Uz registracionu prijavu za brisanje iz Registra predstavništava stranih privrednih komora podnosi se:

  • odluka i overen prevod od ovlašćenog sudskog tumača, odluke nadležnog organa strane privredne komore o prestanku rada predstavništva na teritoriji republike Srbije;
  • dokaz o uplati naknade za brisanje iz Registra predstavništava stranih privrednih komora;
  • dokaz o o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra,na osnovu odredbe člana 29. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.  80/2002, 84/2002 - ispr, 23/2003 - ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019).