Brisanje iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po četiri osnova:

 • nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
 • nakon zaključenja stečajnog postupka,
 • usled odluke ili prestanka postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva,
 • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz Registra.

Ukoliko se privredno društvo briše nakon sprovedenog postupka likvidacije, stečaja ili statusne promene ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta. Obveznici dostavljanja vanrednih finansijskih izveštaja u slučaju brisanja su i ogranci stranog pravnog lica.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za brisanje registrovanih podataka kod privrednih subjekata:

840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Obaveštenje za sve privredne subjekte kod kojih se sprovodi poreska kontrola

Odredbom člana 29. Zakona o poreskom potpupku i poreskoj administraciji propisano je da Agencija za privredne registre ne može izvršiti:

 • brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra,
 • registrovati statusne promene i
 • vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika,

u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije. Isto važi i za period od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Agencija za privredne registre može vršiti promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika u slučajevima određivanja, odnosno promene poslovođe preduzetnika, u skladu sa zakonom.

Na sajtu APR-a možete izvršiti pretragu privrednih subjekata u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja.

Nakon što Poreska uprava obavesti Agenciju za privredne registre da je u privrednom subjektu završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura brisanja ili promene podataka u registru.

LIKVIDACIJA

Registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije

 • registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa (Obavezni podaci + dodatak 21),
 • odluka o pokretanju postupka likvidacije,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka (visine naknada).

Likvidacija se sprovodi kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza (način prestanka solventnog privrednog društva).

Pokreće se odlukom ortaka, komplementara, skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ili skupštine akcionara.

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

Oglas se objavljuje u trajanju od 90 dana na internet strani Registra privrednih subjekata, a poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa, odakle proizilazi da se prijava za brisanje društva nakon okončanja postupka likvidacije može podneti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa (tj. dana donošenja rešenja Registatora o registraciji pokretanja postupka likvidacije), uz važnu napomenu da se prijava brisanja ne može podneti ako prethodno nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona (v. registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja).

Pored objave oglasa o pokretanju likvidacije koja ima za cilj da nepoznati poverioci budu obavešteni o ovom postupku, likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana pokretanja likvidacije.

Likvidacioni upravnik se imenuje odlukom o pokretanju likvidacije i njegovim imenovanjem svim zastupnicima prestaje pravo da zastupaju društvo. Ako likvidacioni upravnik odlukom ne bude imenovan, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici i registruju se po službenoj dužnosti.

Društvo može imenovati više likvidacionih upravnika koji društvo zastupaju zajedno, ako odlukom nije određeno da zastupaju samostalno.

Za likvidacionog upravnika može biti imenovano bilo koje fizičko ili pravno lice (uključujući tu i članove i/ili zastupnike društva).

Ako društvo, u toku trajanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije i tokom roka za prijavu potraživanja, promeni adresu sedišta ili adresu za prijem pošte, rok od 90 dana ponovo počinje da teče od dana registracije te promene.

Registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja, odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja

 • registraciona prijava registracije početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • usvojeni početni, odnosno godišnji likvidacioni izveštaj,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu dokumenata (visine naknada).

Likvidacioni upravnik ima obavezu da sastavi početni likvidacioni izveštaj (najranije 90, a najkasnije 150 dana od dana početka likvidacije), koji zatim podnosi ortacima, komplementarima, odnosno skupštini na usvajanje. Ortaci, komplementari, odnosno skupština su dužni da donesu Odluku o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja najkasnije u roku od 30 dana od dana kad im je podnet na usvajanje.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj se registruje u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Uz prijavu za registraciju početnog likvidacionog izveštaja, potrebno je dostaviti i odluku skupštine o njegovom usvajanju.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj obavezno sadrži:

 • listu prijavljenih potraživanja,
 • listu priznatih potraživanja,
 • listu osporenih potraživanja sa obrazloženjem osporavanja,
 • podatak da li je imovina društva dovoljna za namirenje svih obaveza društva, uključujući i osporena potraživanja,
 • neophodne radnje za sprovođenje likvidacije,
 • vreme predviđeno za završetak likvidacije,
 • druge činjenice od značaja za sprovođenje likvidacije.

Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje društva ako prethodno nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima.

Ako likvidacija traje duže od godinu dana, odnosno ako u toku postupka nastupi kraj poslovne godine, likvidacioni upravnik podnosi ortacima, komplementarima, odnosno skupštini na usvajanje godišnje likvidacione izveštaje, najkasnije u roku od šest meseci po isteku svake poslovne godine. Godišnji likvidacioni izveštaji se registruje u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Uz prijavu za registraciju početnog odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja, potrebno je dostaviti i odluku skupštine o njegovom usvajanju.

Registraciona prijava obustave postupka likvidacije

Odlukom ortaka, komplementara, odnosno skupštine društva, može se obustaviti likvidacija i nastaviti sa poslovanjem.

Odluka o obustavi likvidacije može se doneti samo u slučaju da je društvo namirilo u potpunosti sve poverioce, da nije otkazalo ugovor o radu bilo kom zaposlenom po osnovu likvidacije niti je otpočelo sa isplatom članovima društva.

Sastavni deo odluke o obustavi likvidacije je i imenovanje zakonskog zastupnika društva, a uz ovu odluku se prilaže i izjava likvidacionog upravnika da su svi poverioci društva namireni u potpunosti i da društvo nije otpočelo sa isplatama članovima društva.

Odluka o obustavi postupka likvidacije ne može se doneti pre isteka roka za prijavu potraživanja i njihovo osporavanje, što iznosi ukupno najmanje 120 dana od dana pokretanja postupka.

Odluka o obustavi likvidacije se registruje.

Registraciona prijava brisanja iz Registra nakon okončanja postupka likvidacije

 • registraciona prijava za brisanje iz registra nakon okončanja postupka likvidacije,
 • odluka skupštine društva o okončanju postupka likvidacije,
 • izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji,
 • izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci,
 • odluka o podeli likvidacionog ostatka društva,
 • odluka društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica,
 • dokazi o o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.  80/2002, 84/2002 - ispr, 23/2003 - ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020),
 • izjava zastupnika subjekta da je preostalu imovinu i dobit koju je stekao za vreme trajanja statusa socijalnog preduzetništva i po osnovu tog statusa preneo na drugi subjekt socijalnog preduzetništva u skladu sa Zakonom, sačinjena u formi javnobeležničke isprave (dostavljaju samo oni subjekti koji imaju registrovan status socijalnog preduzetništva)
 • dokaz o uplati naknade za brisanje privrednog subjekta (visine naknada).

Napomena: Dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su:

 • uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine, i
 • uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

Navedene dokumente registrator ne pribavlјa po službenoj dužnosti već je obaveza podnosioca da ih priloži uz zahtev za brisanje.

Nakon isplate poverilaca likvidacioni upravnik sastavlja:

 • završni likvidacioni bilans (finansijski izveštaj koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja i boniteta i ne predaje se Registru privrednih subjekata uz registracionu prijavu brisanja)
 • izveštaj o sprovedenoj likvidaciji,
 • pisanu izjavu da je uputio obaveštenje svim poznatim poveriocima kao i da su sve obaveze društva (prijavljena potraživanja i potraživanja koja se u smislu zakona smatraju prijavljenima) izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci,
 • predlog odluke o okončanju likvidacije.

Likvidacija se okončava donošenjem odluke o okončanju likvidacije.

Društvo ne može doneti odluku o okončanju likvidacije pre pravnosnažnog okončanja svih postupaka koji za pravnu posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu društva i izmirenja svih tih obaveza.Po okončanju likvidacije društvo se briše iz Registra privrednih subjekata.

Akcionarska društva brisanje vrše nakon podnošenja zahteva Cenralnom registru za ispis finansijskih instrumenata iz registra.

Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje društva ako prethodno nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima.

Poslovne knjige i dokumenta društva se čuvaju tako da budu dostupni na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa,  a ime i adresa lica koje mora imati rebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije, kome su poslovne knjige i dokumenta povereni na čuvanje se registruju.

