Поступак уписа и регистрације у Регистар понуђача покреће се и води у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве Агенцији (непосредно у седишту АПР у Београду или у некој од организационих јединица или поштом), а може бити покренут и по службеној дужности ако је таква регистрација предвиђена законом или када је то у јавном интересу.

Лице овлашћено за подношење регистрационе пријаве је законски заступник домаћег правног лица или лице које он пуномоћјем овласти, односно предузетник или регистровани пословођа предузетника.

Сва документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији и не може бити старија од два месеца у односу на дан подношења захтева за упис у Регистар понуђача.

У складу са одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС, бр. 18/16 и 95/18), Регистратор Регистра понуђача има могућност прибављања документације, којом се у смислу одредбе члана 121. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 91/19) доказује непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке, по службеној дужности, на основу изјаве овлашћеног подносиоца регистрационе пријаве коју можете преузети ОВДЕ.

I УПИС ПОНУЂАЧА

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Уз регистрациону пријаву уписа (или поновног уписа) понуђача прилаже се: 

 1. извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а (за домаћа физичка лица), којим се потврђује да физичко лице регистровано као предузетник није осуђивано, СЕ ДОСТАВЉА САМО ако се лице НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би регистратор могао да утврди за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор може да утврди по службеној дужности.
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику,
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов из члана 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 91/2019) доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником.   

Регистратор ће одбацити захтев за издавање потврде уколико се лице налази у казненој евиденцији за следећа кривична дела:

  • кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребe службеног положаја; кривично дело трговине људима (и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу; кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело трговине утицајем, примања мита и давања мита, кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам.
  • захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта физичког лица регистрованог као предузетник. Странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи  према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику. Странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, доставља уверење о неосуђиваности од надлежног органа матичне државе.

Уколико понуђач има више регистрованих пословођа дужан је да достави доказ за сваког од њих.

 1. потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
 2. потврду надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; те уколико  предузетник обавља делатност и изван седишта, у складу са одредбом члана  6. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), неопходно је да приложи доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије од свих јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља делатност;
 3. доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од  2.800,00 динара, сходно одредби члана 11. став 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Напомена:

Сва документација се доставља у оригиналу или овереној фотокопији (код нотара) и не сме бити старија од два месеца од дана подношења документације Регистру.

ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА РЕГИСТРОВАНА У АПР 

Уз регистрациону пријаву уписа понуђача (или поновног уписа) понуђача прилаже се:

 1. потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, којом се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребe службеног положаја; кривично дело трговинe утицајем; кривично дело давањa мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2);
 2. потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица којом се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребe службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примањa мита;
 3. потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да правно лице није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања;
 4. потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције (тачније потврду оног суда на чијој територији се налази седиште привредног субјекта), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца;
 5. извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а (за домаћа физичка лица), којим се потврђује да законски заступник није осуђиван, СЕ ДОСТАВЉА САМО ако се законски заступник НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би регистратор могао да утврди за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор може да утврди по службеној дужности.
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику,
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов из члана 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 91/2019) доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником.     

Регистратор ће одбацити захтев за упис уколико се лице налази у казненој евиденцији за следећа кривична дела:

  • кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
  • кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику. Странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, доставља уверење о неосуђиваности од надлежног органа матичне државе.

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

 1. потврдa надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
 2. потврдa надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; те уколико привредно друштво има регистроване огранке чија се адреса седишта разликује од регистрованог седишта друштва, у складу са одредбом члана  6. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), неопходно је приложити доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије од свих јединица локалне самоуправе на чијој територији има регистроване огранке;
 3. доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од 2.800,00 динара, сходно одредби члана 11. став 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Ако се правно лице налази у поступку приватизације, уместо доказа из става 1. тачке 4) и 5) овог члана, правно лице прилаже потврду Министарства привреде да се налази у поступку приватизације.

