Напомена:

Пре достављања редовног годишњег финансијског извештаја, путем посебног информационог система, обвезници су дужни да изврше проверу ажурности података у евиденцији обвезника. У противном, ако су ти подаци неажурни, обвезник неће моћи да изврши обавезу достављања извештаја, у складу са прописима. 

Редовни годишњи финансијски извештај

У складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018), редовни годишњи финансијски извештај (GFI)  са стањем на дан 31. децембра 2019. године достављају сва правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство, најкасније 90 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 4. августа 2020. године. По истеку тог рока, обвезници могу Агенцији да доставе редовни годишњи финансијски извештај за 2019. годину, најкасније до краја 2020. године (уз плаћање накнаде по основу неблаговременог достављања). По истеку 2020. године није могуће достављати извештаје за 2019. и раније године.

Правна лица која имају пословну годину различиту од календарске могу, уз сагласност министра надлежног за послове финансија, односно Народне банке Србије, или Комисије за хартије од вредности, да састављају редовни годишњи финансијски извештај са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске и исти достављају у року од шест месеци од дана састављања. Изузетно, рок за достављање финансијских извештаја се помера на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања, до 4. августа 2020. године, под условом да је рок за достављање тих извештаја истекао за време ванредног стања, односно истиче до 31. маја 2020. године.

Редовни годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (GFI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање редовног годишњег финансијског извештаја.

Напомена:

Ако обвезник не достави редовни годишњи финансијски извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону у електронском облику, те да исти неће бити обрађен нити јавно објављен на интернет страници Агенције.

Редовни годишњи финансијски извештај чине одговарајући сет образаца прописан Законом и подзаконским актима за одговарајућу групу правних лица и документација прописана чланом 34. Закона.

Обрасци финансијског извештаја, укључујући и напомене уз финансијске извештаје, документација из члана 34. Закона, као и остала приложена документа представљају целину која мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6. Закона). Редовни годишњи финансијски извештаји који нису потписани на наведени начин начин (нпр. потписани од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћају се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

Напомена:

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање захтева и документације који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

Kорисници који користе сертификате МУП-а издате до 18. августа 2014. године, за потребе потписивања захтева и документације поред основне NexU апликације морају инсталирати и њену надоградњу (NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.06 - 22 MB).

За јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“ (као што је описано у корисничком упутству за достављање редовног годишњег финансијског извештаја).

Достављањем редовног годишњег финансијског извештаја, није извршена законска обавеза достављања извештаја за статистичке потребе (чији је рок за достављање 02. март 2020. године).

Законом је прописана могућност истовременог достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја, који се достављају најкасније до  02. март 2020.године.

Потпун и рачунски тачан редовни годишњи финансијски извештај уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује као исправан на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању. 

У случају да обвезник достави неисправан редовни годишњи финансијски извештај, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву (GFI).

Недостатке из обавештења обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, редовни годишњи финансијски извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се редовни годишњи финансијски извештај јавно објави као неисправан или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2020. године достави потпуно нови редовни годишњи финансијски извештај за 2019. годину.

Обвезници могу захтевати замену редовног годишњег финансијског извештаја, односно документације по извршеном јавном објављивању исправног редовног годишњег финансијског извештаја.