U slučaju da postupak likvidacije okončava subjekt koji je imao registrovan status socijalnog preduzetništva, pored izjave zastupnika, potrebno je da i u Odluci o raspodeli likvidacionog ostatka (koju donosi skupština) bude konstatovano da se likvidacionim ostatkom raspolaže na način propisan Zakonom o socijalnom preduzetništvu, odnosno da se se likvidacioni ostatak koji  je stečen za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa prenosi na drugi subjekt socijalnog preduzetništva u skladu sa članom 11. Zakona. 

STEČAJ

Stupanjem na snagu Izmena i dopuna Zakona o stečaju stekli su se uslovi da se registracija podataka o privrednim subjektima nad kojima je pokrenut postupak stečaja vrši po službenoj dužnosti.

U skladu sa navedenim, registracija:

 • pokretanja stečaja
 • promena podataka u toku stečaja
 • brisanja privrednog subjekta usled okončanja stečaja

vrši se po službenoj dužnosti i to na osnovu rešenja koja Registru dostavlja nadležni Privredni sud, odnosno za stečajne upravnike poverenike Agencije za privatizaciju ili Agencije za osiguranje depozita na osnovu punomoćja koja ove agencije dostavljaju APR.

U slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica i obustave postupka stečaja, obaveza registracije promene podataka o privrednom subjektu po ovom osnovu ostaje na kupcu stečajnog dužnika, odnosno prijavu treba da podnese zakonski zastupnik prodatog pravnog lica, u skladu sa uputstvom koje možete pročitati u nastavku.

Obustava stečaja usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica

U stečajnom postupku može doći i do obustave stečajnog postupka kao posledice prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica koja za posledicu nema brisanje, već sprovođenje promene podataka o stečajnom dužniku u Registru.

Ukoliko se u postupku stečaja stečajni dužnik proda kao pravno lice, tada se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika obustavlja, a nastavlja se prema stečajnoj masi. Nakon obustave stečajnog postupka, privredni subjekt koji je bio predmet prodaje u stečajnom postupku zadržava svoj pravni subjektivitet, a dolazi do promene osnivača, tj. vlasnika pravnog lica, tako što se kupac stečajnog dužnika upisuje u Registar Agencije za privredne registre kao njegov član (osim kod akcionarskih društava, s obzirom da se promena akcionara ne registruje u Registru privrednih subjekata već u Centralnom registru hartija od vrednosti).

Pri tome, registrovani podaci o kapitalu se brišu, a kao nova vrednost nenovčanog uloga člana (kupca stečajnog dužnika), odnosno osnovnog nenovčanog kapitala društva, registruje se iznos plaćene kupoprodajne cene.
Ako bi na ovaj način registrovana vrednost osnovnog kapitala bila manja od vrednosti minimalnog osnovnog kapitala, vrednost osnovnog kapitala registruje se na vrednost minimalnog osnovnog kapitala koja je propisana za to društvo, a kupac je dužan da u osnovni kapital društva uplati nedostajući iznos do visine minimalnog osnovnog kapitala u roku od šest meseci od dana obustavlјanja postupka stečaja.

Istovremeno, novi član društva bira zakonske zastupnike i druge organe društva.

Prijavu za registraciju promene podataka u ovom slučaju ovlašćen je da podnese novi zastupnik društva – ne i stečajni upravnik (najčešće su to sledeće promene: poslovno ime, pravna forma, organi, članovi društva, obustava stečaja, pa se u skladu sa tim i prilažu odgovarajući dodaci prijave). Uz prijavu za registraciju obustave stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica prilažu se:

 • pravnosnažno rešenje o obustavi stečajnog postupka (osim ako je obustava stečajnog postupka već prethodno registrovana po službenoj dužnosti),
 • ugovor o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica,
 • dokaz o identitetu novog člana/članova,
 • odgovarajuće odluke skupštine odnosno drugog organa društva o promeni/imenovanju organa društva ili promeni drugih statusnih podataka,
 • izmene osnivačkog akta i prečišćeni tekst (ako se menja pravna forma) i/ili statut (ako je reč o akcionarskom društvu),
 • dokaz o uplati naknade (visina naknade) - imajte u vidu da se za registraciju osnivačkog akta odnosno statuta plaća posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Važna napomena:

Prilikom promene pravne forme usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, ne primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima kojima je predviđena obavezna objava predloga odluke o promeni pravne forme, odnosno ovaj slučaj predstavlja izuzetak u kom se promena pravne forme može registrovati u "jednom koraku".

