Obveznici dostavljanja izveštaja

Da li su preduzetnici koji su u obavezi da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni da o tome obaveste Agenciju za privredne registre?

Odgovor:

Preduzetnici koji menjaju način vođenja poslovnih knjiga, prelazeći sa prostog na dvojno knjigovodstvo, treba da se prijave u Evidenciju obveznika za dostavlјanje finansijskih i drugih izveštaja.

Da li preduzetnik koji je osnovan, a još uvek nije prijavio početak obavlјanja delatnosti, treba da se prijavi u Evidenciju obveznika i dostavi finansijske i druge izveštaje, odnosno Izjavu o neaktivnosti?

Odgovor:

Preduzetnik koji je osnovan, a još uvek nije prijavio početak obavlјanja delatnosti, nema obavezu prijavlјivanja u Evidenciju obveznika, niti dostavlјanja finansijskih i drugih izveštaja, odnosno Izjave o neaktivnosti sve do registracije početka obavlјanja delatnosti u nadležnom Registru privrednih subjekata-preduzetnici.

Da li je preduzetnik koji je privremeno prijavio prekid obavlјanja delatnosti obveznik dostavlјanja finansijskih i drugih izveštaja, odnosno Izjave o neaktivnosti?

Odgovor:

Privremeni prekid obavlјanja delatnosti ne oslobađa preduzetnika koji vodi ili ima obavezu da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva od obaveze podnošenja Izveštaja za statističke potrebe i Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ili Izjave o neaktivnosti, za celu kalendarsku godinu (ili od dana osnivanja, odnosno dana početka vođenja knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva do 31.12.2020).

Da li je usled privremenog prekida obavlјanja delatnosti preduzetnika potrebno dostaviti vanredni finansijski izveštaj?

Odgovor:

Privremeni prekid obavlјanja delatnosti ne predstavlјa osnov za sastavlјanje i dostavlјanje vanrednog finansijskog izveštaja, u smislu Zakona o računovodstvu.

Da li preduzetnik koji je brisao preduzetničku radnju ima obavezu dostavlјanja finansijskih izveštaja?

Odgovor:

Preduzetnik, koji vodi ili ima obavezu da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, u slučaju brisanja preduzetničke radnje, ima obavezu dostavlјanja vanrednog finansijskog izveštaja. Vanredni finansijski izveštaj po osnovu brisanja sastavlјa se na dan kada je preduzetnik prestao da obavlјa delatnost.

Da li su predstavništva stranih pravnih lica u obavezi da dostave finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre?

Odgovor:

Zakonom o računovodstvu  („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon) uređeno je članom 4. stav 3. „da  se odredbe ovog zakona odnose i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavlјaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno“.

Polazeći od navedene odredbe Zakona o računovodstvu, predstavništva stranih pravnih lica koja ne obavlјaju privrednu delatnost u Republici Srbiji nisu obveznici predaje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji.

Da li su stambene zgrade u obavezi da dostave finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre?

Odgovor:

Članom 4. stav 5. novog Zakona o računovodstvu  („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019  i 44/2021 – dr. zakon) predviđeno je da se odredbe zakona ne odnose na budžete i korisnike budžetskih sredstava, stambene zgrade, kao i na organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ako posebnim propisima nije drugačije uređeno.

Shodno navedenom, stambene zgrade nisu obveznici dostavlјanja finansijskih izveštaja Agenciji.

Sastavljanje i dostavljanje izveštaja

Na koji način možemo da dostavimo izveštaje za ranije godine (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014...)?

Odgovor:

U toku 2021. godine nije moguće predati izveštaje, odnosno Izjavu o neaktivnosti za ranije godine. U skladu sa članom 16. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), Agencija prima finansijske izveštaje za poslednju izveštajnu godinu, odnosno u 2021. godini se primaju i obrađuju isklјučivo finansijski izveštaji za 2020. godinu.

Koji su rokovi za dostavlјanje izveštaja za 2019. godinu za pravna lica i preduzetnike?

Odgovor:

Prelaznim i završnim odredbama novog Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon), propisano je da se izveštaji za 2020. godinu dostavlјaju u rokovima koji važe prema starom Zakonu o računovodstvu („Službeni glasnik RS", br. 62/13 i 30/18), odnosno:

- Izveštaj za statističke potrebe – član 35. Zakona (Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj), rok je 1. mart 2021. godine (28. februar pada u neradni dan).

- Redovni godišnji finansijski izveštaj sa odgovarajućom dokumentacijom – član 33. i 34. Zakona, rok ističe 30. juna 2021. godine.

- Izjava o neaktivnosti - član 33. Zakona, rok je 01. mart 2021. godine (28. februar pada u neradni dan).

- Konsolidovani finansijski izveštaj, rok ističe 02. avgusta 2021. godine (31. jul pada u neradni dan).

- Vanredni izvestaji, u roku od 60 dana od dana osnova za sastavljanje.

