Обвезници достављања извештаја

Да ли су предузетници који су у обавези да пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, дужни да о томе обавесте Агенцију за привредне регистре?

Одговор:

Предузетници који мењају начин вођења пословних књига, прелазећи са простог на двојно књиговодство, треба да се пријаве у Eвиденцију обвезника за достављање финансијских и других извештаја.

Да ли предузетник који је основан, а још увек није пријавио почетак обављања делатности, треба да се пријави у Евиденцију обвезника и достави финансијске и друге извештаје, односно Изјаву о неактивности?

Одговор:

Предузетник који је основан, а још увек није пријавио почетак обављања делатности, нема обавезу пријављивања у Евиденцију обвезника, нити достављања финансијских и других извештаја, односно Изјаве о неактивности све до регистрације почетка обављања делатности у надлежном Регистру привредних субјеката-предузетници.

Да ли је предузетник који је привремено пријавио прекид обављања делатности обвезник достављања финансијских и других извештаја, односно Изјаве о неактивности?

Одговор:

Привремени прекид обављања делатности не ослобађа предузетника који води или има обавезу да води пословне књиге по систему двојног књиговодства од обавезе подношења Извештаја за статистичке потребе и Редовног годишњег финансијског извештаја или Изјаве о неактивности, за целу календарску годину (или од дана оснивања, односно дана почетка вођења књига по систему двојног књиговодства до 31.12.2020).

Да ли је услед привременог прекида обављања делатности предузетника потребно доставити ванредни финансијски извештај?

Одговор:

Привремени прекид обављања делатности не представља основ за састављање и достављање ванредног финансијског извештаја, у смислу Закона о рачуноводству.

Да ли предузетник који је брисао предузетничку радњу има обавезу достављања финансијских извештаја?

Одговор:

Предузетник, који води или има обавезу да води књиге по систему двојног књиговодства, у случају брисања предузетничке радње, има обавезу достављања ванредног финансијског извештаја. Ванредни финансијски извештај по основу брисања саставља се на дан када је предузетник престао да обавља делатност.

Да ли су представништва страних правних лица у обавези да доставе финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре?

Одговор:

Законом о рачуноводству  („Службени гласник РС“ бр. 73/2020 и 44/2021 – др. закон) уређено је чланом 4. став 3. „да  се одредбе овог закона односе и на огранке и друге организационе делове страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност у Републици Србији, ако посебним прописима није друкчије уређено“.

Полазећи од наведене одредбе Закона о рачуноводству, представништва страних правних лица која не обављају привредну делатност у Републици Србији нису обвезници предаје редовних годишњих финансијских извештаја Агенцији.

Да ли су стамбене зграде у обавези да доставе финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре?

Одговор:

Чланом 4. став 5. новог Закона о рачуноводству  („Службени гласник РС“ бр. 73/2020 и 44/2021 – др. закон) предвиђено је да се одредбе закона не односе на буџете и кориснике буџетских средстава, стамбене зграде, као и на организације обавезног социјалног осигурања, ако посебним прописима није другачије уређено.

Сходно наведеном, стамбене зграде нису обвезници достављања финансијских извештаја Агенцији.

Састављање и достављање извештаја

На који начин можемо да доставимо извештаје за раније године (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014...)?

Одговор:

У току 2021. годинe није могуће предати извештаје, односно Изјаву о неактивности за раније године. У складу са чланом 16. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017), Агенција прима финансијске извештаје за последњу извештајну годину, односно у 2021. години се примају и обрађују искључиво финансијски извештаји за 2020. годину.

Који су рокови за достављање извештаја за 2020. годину за правна лица и предузетнике?

Одговор:

Прeлaзним и зaвршним oдрeдбaмa нoвoг Зaкoнa o рaчунoвoдству („Сл. глaсник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон), прoписaнo je дa сe извeштajи зa 2020. гoдину дoстaвљajу у рoкoвимa кojи вaже прeмa стaрoм Зaкoну o рaчунoвoдству („Службeни глaсник РС", бр. 62/13 и 30/18), oднoснo:

- Извeштaj зa стaтистичкe пoтрeбe – члaн 35. Зaкoнa (Билaнс стaњa, Билaнс успeхa и Стaтистички извeштaj), рoк je 1. март 2021. (28. фебруар пада у нерадни дан).

- Рeдoвни гoдишњи финaнсиjски извeштaj сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм – члaн 33. и 34. Зaкoнa, рoк истиче 30. јуна 2021. године.

- Изјава о неактивности - члaн 33. Зaкoнa, рoк je 1. март 2021. (28. фебруар пада у нераднидан).