Izuzetak od ovog pravila je situacija kada je obustavljen stečajni postupak  usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, a stečajni dužnik je akcionarsko društvo, kada se na promenu pravne forme primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima kojima je predviđena obavezna objava predloga odluke o promeni pravne forme, tako da:

 1. podnosilac prijave (zakonski zastupnik imenovan odlukom kupca iz ugovora o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica)  podnosi zahtev za obustavu stečajnog postupka, promenu zakonskog zastupnika i zahtev za objavu nacrta odluke o promeni pravne forme. Uz registracionu prijavu dostavlja se: pravnosnažno rešenje o obustavi stečaja, overen ugovor o kupoprodaji stečajnog dužnika, odluka o imenovanju direktora koju donosi kupac stečajnog dužnika, predlog odluke o promeni pravne forme.
 2. nakon dobijanja dokumenta iz CRHoV o ispisu akcija (u „drugom koraku“) stranka podnosi registracionu prijavu promene pravne forme, poslovnog imena, organa (po potrebi), članova, prijavu za registraciju i objavu osnivačkog akta, a uz prijavu se dostavlјa: odluka o promeni pravne forme, overen  osnivački akt  i  dokument  CRHoV o ispisu akcija iz Centralnog registra.

ODLUKA ILI PRESTANAK OSNIVAČA PREDSTAVNIŠTVA/OGRANKA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

Registraciona prijava brisanja predstavništva/ogranka stranog privrednog društva

 • registraciona prijava brisanja predstavništva/ogranka (brisanje),
 • odluka o brisanju predstavništva ili dokaz o prestanku postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva (izvod iz stranog registra),
 • dokaz o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 8 80/2002, 84/2002 - ispr, 23/2003 - ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019),
 • dokaz o uplati naknade za brisanje privrednog subjekta (visine naknada).

Napomena: dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su: uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj: 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine i uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

U slučaju prestanka postojanja osnivača, predstavništvo ne mora da se obriše ukoliko pravni sedbenik osnivača donese odluku o nastavku rada predstavništva.

PRESTANAK DRUŠTVA USLED STATUSNE PROMENE

Za prestanak društva usled statusne promene videti odeljak Promene – Statusne promene.

Prinudna likvidacija

Agencija za privredne registre  je počela sa sprovođenjem postupka prinudne likvidacije nad privrednim društvima u skladu sa mišljenjem Ministarstva privrede broj: 011-00-00258/2016-10, od 20. oktobra 2017. godine.

Prinudna likvidacija

Mišljenje Ministarstva privrede

Prinudna likvidacije se pokreće iz sledećih razloga:

1) društvu je pravnosnažnim aktom izrečena jedna od sledeće tri mere:

 • zabrana obavljanja delatnosti, a društvo ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
 • zabrana obavljanja registrovane delatnosti, a društvo ne registruje brisanje, odnosno promenu te delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
 • oduzimanje dozvole, licence ili odobrenja za obavljanje registrovane delatnosti, a društvo ne registruje brisanje, odnosno promenu te delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;

