Kада је обвезник вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја уговором поверио правном лицу, односно предузетнику у смислу члана 16. став 1. Закона о рачуноводству, то лице мора бити уписано Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, да би достављени финансијски извештај био јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Кориговани консолидовани годишњи финансијски извештај са документацијом

Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Матична правна лица која су, након достављања консолидованог годишњег финансисјког извештаја (КГФИ), вршила корекције у односу на исти, дужна су да достави Кориговани КГФИ заједно са документацијом из члана 45. Закона која се односи на тај кориговани извештај - путем захтева Кориговани консолидовани годишњи финансијски извештај са документацијом. Наведени захтев обвезник треба да достави најкасније  до 31. јула 2024. године, а за обвезника који има пословну годину различиту од календарске, у року од седам месеци од датума биланса. По истеку законског рока, кориговани КГФИ са документацијом за 2023. годину је могуће доставити до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се КГФИ односи (до краја 2024. године за обвезнике за пословном годином која је једнака календарској), након чега престаје свака могућност достављања исте.

Кориговани КГФИ са документацијом је могуће доставити тек по јавном објављивању тог извештаја као потпуног и рачунски тачног на интернет страници Агенције. Исти није могуће доставити након јавног објављивања документације уз КГФИ прописане чланом 45. Закона као исправне, у ком случају обвезник може да достави замену КГФИ.

Садржина захтева

У оквиру захтева „Кориговани КГФИ са документацијом“, кориговани КГФИ се доставља на обрасцима који су прописани подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја које примењује матично правно лице и исти чине следећи обрасци: 

 • Консолидовани биланс стања;
 • Консолидовани биланс успеха;
 • Консолидовани извештај о осталом резултату;
 • Консолидовани извештај о токовима готовине;
 • Консолидовани извештај о променама на капиталу;
 • Напомене уз кориговани КГФИ (у форми текста).

Осим наведеног, обвезници су дужни да доставе документацију из члана 45. Закона која се односи на кориговани финансијски извештај и то:

 • Одлуку о усвајању коригованог финансијског извештаја коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника, и која мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима. Обвезници не могу уместо наведене Одлуке да доставе изјаву да иста није донета;
 • Ревизорски извештајкоји се односи на кориговани КГФИ - састављен у складу са законом којим се уређује ревизија и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера (уз ревизорски извештај се обавезно прилаже поменути КГФИ); матично правно лице које је уз редован годишњи финансијски извештај (РГФИ) доставило обједињени ревизорски извештај о обављеној ревизији РГФИ и КГФИ, дужно је да тај извештај достави и уз КГФИ;
 • Годишњи извештај о пословању уз кориговани финансијски извештај који достављају сва матична правна лица, независно од величине тог правног лица.
За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и сваки документ који законски заступник доноси (нпр. Изјаву законског заступника да није усвојен финансијски извештај, Напомене уз кориговани КГФИ и др.), буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. У случају када је документ својеручно потписан од стране лица овлашћеног за његово доношење, довољно је да исти буде верификован квалификованим електронским потписом законског заступника.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), прихватиће се сагласност супотписника са садржином захтева којим је достављен финансијски извештај, односно прописана документација, издата у папирном облику. У том случају, поред поменуте сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о отежавајућим околностима због чега није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Подсећамо да у овим ситуацијама, документа која доноси законски заступник треба да буду својеручно потписана од стране тог лица и супотписника, а потом верификована квалификованим електронским потписом законског заступника.

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

 • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
 • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у виденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Захтев „Кориговани КГФИ са документацијомсе доставља применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), у електронском облику, потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање Коригованог консолидованог годишњег финансијског извештаја са документацијом.

Уколико захтев није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Напомене уз кориговани КГФИ морају бити потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Осим тога, и документацијa уз КГФИ мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду. На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима-Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Накнада

За обраду и јавно објављивање коригованог КГФИ са документацијом потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. Накнада коју обвезник треба да плати одговара збиру основних накнада за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја чија се корекција врши и документације која се доставља уз тај извештај. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Кориговани КГФИ са документацијом“ има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима  се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, Кориговани КГФИ и документација неће бити уписани у Регистар, те финансијски извештај неће бити јавно објављен као потпун и рачунски тачан, а документација као исправна.

Уколико се у поступку обраде утврди да је у захтеву као лице одговорно за састављање финансијског извештаја обележен „пружалац рачуноводствене услуге“, а притом то правно лице или предузетник нису уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција не израђује обавештење о недостацима, већ одмах по пријему захтева јавно објављује информацију да извештај није састављен на начин прописан Законом и да не може бити јавно објављен. На исти начин ће се поступити и у случајевима када кориговани КГФИ и документација буде достављен у папирном облику, када ће Агенција само јавно објавити информацију да је тај извештај достављен супротно Закону. У наведеним случајевима обвезнику се доставља и допис о немогућности обраде КГФИ

Потпун и рачунски тачан кориговани КГФИ и исправна документација се уписују у Регистар и јавно објављују на интернет страници Агенције као такви, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, обвезници ревизије могу захтевати замену КГФИ и замену документације.

Уколико се јавно објави да је кориговани KГФИ непотпун и рачунски нетачан, а документација неисправна или се објави информација да кориговани KГФИ са документацијом није јавно објављен услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање, чињенице да пружалац рачуноводствeне услуге обвезнику није уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга или услед достављања у папирној форми, обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се извештај односи (до краја 2024. године за обвезнике са годином једнаком календарској), креира и поднесе нов захтев путем којег ће доставити кориговани KГФИ са документацијом.