- Кoнсoлидoвaни финaнсиjски извeштaj, рoк истиче 02. августа 2021. године (31. јул пада у нерадни дан).

- Вaнрeдни извeстajи, у рoку oд 60 дaнa oд дaнa oснoвa зa сaстaвљaњe.

Taкoђe, свaкo прaвнo лицe мoжe изaбрaти мoгућнoст дa истoврeмeнo дoстaви извeштaj зa стaтистичкe пoтрeбe и рeдoвaн гoдишњи финaнсиjски извeштaj сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм – члaн 33, 34. и 35. Зaкoнa и тo у рoку дo 01. марта 2021.  (28. фебруар пада у нерадни дан).

За који период се саставља ванредни финансијски извештај у случају покретања поступка ликвидације односно закључења поступка ликвидације?

Одговор:

Ванредни финансијски извештај по основу покретања поступка ликвидације саставља се за период од 01.01. текуће године до дана који претходи дану покретања поступка ликвидације, односно дану добијања решења од надлежног статусног регистра, и доставља се ради јавног објављивања у року од 60 дана од дана на који се извештај саставља. 

Ванредни финансијски извештај по основу закључења поступка ликвидације саставља се за период од 01.01. текуће године до дана који претходи дану окончања поступка ликвидације, односно дану доношења одлуке о окончању поступка ликвидације и доставља се ради јавног објављивања у року од 60 дана од дана на који се извештај саставља. 

Да ли правна лица, односно предузетници који нису имали пословних активности у току године, могу да доставе Изјаву о неактивности?

Одговор:

Правна лица, односно предузетници који у извештајној 2020. години нису имали пословних догађајанити су у пословним књигама за ту годину имали податке о имовини и обавезама, дужни су да, путем посебног информационог система Агенције, доставе Изјаву о неактивности потписану квалификованим електронским потписом законског заступника, у складу са  чланом 33. став 5. старог Закона о рачуноводству („Службeни глaсник РС", бр. 62/13 и 30/18) и чланом 15. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017).

Уколико правна лица, односно предузетници у извештајној години нису имали промена на имовини, али имају имовину за исказивање у обрасцу биланса стања, исти не могу доставити Изјаву о неактивности, већ су дужни да доставе Извештај за статистичке потребе и Редовни годишњи финансијски извештај.

Предузетник је 2020. године почео да води књиге по систему двојног књиговодства. Да ли у обрасцима финансијског извештаја треба попунити колону „претходна година“?

Одговор:

Предузетници који су пријавили почетак вођења пословних књига по систему двојног књиговодства почев од 2020. године, у обрасцима извештаја немају обавезу попуњавања података у колонама за претходну годину. Из тога произилази да предузетници у обрасцу Статистички извештај не попуњавају позиције које се односе на претходну годину (нпр. АОП 9006, 9011, 9016).

Да ли је потребно у билансу стања попуњавати колону 7 и шта значе валидациона упозорења?

Одговор:

У складу са чл. 6. Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/2014 и 144/2014), подаци у колони 7. исказују се само у случају ретроспективне примене рачуноводствене политике или ретроспективног преправљања ставки у финансијским извештајима или када се рекласификују ставке у финансијским извештајима.

Валидациона упозорења указују на одређене нелогичности података који су исказани у финансијским извештајима. Уколико ова правила нису задовољена, то не спречава даљи ток обраде захтева, oдносно самим чином потписивања извештаја законски заступник потврђује исправност унетих података у обрасцима.

На који начин се израчунавају укупни приходи остварени у 2020. години обзиром да сва микро и мала правна лица (укључујући и предузетнике) који су у 2020. години остварили укупне приходе веће од 517.353 хиљада РСД (4,4 милиона ЕУР) имају обавезу ревизије финансијских извештаја за 2021. годину?

Одговор:

Сви предузетници и правна лица која нису јавна друштва, а који су разврстани као микро или мала правна лица, имају обавезу ревизије финансијских извештаја за 2021. годину уколико су у 2020. години остварили укупне приходе веће од 517.353 хиљада РСД (4,4 милиона ЕУР).

Укупан приход утврђује се према методологији Министарства финансија датој у Мишљењу 011-00-1089/2019-16 од 17. децембра 2019. године, као збир пословних прихода, финансијских прихода, прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха (за привредна друштва, задруге и предузетнике), односно прихода од усклађивања вредности краткорочних и дугорочних финансијских пласмана и потраживања (за друга правна лица) и осталих прихода.

На којим обрасцима друга правна лица достављају финансијске и друге извештаје?