2) u roku od 30 dana od dana isteka vremena na koje je društvo osnovano, a društvo ne registruje produženje vremena trajanja društva ili u tom roku ne otpočne likvidaciju;
3) ortačko društvo, u slučaju smrti ortaka, ostane sa jednim ortakom, a nijedan od naslednika preminulog ortaka u skladu sa članom 119. ovog zakona, ne bude upisan u registar kao član društva u roku od tri meseca od dana pravnosnažnog okončanja ostavinskog postupka, odnosno ortačko društvo iz drugih razloga ostane sa jednim ortakom, a društvu, u roku od tri meseca od dana prestanka svojstva ortaka, ne pristupi nedostajući član ili u tom roku društvo ne promeni pravnu formu ili u tom roku ne otpočne likvidaciju;
4) komanditno društvo, u slučaju smrti komplementara, ostane bez komplementara, a nijedan od naslednika preminulog komplementara u skladu sa članom 137. ovog zakona, ne bude upisan u registar kao član društva u roku od tri meseca od dana pravnosnažnog okončanja ostavinskog postupka, odnosno komanditno društvo iz drugih razloga ostane bez komplementara ili komanditora, a društvu u roku od tri meseca od dana prestanka svojstva člana ne pristupi nedostajući član ili u tom roku društvo ne promeni pravnu formu ili u tom roku ne otpočne likvidaciju;

4a) ako kupac stečajnog dužnika kao pravnog lica, u skladu sa članom 45. stav 5. ovog zakona ne uplati nedostajući iznos do visine minimalnog osnovnog kapitala u roku od šest meseci od dana obustavlјanja postupka stečaja;
5) ravnosnažnom presudom je utvrđena ništavost registracije osnivanja društva u skladu sa zakonom o registraciji ili ništavost osnivačkog akta društva u skladu sa članom 14. ovog zakona;
6) pravnosnažnom presudom je naložen prestanak društva u skladu sa čl. 118, 138, 239. i 469. ovog zakona, a društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude ne otpočne likvidaciju;
7) društvo ostane bez zakonskog ili privremenog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog, odnosno privremenog zastupnika iz registra privrednih subjekata;

7a) društvo u roku od 30 dana od dana konačnosti akta nadležnog organa kojim je odbačena prijava registracije promene adrese sedišta, ne registruje novu adresu sedišta;
8) društvo u likvidaciji ostane bez likvidacionog upravnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja likvidacionog upravnika iz registra privrednih subjekata;
9) usvojeni početni likvidacioni izveštaj ne bude dostavljen registru privrednih subjekata u skladu sa članom 536. stav 6. ovog zakona;
10) društvo ne dostavi nadležnom registru godišnje finansijske izveštaje do kraja prethodne poslovne godine za dve uzastopne poslovne godine koje prethode godini u kojoj se podnose finansijski izveštaji;
11) društvo ne dostavi nadležnom registru početni likvidacioni bilans u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
12) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Pre pokretanja postupka prinudne likvidacije, registrator koji vodi Registar privrednih subjekata, na internet stranici tog registra, objavlјuje obaveštenje o privrednom društvu kod koga su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju koje u skladu sa odredbom člana 546. stav 2. nije moguće otkloniti.

Navedeno obaveštenje se objavlјuje na internet stranici Registra privrednih subjekta u trajanju od 30 dana.

Pre pokretanja postupka prinudne likvidacije, registrator koji vodi Registar privrednih subjekata, na internet stranici tog registra, objavlјuje obaveštenje o privrednom društvu kod koga su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju iz člana 546. ovog zakona sa pozivom tom privrednom društvu da u roku od 90 dana od dana objavlјivanja tog obaveštenja, otkloni navedene razloge koje je u skladu sa ovim zakonom moguće otkloniti i registruje promene odgovarajućih podataka u skladu sa zakonom o registraciji.

Po isteku 90 dana od dana objavljivanja obaveštenja registrator koji vodi registar privrednih subjekata u slučajevima iz člana 546. ovog zakona po službenoj dužnosti donosi akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije kojim društvo prevodi u status "u prinudnoj likvidaciji" i istovremeno objavljuje oglas o prinudnoj likvidaciji na internet stranici registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju od 60 dana.

Posebno se napominje da od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji društvo ne može registrovati promene podataka u registru privrednih subjekata.

Naime, sve aktivnosti društva su tada usmerene na prestanak društva koji sledi, te društvo nema mogućnosti zaključivanja novih pravnih poslova.

Nakon isteka roka od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, registrator koji vodi registar privrednih subjekata, u daljem roku od 30 dana, po službenoj dužnosti donosi akt o brisanju društva i briše društvo iz registra, u skladu sa zakonom o registraciji.