Уз регистрациону пријаву за брисање из Регистра представништава страних привредних комора подноси се:

  • одлука и оверен превод од овлашћеног судског тумача, одлуке надлежног органа стране привредне коморе о престанку рада представништва на територији републике Србије;
  • доказ о уплати накнаде за брисање из Регистра представништава страних привредних комора;
  • доказ о о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра,на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019).