидом у регистровани оснивачки акт могло утврдити колико директора друштво има. Наравно, по самом Закону, овај податак може се и накнадно уредити, односно променити, како изменама оснивачког акта, тако и одлуком скупштине друштва.

Потребна документација за оснивање

Ортачко друштво

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – ортачко друштво (обрасци),
 • уговор о оснивању са овереним потписима чланова друштва (примери аката),
 • доказ о идентитету члана друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),
 • одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању,
 • потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта (висине накнада).

Командитно друштво

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – командитно друштво (обрасци),
 • уговор о оснивању друштва са овереним потписима чланова друштва (примери аката),
 • доказ о идентитету члана друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),
 • одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању,
 • потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта (висине накнада).

Друштво са ограниченом одговорношћу

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – друштво са ограниченом одговорношћу (обрасци),
 • оснивачки акт друштва (одлука за једночлано друштво или уговор за вишечлано) са овереним потписима чланова друштва (примери аката),
 • доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),
 • одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом,
 • потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта (висине накнада).

Органи управе у друштву са ограниченом одговорношћу:

Приликом оснивања друштва са ограниченом одговорношћу, оснивач/и у зависности од својих потреба одлучују да ли ће управљање друштвом бити једнодомно или дводомно.

Једнодомно управљање значи да друштво има једног или више директора.

Дводомно управљање значи да друштво има једног или више директора и надзорни одбор. Уколико се оснивач/и одлуче за дводомни систем управљања, уз пријаву се прилажу и одлуке о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако нису именовани у оснивачком акту. 

У друштву са ограниченом одговорношћу сви директори су и законски заступници и уписују се на страни број 5 јединствене регистрационе пријаве оснивања ДОО.

Уколико ће друштво поред директора имати и друге заступнике (заменика директора и друго) они се уписују на страни број 6 јединствене регистрационе пријаве оснивања ДОО као Остали заступници.

Посебна правила важе са друштва са ограниченом одговорношћу која ће обављати делатност финансијског лизинга. На ова друштва примењује се Закон о финансијском лизингу и у складу са његовим одредбама органи даваоца лизинга су управни и извршни одбор.

Основни (регистровани) капитал друштва са ограниченом одговорношћу:

Законом о привредним друштвима прописано је да је основни (регистровани) капитал друштва новчана вредност уписаних улога чланова друштва у друштво које је регистровано у складу са законом о регистрацији.

Улози могу бити новчани и неновчани и изражавају се у динарима. Ако се уплата новчаног улога врши у страној валути динарска противредност улога обрачунава се по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате улога.

Минимални уписани основни капитал (новчани или неновчани) износи најмање 100 динара (осим ако је посебним законом предвиђен већи износ).

Улог се приликом оснивања друштва с ограниченом одговорношћу не мора уплатити односно унети, већ се мора само уписати, а у оснивачком акту се мора одредити у ком року у коме ће члан друштва уплатити односно унети улог. Рок за уплату не може бити дужи од пет година и рачуна се од дана доношења оснивачког акта. Чланови друштва стичу удео у друштву преузимањем обавезе уплате односно уношења улога. Посебно напомињемо да ако се новчани улог не уплаћује приликом оснивања, већ се та обавеза оставља за касније Регистру се не доставља доказ о уплати оснивачког улога, нити о отварању пословног рачуна у банци, већ ће ова потврда бити достављена накнадно, када улог буде и уплаћен.

Неновчани улози могу бити само у стварима и правима. Вредност неновчаног улога се утврђује споразумом од стране свих чланова друштва или путем процене стручног лица које је од надлежног државног органа овлашћено да врши процене одређених ствари и права (судски вештак, ревизор или друго стручног лице). Уколико, у складу са чл. 56 и 57 Закона о привредним друштвима није вршена процена вредности неновчаног улога, сачињава се потврда о његовој вредности, у складу са чланом 58. Закона о привредним друштвима која се доставља ради регистрације и објављивања.

Када се неновчани улог оснивача састоји из неке непокретности, оснивчаки акт представља основ за пренос права својине на непокретности, те овај документ мора бити у форми јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе.

Акционарско друштво

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – акционарско друштво (обрасци),
 • оснивачки акт друштва са овереним потписима чланова друштва (примери аката),
 • статут друштва потписан од стране чланова друштва,
 • потврда кредитне институције о уплаћеним акцијама у новцу, односно процена овлашћеног процењивача вредности неновчаног улога или потврда надлежног органа о процени вредности неновчаног улога у складу са законом,
 • одлука о именовању директора односно чланова одбора директора и председника одбора директора, ако нису одређени статутом,
 • одлука о именовању чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако нису одређени статутом,
 • одлука о именовању чланова извршног одбора, ако је управљање друштвом дводомно,
 • одлука о именовању заступника друштва, ако нису одређени статутом,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву статута (висине накнада).

