Preduzetnici

Potrebna dokumentacija:

 1. Registraciona prijava upisa ponuđača (obrasci),
 2. Dokaz o uplati naknade za registraciju ponuđača (visine naknada),
 3. Dokumentacija koja se prilaže:

Odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS br. 18/2016 i 95/2018- autentično tumačenje), je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Registrator po službenoj dužnosti može utvrditi uslove za nepostojanje osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke na sledeći način:

3.1. Registrator može, po službenoj dužnosti samo da utvrdi da li se domaće fizičko lice preduzetnik (i poslovođa ako je registrovan) NE NALAZI ili NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI Ministarstva unutrašnjih poslova

Ukoliko se domaće fizičko lice preduzetnik ili registrovani poslovođa NALAZI u kaznenoj evidenciji, podnosilac prijave je u obavezi da priloži Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, sa podatkom za koje krivično delo je fizičko lice bilo osuđeno da bi registrator mogao da utvrdi da li se radi o delu koje predstavlјa osnov za isklјučenje iz postupka javne nabavke (spisak krivičnih dela).

Za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, traženi uslov se dokazuje dostavljanjem potvrde o neosuđivanosti. Zahtev za izdavanje navedene potvrde se može podneti Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku.

Za strana fizička lica (strane državljane) – stranac, koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom države čiji je državljanin.

3.2. Registrator može, po službenoj dužnosti, samo da utvrdi da li je preduzetnik izmirio ili nije izmirio dospele poreze i doprinose kod Poreske uprave, odnosno da li postoji ili ne postoji dug bez obzira na visinu

Ukoliko mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, podnosilac prijave je u obavezi da sam priloži Potvrdu nadležnog poreskog organa kojom dokazuje navedeno.

3.3. Registrator može, po službenoj dužnosti, samo da utvrdi da li je preduzetnik izmirio ili nije izmirio dospele dospele obaveze javnih prihoda kod nadležnog poreskog organa lokalne samouprave, odnosno da li postoji ili ne postoji dug bez obzira na visinu

Ukoliko mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, podnosilac prijave je u obavezi da sam priloži Potvrdu nadležnog poreskog organa lokalne samouprave kojom dokazuje navedeno.

Ukoliko preduzetnik obavlјa delatnost i izvan sedišta, odnosno ima registrovana izdvojena mesta čija se adresa sedišta razlikuje od sedišta, neophodno je da u navedenom slučaju priloži potvrdu svih jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlјa delatnost.

Pravna lica

Potrebna dokumentacija:

 1. Registraciona prijava upisa ponuđača (obrasci),
 2. Dokaz o uplati naknade za registraciju ponuđača (visine naknada),
 3. Dokumentacija koja se prilaže:

Odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018- autentično tumačenje), je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje , osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Registrator po službenoj dužnosti može utvrditi uslove za nepostojanje osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke na sledeći način:

3.1. Registrator može, po službenoj dužnosti, samo da utvrdi da li se domaće fizičko lice zakonski zastupnik pravnog lica NE NALAZI ili NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI Ministarstva unutrašnjih poslova

Ukoliko se domaće fizičko lice NALAZI u kaznenoj evidenciji, podnosilac prijave je u obavezi da priloži Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, sa podatkom za koje krivično delo je fizičko lice bilo osuđeno da bi registrator mogao da utvrdi da li se radi o delu koje predstavlјa osnov za isklјučenje iz postupka javne nabavke (spisak krivičnih dela).

Za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, traženi uslov se dokazuje dostavljanjem potvrde o neosuđivanosti. Zahtev za izdavanje navedene potvrde se može podneti Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku.

Za strana fizička lica (strane državljane) – stranac, koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom države čiji je državljanin.

Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika činjenica neosuđivanosti se proverava odnosno dokazuje po potrebi za svakog od njih.

