Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Матична правна лица која су, након достављања консолидованог годишњег финансисјког извештаја (КГФИ), вршила корекције у односу на исти, дужна су да достави Кориговани КГФИ заједно са документацијом из члана 45. Закона која се односи на тај кориговани извештај - путем захтева Кориговани консолидовани годишњи финансијски извештај са документацијом. Наведени захтев обвезник треба да достави најкасније  до 31. јула 2022. године, а за обвезника који има пословну годину различиту од календарске, у року од седам месеци од датума биланса. По истеку законског рока, кориговани КГФИ са документацијом за 2021. годину је могуће доставити до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се КГФИ односи (до краја 2022. године за обвезнике за пословном годином која је једнака календарској), након чега престаје свака могућност достављања исте.

Кориговани КГФИ са документацијом је могуће доставити тек по јавном објављивању тог извештаја као потпуног и рачунски тачног на интернет страници Агенције. Исти није могуће доставити након јавног објављивања документације уз КГФИ прописане чланом 45. Закона као исправне, у ком случају обвезник може да достави замену КГФИ.

Садржина захтева

У оквиру захтева „Кориговани КГФИ са документацијом“, кориговани КГФИ се доставља на обрасцима који су прописани подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја које примењује матично правно лице и исти чине следећи обрасци: 

 • Консолидовани биланс стања;
 • Консолидовани биланс успеха;
 • Консолидовани извештај о осталом резултату;
 • Консолидовани извештај о токовима готовине;
 • Консолидовани извештај о променама на капиталу;
 • Напомене уз кориговани консолидовани годишњи финансијски извештај (у форми текста).

Осим наведеног, обвезници су дужни да доставе документацију из члана 45. Закона која се односи на кориговани финансијски извештај и то:

 • Одлуку о усвајању коригованог финансијског извештаја коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника, и која мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима. Обвезници не могу уместо наведене Одлуке да доставе изјаву да иста није донета;
 • Ревизорски извештајкоји се односи на кориговани КГФИ - састављен у складу са законом којим се уређује ревизија и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера (уз ревизорски извештај се обавезно прилаже поменути КГФИ); матично правно лице које је уз редован годишњи финансијски извештај (РГФИ) доставило обједињени ревизорски извештај о обављеној ревизији РГФИ и КГФИ, дужно је да тај извештај достави и уз КГФИ;
 • Годишњи извештај о пословању уз кориговани финансијски извештај који достављају сва матична правна лица, независно од величине тог правног лица.

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

 • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
 • сагласност супотписника потписана квалификованим електронским или својеручним потписом тог лица - достављају обвезници чији су законски заступници ограничени супотписом;
 • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у виденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Захтев „Кориговани КГФИ са документацијомсе доставља применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), у електронском облику, потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање Коригованог консолидованог годишњег финансијског извештаја са документацијом.

Уколико захтев није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Напомене уз кориговани финансијски извештај морају бити потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Осим тога, и документацијa уз КГФИ мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би избегли проблеме у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће NexU-APR апликације изврше потписивање захтева, односно извештаја и документације, а у циљу избегавања проблема у вези са применом квалификованог електронског потписа. На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима-Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела.

Уколико Кориговани РГФИ са документацијом буде достављен у папирном облику, Агенција исиу неће обрадити нити јавно објавити на својој интернет страници, већ ће јавно објавити информацију и обвезнику доставити допис да је исти достављена супротно Закону.

Накнада

За обраду и јавно објављивање Коригованог КГФИ са документацијом потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. Накнада коју обвезник треба да плати одговара збиру основних накнада за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја чија се корекција врши и документације која се доставља уз тај извештај. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Кориговани КГФИ са документацијом“ има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима  се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, Кориговани КГФИ и документација неће бити уписани у Регистар, те финансијски извештај неће бити јавно објављен као потпун и рачунски тачан, а документација као исправна.

Потпун и рачунски тачан кориговани КГФИ и исправна документација се уписују у Регистар и јавно објављују на интернет страници Агенције као такви, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, обвезници ревизије могу захтевати замену КГФИ и замену документације.

Уколико се јавно објави да је Кориговани KГФИ непотпун и рачунски нетачан, а документација неисправна или се објави информација да Кориговани KГФИ са документацијом није јавно објављен услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање или услед достављања супротно Закону (у папирној форми), обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се извештај односи (до краја 2022. године за обвезнике са годином једнаком календарској), достави нови Кориговани KГФИ са документацијом.