Акционари који оснивају акционарско друштво потписују оснивачки акт, а њихови потписи се оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционари који оснивају друштво потписују и први Статут друштва.

Органи управе у акционарском друштву:

Приликом оснивања акционарског друштва, оснивач/и у зависности од својих потреба одлучују да ли ће управљање друштвом бити једнодомно или дводомно.

Једнодомно управљање значи да друштво има једног или више директора. Уколико АД са једнодомним управљањем има три или више директора, они формирају одбор директора који има и свог председника.

Дводомно управљање значи да друштво има једног или више извршних директора и надзорни одбор. Уколико АД са дводомним управљањем има три или више извршна директора, они формирају извршни одбор који има и свог председника. Уколико се оснивач/и одлуче за дводомни систем управљања, уз пријаву се прилажу и одлуке о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако нису именовани у оснивачком акту.

У акционарском друштву законски заступници су директори, али то не морају бити сви директори, већ само поједини уколико оснивачи тако одреде. Они директори који имају овлашћење за заступање уписују се на страни број 6 јединствене регистрационе пријаве оснивања АД, а сви директори (и они који имају и они који немају овлашћење за заступање) уписују се на страни број 5 јединствене регистрационе пријаве оснивања АД.

При томе, у једнодомном систему управљања један од директора који има овлашћење за заступање може бити именован за Генералног директора (дакле генерални директор у једнодомном систему није обавезан орган), док је у дводомном систему један од извршних директора који има овлашћење за заступање обавезно и Генерални директор.

Основни (регистровани) капитал акционарског друштва:

Уписане акције које се у складу са оснивачким актом уплаћују у новцу уплаћују се пре регистрације оснивања на привремени рачун код пословне банке у Републици Србији. Пре регистрације друштва акционари који оснивају друштво дужни су да уплате, односно унесу улоге који представљају најмање 25% основног капитала, при чему уплаћени износ новчаног дела основног капитала не може бити нижи од износа минималног основног капитала који износи 3.000.000,00 динара.

Акционари:

Агенција за привредне регистре не региструје акционаре акционарских друштава, с обзиром да је вођење евиденције акционара у надлежности Централног регистра хартија од вредности.

Банка

Уз пријаву оснивања акционарског друштва - банке (обрасци), поред документације која се подноси за оснивање акционарског друштва, прилаже се и:

 • решење Народне банке о давању дозволе за рад,
 • решење Народне Банке о давању сагласности на статут банке
 • решење Народне банке о давању сагласности на именовање чланова органа банке.

Друштво за управљање инвестиционим фондовима

Уз пријаву оснивања акционарског друштва - друштва за управљање инвестиционим фондовима (обрасци), поред документације која се подноси за оснивање акционарског друштва, прилаже се и:

 • решење Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за рад,
 • решење Комисије за хартије од вредности о давању сагласности на именовање чланова органа управе и директора.

Брокерско-дилерско друштво и берза

Уз пријаву оснивања акционнарског друштва - брокерско-дилерског друштва и берзе (обрасци), поред документације која се подноси за оснивање акционарског друштва, прилаже се и:

 • решење Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за обављање делатности брокерско дилерског друштва и берзе,
 • решење Комисије за хартије од вредности о давању претходне сагласности на избор органа управљања друштвом.

Друштво за осигурање

Уз пријаву оснивања акционарског друштва - друштва за осигурање (обрасци), поред документације која се подноси за оснивање акционарског друштва, прилаже се и:

 • решење Народне Банке о давању дозволе за рад,
 • решење Народне банке о давању претходне сагласности на именовање чланова органа друштва.

Јавно предузеће

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – јавно предузеће (обрасци),
 • оснивачки акт потписан од стране овлашћеног лица,
 • статут потписан од стране овлашћеног лица (сагласност оснивача),
 • потврда банке о уплати новчаног улога, у складу са актом о оснивању, 
 • процена овлашћеног процењивача о вредности неновчаног улога (сагласност оснивача на процену) 
 • одлука о именовању директора јавног предузећа, ако није одређен оснивачким актом, 
 • одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако председник и чланови надзорног одбора нису одређени оснивачким актом,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта (висине накнада).