3.2. Registrator može, po službenoj dužnosti, samo da utvrdi u Evidenciji Poreske uprave da li je pravno lice izmirilo ili nije izmirilo dospele poreze i doprinose kod Poreske uprave, odnosno da li postoji ili ne postoji dug bez obzira na visinu

Ukoliko mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, podnosilac prijave je u obavezi da sam priloži Potvrdu nadležnog poreskog organa kojom dokazuje navedeno.

3.3. Registrator može, po službenoj dužnosti, samo da izvrši Uvid u stanje na račun u obveznika poreza na imovinu Lokalne poreske administracije i utvrdi da li je pravno lice izmirilo ili nije izmirilo dospele dospele obaveze javnih prihoda kod nadležnog poreskog organa lokalne samouprave, odnosno da li postoji ili ne postoji dug bez obzira na visinu

Ukoliko mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, podnosilac prijave je u obavezi da sam priloži Potvrdu nadležnog poreskog organa lokalne samouprave kojom dokazuje navedeno.

Ukoliko pravno lice ima ogranke ukoliko privredno društvo ima registrovane ogranke čija se adresa sedišta razlikuje od registrovanog sedišta društva, neophodno je da u navedenom slučaju (postojanje duga) priloži potvrdu svih jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlјa delatnost;

3.4. Registrator može, po službenoj dužnosti da utvrdi činjenicu neosuđivanosti pravnog lica u Evidenciji Posebnog odelјenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal koji je pravno lice za neka od sledećih krivičnih dela: krivična dela organizovanog kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivlјeni odnosno lice kojem se daje mito službeno ili odgovorno lice koje vrši funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavlјenja od strane Narodne skupštine, predsednika Republike, opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca; krivična dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi 200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja.

3.5. Registrator može, po službenoj dužnosti da utvrdi činjenicu neosuđivanosti pravnog lica u Evidencija Posebnog odelјenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kralјevu za suzbijanje korupcije za sledeća krivična dela: krivično delo primanje mita u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo davanje mita u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca;

3.6. Registrator može, po službenoj dužnosti da utvrdi činjenicu neosuđivanosti pravnog lica u Evidenciji nadležnog Višeg suda za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavlјene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krivično delo trgovine lјudima (za oblike iz člana 388. st. 1, 5 i 7); krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita.

3.7. Registrator može, po službenoj dužnosti da se pismeno obrati nadležnom Osnovnom sudu na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, radi utvrđivanja činjenice neosuđivanosti za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine uticajem; krivično delo davanja mita; krivično delo trgovine lјudima (za oblike iz člana 388. st. 2, 3, 4, 6, 8 i 9) i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz člana 390. st. 1 i 2);

Napomena:

Budući da registrator nema elektronski pristup evidencijama Osnovnih sudova, postupak pribavlјanja potvrde o neosuđivanosti se vodi u skladu sa Zakonom o opštem u pravnom postupku i u rokovima propisanim istim, te je i rok za odlučivanje registratora 30 dana od dana podnošenja prijave za upis, a ne 5 radnih dana kako je je propisano Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ukoliko stranka želi da sama pribavi i priloži potvrdu nadležnog Osnovnog suda o neosuđivanosti pravnog lica potrebno je da uz registracionu prijavu upisa priloži i izjavu.

4. ZA DOMAĆA PRAVNA LICA KOJA NISU REGISTROVANA U APR-U UZ GORE NAVEDENO PRILAŽE SE I DODATNA DOKUMENTACIJA:

 • izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa; u originalu ili overenoj kopiji
 • dokaz o matičnom broju; u kopiji
 • potvrda o poreskom identifikacionom broju; u kopiji
 • fotokopija lične karte, odnosno za stranca fotokopija pasoša, zakonskog zastupnika.

5. ZA DOMAĆA PRAVNA LICA KOJA SE NALAZE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE PRILAŽE SE:

 • POTVRDA Ministarstva privrede da se pravno lice nalazi u postupku privatizacije (umesto poreskih potvrda).