Одредбом члана 33. Закона о спорту прописано је да се ради обављања спортских активности и спортских делатности спортска организација може основати као удружење или као привредно друштво (у даљем тексту: спортско привредно друштво), у складу са овим законом, а на питања која нису уређена овим законом примењују се општи прописи о удружењима, односно привредним друштвима. 

Спортска привредна друштва се региструју у Регистру привредних субјеката.

Специфичности спортског привредног друштва из члана 92. Закона о спорту, а које се тичу регистрације оснивања овог друштва, су следеће:

 • Спортско привредно друштво могу основати физичка и/или правна лица, у складу са законом, у форми друштва са ограниченом одговорношћу или акционарског друштва, у складу са законом. 
 • Спортско друштво при оснивању не може користити реч "клуб". 
 • Овом привредном друштву претежна делатност мора бити спортска активност и спортска делатност, одређена шифром 93.12- према Уредби о Класификацији делатности,
 • Спортско привредно друштво може обављати спортску активност и спортску делатност ако испуњава услове из члана 35. Закона о спорту. Регистратор приликом регистрације спортског друштва не проверава и не тражи доказе о испуњености услова из члана 35. и ближе прописаних од стране надлежног министра јер проверу врши спортски инспектор у поступку редовног инспекцијског надзора.

Специфичности спортског привредног друштва у погледу органа управе:

 • Чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог управника спортске организације не могу бити следећа лица: оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења; 2) чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом; 3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке; 4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици; 5) спортски посредници у одговарајућој грани спорта; 6) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде; 7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. У спортској организацији не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.

Приликом оснивања, пријаве уписа новоизабраног заступника или ликвидационог управика прилаже се и изјава изабраног односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. став 2. односно члана 99. став 5. Закона о спорту.

Остале специфичности:

 • Нето добит коју у текућој години оствари спортско друштво из става 1. овог члана мора бити најмање 70% реинвестирана у спортску делатност тог друштва. 
 • На повреду конкуренције при обављању спортских делатности сходно се примењују прописи којима се уређује заштита конкуренције, осим ако то није супротно самој природи спортских активности и спортских делатности. 
 • На решавање спорова насталих у вези са обављањем спортских активности и делатности спортског привредног друштва са другим учесницима у систему спорта сходно се примењују одредбе овог закона о спортској арбитражи. 
 • Назив спортског привредног друштва не сме доводити у заблуду у погледу гране или области спорта коме припада спортско привредно друштво или о томе о каквој се врсти правног лица ради. 
 • Спортско привредно друштво може унети реч "клуб" у свој назив на основу решења надлежног спортског инспектора да спортско привредно друштво испуњава услове да у свом називу користи реч "клуб". 
 • Спортско привредно друштво које учествује у спортским такмичењима обавезно у називу испред речи "клуб" садржи назив спортске гране или дисциплине у којој се такмичи, а ако учествује у спортским такмичењима у више спортских грана или дисциплина, у називу обавезно садржи речи: "спортски клуб". 

Ограничења која се тичу стицања односно власништва  удела у спортском привредном друштву:

 • Исто лице не може директно, посредно или преко повезаних лица, у смислу закона којим се уређују привредна друштва, бити власник, односно имати уделе или акције у више од једног спортског привредног друштва у истом степену такмичења, а у оквиру исте гране спорта може имати уделе или акције на које отпада највише 5% основног капитала спортског привредног друштва само у још једном спортском привредном друштву. 
 • Уделе, односно акције спортског привредног друштва не могу, директно, посредно или преко повезаних лица да имају лица чији послови и активности могу непосредно да утичу на такмичење у одговарајућој грани спорта, односно степену такмичења (спортске судије, спортски посредници, спортисти, тренери и др.), као и власници спортских кладионица и запослени у спортским кладионицама. 
 • Уколико неко лице стекне уделе, односно акције супротно одредбама закона, дужно је да без одлагања отуђи свој удео, односно акције које је стекло иако није на то имало право, а док то не учини не може да оствари права из стечених удела, односно акција ни у једној спортској организацији. До отуђења удела, односно акција, права из удела, односно акција остварује повереник кога именује надлежни национални грански спортски савез. 
 • Лице које има уделе или акције у спортском привредном друштву, а које је изабрано или именовано на јавну функцију или на функцију у органу политичке странке дужно је да у року од 30 дана од дана избора или именовања управљачка права по основу удела или акција пренесе на правно или физичко лице које није са њим повезано лице, да их оно, у своје име, а за рачун функционера, врши до престанка јавне функције, односно функције у органу политичке странке и да о овом преносу обавести спортско привредно друштво. 
 • Стицање удела, односно акција супротно овом закону ништаво је. 
 • На спортско привредно друштво основано у форми акционарског друштва не примењују се одредбе закона којим је регулисано преузимање акционарских друштава путем објављивања понуда за преузимање. 

Приликом оснивања или пријаве промене члана прилаже се и изјава оснивача, односно новог члана, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане одредбама члана 92. став 11-16. Закона о спорту.Промена облика спортске организације

Одредбом члана 71. став 3. Закона о спорту прописано је да спортско удружење може да промени правни облик у спортско привредно друштво доношењем одлуке о организовању као друштво са ограниченом одговорношћу и преношењем оснивачких права на јединицу локалне самоуправе на чијој територији има седиште, уз претходну сагласност те јединице локалне самоуправе. 

 • Привредно друштво је правни следбеник спортског удружења чијом променом правног облика је настало, те преузима имовину и сва права и обавезе спортског удружења из кога је настало, укључујући и запослене. 
 • Привредно друштво настало променом правног облика спортског удружења обавезно је да обавља исте спортске активности и спортске делатности као и спортско удружење. 
 • Спортско удружење пре доношења одлуке о промени правног облика у спортско привредно друштво проценом утврђује вредност имовине и укупног капитала. 

Потребна документација за регистрацију промене правног облика спортског удружења у спортско привредно друштво:

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника – друштва са ограниченом одговорношћу (обрасци), 
 • одлука скупштине удружења о промени правног облика и организовању друштва са ограниченом одговорношћу преношењем оснивачких права на јединицу локалне самоуправе на чијој територији има седиште, која садржи и оснивачки акт друштва са ограниченом одговорношћу, са овереним, од стране органа надлежног за послове овере, потписима председника скупштине спортског удружења и овлашћеног лица јединице локалне самоуправе
 • одлука о именовању заступника, ако није именован оснивачким актом,
 • потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта (висине накнада).
 • регистрациона пријава брисања спортског удружења из Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију брисања спортског удружења (висине накнада).

Агенција брише спортско удружење из Регистра са даном уписа спортског привредног друштва у Регистар привредних субјеката.

Привредно друштво за обављање спортске делатности 

Одредбом члана 110. став 4. Закона о спорту прописано је да привредна друштва за обављање спортске делатности могу оснивати физичка или правна лица у складу са законом. 

Привредна друштва за обављање спортске делатности се региструју у Регистру привредних субјеката.

 • Привредна друштва за обављање спортске делатности могу обављати спортску делатност ако имају обезбеђен одговарајући простор, односно објекат, одговарајућу опрему, одговарајуће спортске стручњаке у зависности од врсте делатности, ако испуњавају услове у погледу безбедности за обављање делатности и ако имају одговарајућу унутрашњу организацију, односно службе. 
 • Регистратор приликом регистрације спортског друштва не проверава и не тражи доказе о испуњености услова за обављање спортске делатности предвиђених законом и ближе прописаних од стране надлежног министра јер проверу врши спортски инспектор у поступку редовног инспекцијског надзора.
 • Привредно друштво за обављање спортске делатности не може у називу имати реч: "клуб" или "савез". 
 • Привредно друштво за обављање спортске делатности добит остварује обављањем, као претежне, делатности одређене шифром 85.51 или шифром 93.11 према Уредби о класификацији делатности.