Задруга

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника - задруга (обрасци),
 • уговор о оснивању са овереним потписима оснивача (задругара),
 • доказ о идентитету задругара (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
 • записник са оснивачке скупштине,
 • задружна правила,
 • књига задругара (само за задруге са чланарином),
 • потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује, односно споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у задругу (само за задруге са улозима),
 • одлука о именовању председника и чланова управног одбора (ако постоји),
 • одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора (ако постоји)
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта и задружних правила и за објаву књиге задругара (висине накнада).

Задружни савез

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – задружни савез (обрасци),
 • уговор о оснивању задружног савеза,
 • правила задружног савеза,
 • одлука о именовању председника савеза односно другог заступника, ако није одређен уговором о оснивању,
 • одлука о именовању чланова и председника управног и надзорног одбора,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта и правила задружног савеза (висине накнада).

Образовање огранка страног привредног друштва

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – огранак страног привредног друштва (обрасци),
 • одлука надлежног органа страног привредног друштва о образовању огранка,
 • извод из регистра у коме је страно привредно друштво регистровано, са преводом овереним од стране овлашћеног судског тумача,
 • доказ о бројевима рачуна преко којих страно привредно друштво послује,
 • изјава овлашћеног лица страног привредног друштва о преузимању одговорности друштва за све обавезе које настану у вези са пословањем огранка оверена од надлежног органа овере, са преводом на српски језик овереним од стране овлашћеног судског тумача,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања (висине накнада).

Огранак страног привредног друштва је његов издвојени организациони део преко кога то друштво обавља делатност у Републици Србији у складу са законом.

Огранак страног привредног друштва има претежну делатност која се региструје, а може обављати све друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене одлуком о образовању огранка.

Огранак страног привредног друштва нема својство правног лица, али у пореском смисли има статус резидента.

Образовање представништва страног привредног друштва

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – представништво страног привредног друштва (обрасци),
 • одлука надлежног органа страног привредног друштва о образовању представништва,
 • извод из регистра у коме је страно привредно друштво регистровано, са преводом овереним од стране овлашћеног судског тумача,
 • доказ о бројевима рачуна преко којих страно привредно друштво послује,
 • изјава овлашћеног лица страног привредног друштва којом преузима одговорност за све обавезе које настану у вези са пословањем представништва оверена од надлежног органа овере, са преводом овереним од овлашћеног сталног судског тумача,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања (висине накнада).

Образовање огранка домаћег привредног друштва

 • регистрациона пријава образовања огранка (када се региструје уз оснивање, попуњава се одговарајућа страница у ЈРППС, а за упис код већ регистрованог друштва, користи се прва страна пријаве Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци и додатак 17) - (обрасци),
 • одлука о образовању огранка (примери аката),
 • одлука о именовању заступника огранка, ако је заступник огранка различит од заступника домаћег правног лица које образује огранак,
 • доказ о уплати накнаде (2.800,00 динара по огранку).

Огранак привредног друштва је издвојени организациони део привредног друштва на територији Републике Србије и обавезно се региструје у складу законом о регистрацији. Домаћа привредна друштва која имају образоване огранке, дужна су да те огранке региструју у року од годину дана од почетка примене овог закона.

Пријава прокуре

 • регистрациона пријава прокуре (када се региструје уз оснивање, попуњава се одговарајућа страница у ЈРППС, а за упис код већ регистрованог друштва, користи се прва страна пријаве Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци и додатак 11) - (обрасци),
 • одлука о давању прокуре (примери аката),
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Прокура је пословно пуномоћје којим друштво овлашћује једно или више физичких лица да у његово име и за његов рачун закључује правне послове и предузима друге пословне радње. Изузетно се може издати и за огранак.

Издаје се одлуком чланова друштва (ортака, командитора и комплементара, односно скупштине, ако оснивачким актом односно статутом није другачије одређено), непреносива је, може се опозвати, може бити појединачна или заједничка.

Ограничења прокуре су прописана законом тако да прокуриста не може без посебног овлашћења да закључује правне послове у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности и удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима, да преузима меничне обавезе и обавезе јемства, закључује уговоре о зајму и кредиту, заступа друштво у судским поступцима или пред арбитражом.

Посебно овлашћење прокуристе за закључење ових правних послова није предмет регистрације.

Једини вид ограничења прокуре кроз одлуку чланова је ограничење овлашћења прокуристе само са супотписом законског заступника.

Прокуриста не може дати пуномоћје за заступање другом лицу.