Napomena:

Pre dostavlјanja zahteva, proveriti ažurnost podataka o obvezniku u Evidenciji obveznika. U slučaju neažurnih podataka, obveznik neće moći da dostavi izveštaje, odnosno dokumentaciju, u skladu sa propisima

U skladu sa Zakonom o računovodstvu (Zakon), sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo su dužni da najkasnije do 31. marta 2022. godine, Agenciji za privredne registre (Agencija) dostave redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI) sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine. Izuzetno, pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske mogu, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija ili Komisije za hartije od vrednosti, taj izveštaj da sastave sa stanjem na poslednji dan svoje poslovne godine, u kom slučaju isti treba dostaviti najkasnije u roku od tri meseca od datuma sastavlјanja. Po isteku zakonskog roka, RGFI za 2021. godinu je moguće dostaviti do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se RGFI odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost njegovog dostavlјanja.

Navedeni izveštaj, obveznici dostavlјaju putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj“.

Saglasno Zakonu, obveznici revizije su dužni da uz RGFI dostave i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, što mogu učiniti na jedan od sledećih načina:

  • odvojeno od RGFI (kako je definisano Zakonom), u kom slučaju se RGFI dostavlјa putem zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima navedenim za dostavlјanje te vrste izveštaja, a dokumentaciju putem zahteva „Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj“ u rokovima propisanim za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI (do 30. juna za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj);
  • istovremeno sa dostavlјanjem RGFI, putem zahtevaRedovan godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“ u rokovima navedenim za dostavlјanje RGFI (do 31.3. za obveznike sa godinom jednakom kalendarskoj).

Obveznik revizije koji nije dostavio potpun i računski tačan RGFI, isti može da dostavi nakon isteka roka za dostavlјanje dokumentacije uz RGFI, samo zajedno sa dokumentacijom koja se na njega odnosi.

Pravna lica i preduzetnici koji nemaju obavezu revizije, a žele da uz RGFI dostave revizorski izveštaj o izvršenoj dobrovolјoj reviziji tog izveštaja (dobrovolјnu reviziju), to mogu učiniti na sličan način kao i obveznici revizije. Videti detalјnije.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Redovan godišnji finansijski izveštaj“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju RGFI u obimu koji je utvrđen Zakonom, a na obrascima propisanim podzakonskim aktima za konkretnu grupu obveznika. Pored toga, dužni su da za potrebe statistike, dostave na propisanom obrascu i Statistički izveštaj koji se odnosi na istu poslovnu godinu.

Osim navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade - dostavlјa se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica - dostavlјaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra - dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavlјanja

Redovan godišnji finansijski izveštaj se dostavlјa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Obveznici koji dostavlјaju RGFI sastavlјen na dan 31.12.2021. godine i kasnije, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-POČEV OD 31.12.2021.
Obveznici sa poslovnom godinom različitom od kalendarske koji RGFI sastavlјaju sa datumom pre 31.12.2021. godine, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-PRE 31.12.2021.

Ukoliko RGFI, odnosno zahtev nije potpisan od strane zakonskog zastupnika (npr. potpisan je od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraća obvezniku elektronskim putem, radi ispravnog potpisivanja. Napomene uz finansijske izveštaje, kod obveznika koji imaju obavezu njihovog sastavlјanja, takođe, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno RGFI i eventualno dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

U slučajevima kada RGFI bude dostavlјen u papirnom obliku, Agencija isti neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je taj izveštaj dostavlјen suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavlјivanje RGFI potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavlјanja izveštaja nakon zakonskog roka, naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavlјanje istog u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavlјivanje

U slučaju da dostavlјeni zahtev „Redovan godišnji finansijski izveštaj“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registra) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja. U suprotnom, RGFI neće biti upisan u Registar i javno objavlјen kao potpun i računski tačan.

Potpun i računski tačan RGFI se, zajedno sa Statističkim izveštajem, upisuje u Registar i javno objavlјuje na internet stranici Agencije kao takav, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju. Nakon toga:

  • obveznici mogu podneti zahtev za zamenu RGFI ili zahtev za zamenu Statističkog izveštaja;
  • obveznici revizije treba u zakonskom roku da dostave dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, s tim da, u slučaju korigovanja RGFI nakon njegovog javnog objavlјivanja kao potpunog i računski tačnog a pre dostavlјanja dokumentacije, dostavlјaju korigovani RGFI zajedno sa dokumentacijom koja se odnosi na taj izveštaj. Nezavisno od navedenog, obveznici revizije u svakom trenutku mogu podneti zahtev za zamenu Statističkog izveštaja.

Ukoliko se RGFI javno objavi kao nepotpun i računski netačan ili se objavi informacija da izveštaj nije javno objavlјen usled neplaćene naknade za obradu i javno objavlјivanje ili usled dostavlјanja istog suprotno Zakonu (u papirnoj formi), obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine za obveznike sa poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), dostavi nov RGFI za 2021. godinu.