Одговор:

Друга правна лица финансијске и друге извештаје састављају на обрасцима који су посебно прописани за ову категорију правних лица, утврђеним на основу Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица и Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, број 137/2014).

У случају да друго правно лице примењује међународне стандарде финансијског извештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП) тада финансијски извештај саставља на обрасцима за привредна друштва, задруге и предузетнике прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијксих извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/2014 и 144/2014).

Која је ознака за величину коју обвезници уписују приликом попуњавања дела Посебни подаци?

Одговор:

Ознаке за величину које се користе приликом попуњавања дела Посебни подаци су следеће:

  • микро правно лице – ознака 1,
  • мало правно лице – ознака 2,
  • средње правно лице – ознака 3,
  • велико правно лице – ознака 4.

Која је ознака за власништво у статистичком извештају на АОП-у 9002 за удружења, синдикате и предузећа?

Одговор:

У складу са чл. 5. Правилника о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, број 137/2014), под ознаком АОП 9002 - Ознака за власништво, уноси се статистичка ознака за власништво према следећем: 1 за друштвено, 2 за приватно, 3 за задружно, 4 за мешовито (два или више облика власништва) и 5 за државно власништво.

Да ли предузетници имају обавезу достављања документације уз Редовне годишње финансијске извештаје?

Одговор:

Предузетник нема обавезу да уз Редован годишњи финансијски извештај достави документацију прописану Законом о рачуноводству. Изузетно, предузетник који има обавезу да врши ревизију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину (због пословних прихода остварених у 2019. години већих од 517.408 хиљада РСД односно 4,4 милиона ЕУР) је дужан да достави ревизорски извештај, уз који треба приложити финансијске извештаје који су били предмет ревизије.

Ко треба да потпише Одлуку о усвајању и Одлуку о расподели добити/ покрићу губитка, односно Изјаву да није донета одлука о усвајању и Изјаву да није донета одлука о расподели добити/ покрићу губитка?

Одговор:

Одлуку о усвајању финансијског извештаја и  одлуку о расподели добити односно покрићу губитка, по правилу, доноси скупштина правног лица, односно оснивачи. Примера ради, Закон о привредним друштвима прописује да одлуке за ДОО потписује:

  • једини члан друштва у функцији скупштине, у једночланом друштву;
  • оба члана друштва у двочланом друштву са једнаким уделима чланова, односно једнаким правом гласа чланова; изузетно у случају поновљене седнице у двочланом друштву са једнаким уделима чланова, оба члана ако су присутна, односно члан који је присутан;
  • председник скупштине у свим осталим случајевима.

У одређеним случајевима поменуте одлуке могу да доносе и други органи управљања (нпр. надзорни одбор код јавних предузећа). Уколико председник скупштине или другог надлежног органа управљања или оснивачи немају квалификовани електронски потпис одлуке је потребно потписати својеручно. Да би се овакво потписане одлуке доставиле електронским путем оне се морају дигитализовати и потписати од стране законског заступника његовим квалификованим електронским потписом.

У случају достављања Изјаве да није донета одлука о усвајању, односно Изјаве да није донета одлука о расподели добити/ покрићу губитка, довољно је да исте буду потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Која се документација доставља уз ванредни финансијски извештај?

Одговор:

Уз ванредни финансијски извештај не доставља се документација из члана 34. старог Закона о рачуноводству („Службeни глaсник РС“, бр. 62/13 и 30/18).

Обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција  (регистрована у суду, министарствима, и сл.) на предвиђеном месту у систему могу да доставе извод из надлежног регистра који представља основ за насталу статусну или другу промену.

На који позив на број је потребно извршити уплату услед неблаговременог достављања финансијског извештаја и у ком износу?

Одговор:

У креираном захтеву, на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“ налазе се подаци о тачном износу који је потребно уплатити, као и позив на број по ком треба извршити уплату. Скенирану уплатницу је потребно приложити у делу „Документација“, на место „Доказ о уплати накнаде“ само у случају да уплаћена накнада није упарена са предметом, а како би се створила могућност за потписивање, односно достављање извештаја.

Хоће ли обвезнику бити призната накнада за јавно објављивање финансијског извештаја, односно Изјаве о неактивности, обзиром да није уплаћена сагласно инструкцијама из ПИС ФИ система?

Одговор:

Уколико захтев, односно извештај још увек није потписан од стране законског заступника, потребно је приложити доказ о уплати накнаде, у делу „Документација“. У противном, доказ о уплати накнаде доставити на и-мејл адресу finizvestaji@apr.gov.rs, како би у поступку обраде извештаја, односно Изјаве о неактивности накнада била ручно упарена.  