Напомена:

Сва документација се доставља у оригиналу или овереној фотокопији (код нотара) и не сме бити старија од два месеца од дана подношења документације Регистру.

ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА НИСУ РЕГИСТРОВАНА У АПР-У

Уз регистрациону пријаву уписа понуђача, правних лица која нису регистрована у АПР-у, прилаже се:

 1. извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа;
 2. доказ о матичном броју;
 3. потврда о пореском идентификационом броју;
 4. фотокопија личне карте, односно за странца фотокопија пасоша, законског заступника; 

Као и:

 • потврдa надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, којом се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребe службеног положаја; кривично дело трговинe утицајем; кривично дело давањa мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2),
 • потврдa надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица којом се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребe службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примањa мита,
 • потврду Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да правно лице није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања,
 • потврдa Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције (тачније потврду оног суда на чијој територији се налази седиште привредног субјекта), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца,
 • извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а (за домаћа физичка лица), којим се потврђује да законски заступник није осуђиван, СЕ ДОСТАВЉА САМО ако се законски заступник НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би регистратор могао да утврди за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор може да утврди по службеној дужности.
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику,
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов из члана 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 91/2019) доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником.    

Регистратор ће одбацити захтев за упис уколико се лице налази у казненој евиденцији за следећа кривична дела:

  • кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
  • кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику. Странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, доставља уверење о неосуђиваности од надлежног органа матичне државе.

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. 

 • потврдa надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне,
 • потврдa надлежног пореског органа локалне самоуправеда је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, те уколико привредно друштво има регистроване огранке чија се адреса седишта разликује од регистрованог седишта друштва, у складу са одредбом члана  6. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), неопходно је приложити доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије од свих јединица локалне самоуправе на чијој територији има регистроване огранке,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од  2.800,00 динара, сходно одредби члана 11. став 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Напомена: Сва документација се доставља у оригиналу или овереној фотокопији (код нотара) и не сме бити старија од два месеца од дана подношења документације Регистру.

II УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОДАТАКА О ПОСЛОВНОМ/ РЕГИСТРОВАНОМ ИМЕНУ ПОНУЂАЧА, са додатком 01, коју подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре, прилаже се:

 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио пословно/регистровано име;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Промена података о пословном/регистрованом имену понуђача који је уписан у један од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.  

III УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОДАТАКА О АДРЕСИ СЕДИШТА ПОНУЂАЧА, са додатком 02коју подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре, прилаже се:

 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио адресу седишта;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Промена података о адреси седишта понуђача који је уписан у један од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.

IV УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ПОНУЂАЧА, са додатком 03, прилаже се:

 • извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а (за домаћа физичка лица), којим се потврђује да законски заступник није осуђиван, СЕ ДОСТАВЉА САМО ако се законски заступник НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би регистратор могао да утврди за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор може да утврди по службеној дужности.
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику,
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов из члана 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 91/2019) доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником.    

Регистратор ће одбацити захтев за упис уколико се лице налази у казненој евиденцији за следећа кривична дела:

  • кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
  • кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио законског заступника, који подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Регистрациона пријава промене законског заступника подноси се у року од 15 дана од дана промене законског заступника у надлежном регистру, а у складу са одредбом члана 10. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. У противном ће, по истеку наведеног рока, Агенција за привредне регистре по службеној дужности брисати понуђача из Регистра понуђача.

УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ  ПРОМЕНЕ УПИСА ЗАБЕЛЕЖБЕ, са додатком 04, прилаже се:

 • документ којим се утврђују чињенице од значаја за правни промет;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

VI УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ  БРИСАЊА ПОНУЂАЧА ИЗ РЕГИСТРА, прилаже се:

 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач брисан из регистра (који подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре) или одлука надлежног органа домаћег правног лица/предузетника о брисању из Регистра понуђача;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Брисање понуђача који је брисан из једног од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.

Понуђач се брише из Регистра на основу захтева или по службеној дужности ако престане да испуњава неки од законом прописаних услова.