Хоће ли обвезнику бити призната накнада која је уплаћена по захтеву Подаци за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај (СИ_ГФИ), од којег је обвезник одустао и одлучио да достави посебне захтеве Подаци за статистичке потребе (СИ) и Редовни годишњи финансијски извештај (ГФИ)?

Одговор:

Накнада за јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја ће бити призната, с тим што је обвезник дужан да, приликом достављања захтева ГФИ, приложи доказ о уплати накнаде, у делу „Документација“.

Ко може да потпише захтев, односно финансијски извештај да би био прихваћен као исправан?

Одговор:

Захтев, односно финансијске и друге извештаје потписује законски заступник правног лица, односно предузетник. Изузетно, у складу са мишљењем Министарства финансија, исте може потписати регистровани остали заступник (код предузетника – пословођа) уколико је достављено образложење у којем се наводи разлог спречености законског заступника/предузетника да потпише захтев (које се прилаже у делу Документација под „Остало“).

Захтев, односно извештај који је потписан електронским потписом другог лица не може бити прихваћен као исправан.

Како потписати захтев, односно финансијски извештај када је законски заступник ограничен супотписом другог законског заступника?

Одговор:

Уколико је законски заступник правног лица ограничен супотписом у вези са достављањем извештаја, захтев односно извештај потписује законски заступник, при чему је потребно у делу „Документација“ приложити документ Сагласност супотписника са садржином извештаја, потписан електронским потписом супотписника. Уколико супотписник не поседује електронски потпис, документ може потписати својеручно, након чега законски заступник исти оверава својим електронским потписом и доставља Агенцији заједно са документацијом и извештајем.

Да ли страно физичко лице – нерезидент, које је оснивач и законски заступник, може да електронски потпише финансијске извештаје картицом квалификованог електронског потписа коју има у својој земљи?

Одговор:

Законски заступник мора да има квалификовани електронски потпис издат од стране овлашћеног сертификационог тела у Републици Србији.

Да ли електронски сертификат за потписивање извештаја треба да гласи на име правног лица за ког се подноси финансијски извештај или на име законског заступника као физичког лица?

Одговор:

Уколико је физичко лице законски заступник више правних лица, може једним електронским сертификатом потписати извештаје за сва правна лица у којима је законски заступник.

Шта значи статус захтева У ПРИПРЕМИ?

Одговор:

Статус захтева У ПРИПРЕМИ говори да се извештај и даље налази у власништву креатора захтева, што значи да извештај још увек није достављен Агенцији, односно није електронски потписан од стране законског заступника обвезника. Да би извештај био достављен потребно је кроз преглед захтева, у складу са Техничким упутством, потписати исти. Након успешног потписивања добија се информација под којим ФИН бројем је извештај заведен. Такође, захтев добија нови статус „Спреман за мануелну обраду“ и чека поступак обраде.

Исправљени су недостаци по обавештењу у извештају, али је статус извештаја непромењен, још увек је НА ДОПУНИ, шта треба још урадити?

Одговор:

Поступање по недостацима у обавештењу врши се у два корака. Први корак подразумева исправљање самих недостатака, а други поновно потписивање целог захтева од стране законског заступника његовим квалификованим електронским потписом, чиме се захтев поново доставља Агенцији и добија статус “Спреман за мануелну обраду”.

Добили смо обавештење да основ за састављање и извештајни период у ванредном финансијском извештају нису исправни. Да ли је потребно креирати нови захтев или је измену могуће вршити на постојећем?

Одговор:

Није потребно креирати нови захтев, већ у оквиру постојећег захтева, преко линка „Ажурирање података о ванредном ФИ“, треба исправити основ за састављање и период на који ванредни финансијски извештај треба да гласи.

Уколико је правно лице начинило грешке приликом попуњавања образаца финансијског извештаја који је јавно објављен као исправан, како наведене грешке може да исправи?

Одговор:

У Редовном годишњем финансијском извештају који је јавно објављен не могу се вршити исправке.

Могуће је креирати и доставити нову врсту захтева Замена редовног годишњег финансијског извештаја у којој ће бити приказани исправни подаци у обрасцима извештаја.

Ако је финансијски извештај за 2020. годину објављен као неисправан, на који начин могу да се отклоне недостаци и извештај објави као исправан?

Одговор:

Уколико је финансијски извештај објављен као неисправан, обвезник не може вршити допуну истог захтева, већ мора креирати нови захтев и достави потпуно нови финансијски извештај за 2020. годину, најкасније до краја 2021. године.