Takođe, svako pravno lice može izabrati mogućnost da istovremeno dostavi izveštaj za statističke potrebe i redovan godišnji finansijski izveštaj sa odgovarajućom dokumentacijom – član 33, 34. i 35. Zakona i to u roku 01. marta 2021. godine (28. februar pada u neradni dan).

Za koji period se sastavlјa vanredni finansijski izveštaj u slučaju pokretanja postupka likvidacije odnosno zaklјučenja postupka likvidacije?

Odgovor:

Vanredni finansijski izveštaj po osnovu pokretanja postupka likvidacije sastavlјa se za period od 01.01. tekuće godine do dana koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije, odnosno danu dobijanja rešenja od nadležnog statusnog registra, i dostavlјa se radi javnog objavlјivanja u roku od 60 dana od dana na koji se izveštaj sastavlјa. 

Vanredni finansijski izveštaj po osnovu zaklјučenja postupka likvidacije sastavlјa se za period od 01.01. tekuće godine do dana koji prethodi danu okončanja postupka likvidacije, odnosno danu donošenja odluke o okončanju postupka likvidacije i dostavlјa se radi javnog objavlјivanja u roku od 60 dana od dana na koji se izveštaj sastavlјa. 

Da li pravna lica, odnosno preduzetnici koji nisu imali poslovnih aktivnosti u toku godine, mogu da dostave Izjavu o neaktivnosti?

Odgovor:

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji u izveštajnoj 2020. godini nisu imali poslovnih događajaniti su u poslovnim knjigama za tu godinu imali podatke o imovini i obavezama, dužni su da, putem posebnog informacionog sistema Agencije, dostave Izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, u skladu sa članom 33. stav 5. starog Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 30/18) i članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017).

Ukoliko pravna lica, odnosno preduzetnici u izveštajnoj godini nisu imali promena na imovini, ali imaju imovinu za iskazivanje u obrascu bilansa stanja, isti ne mogu dostaviti Izjavu o neaktivnosti, već su dužni da dostave Izveštaj za statističke potrebe i Redovni godišnji finansijski izveštaj.

Preduzetnik je 2020. godine počeo da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Da li u obrascima finansijskog izveštaja treba popuniti kolonu „prethodna godina“?

Odgovor:

Preduzetnici koji su prijavili početak vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva počev od 2020. godine, u obrascima izveštaja nemaju obavezu popunjavanja podataka u kolonama za prethodnu godinu. Iz toga proizilazi da preduzetnici u obrascu Statistički izveštaj ne popunjavaju pozicije koje se odnose na prethodnu godinu (npr. AOP 9006, 9011, 9016).

Da li je potrebno u bilansu stanja popunjavati kolonu 7 i šta znače validaciona upozorenja?

Odgovor:

U skladu sa čl. 6. Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, broj 95/2014 i 144/2014), podaci u koloni 7. iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene računovodstvene politike ili retrospektivnog prepravlјanja stavki u finansijskim izveštajima ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima.

Validaciona upozorenja ukazuju na određene nelogičnosti podataka koji su iskazani u finansijskim izveštajima. Ukoliko ova pravila nisu zadovolјena, to ne sprečava dalјi tok obrade zahteva, odnosno samim činom potpisivanja izveštaja zakonski zastupnik potvrđuje ispravnost unetih podataka u obrascima.

Na koji način se izračunavaju ukupni prihodi ostvareni u 2020. godini obzirom da sva mikro i mala pravna lica (uklјučujući i preduzetnike) koji su u 2020. godini ostvarili ukupne prihode veće od 517.353 hilјada RSD (4,4 miliona EUR) imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu?

Odgovor:

Svi preduzetnici i pravna lica koja nisu javna društva, a koji su razvrstani kao mikro ili mala pravna lica, imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu ukoliko su u 2020. godini ostvarili ukupne prihode veće od 517.353 hilјada RSD (4,4 miliona EUR).

Ukupan prihod utvrđuje se prema metodologiji Ministarstva finansija datoj u Mišlјenju 011-00-1089/2019-16 od 17. decembra 2019. godine kao zbir poslovnih prihoda, finansijskih prihoda, prihoda od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz Bilans uspeha (za privredna društva, zadruge i preduzetnike), odnosno prihoda od usklađivanja vrednosti kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana i potraživanja (za druga pravna lica) i ostalih prihoda.

Na kojim obrascima druga pravna lica dostavlјaju finansijske i druge izveštaje?

Odgovor:

Druga pravna lica finansijske i druge izveštaje sastavlјaju na obrascima koji su posebno propisani za ovu kategoriju pravnih lica, utvrđenim na osnovu Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica i Pravilnika o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 137/2014).

U slučaju da drugo pravno lice primenjuje međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) tada finansijski izveštaj sastavlјa na obrascima za privredna društva, zadruge i preduzetnike propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijksih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, broj 95/2014 i 144/2014).

Koja je oznaka za veličinu koju obveznici upisuju prilikom popunjavanja dela Posebni podaci?

Odgovor:

Oznake za veličinu koje se koriste prilikom popunjavanja dela Posebni podaci su sledeće:

  • mikro pravno lice – oznaka 1,
  • malo pravno lice – oznaka 2,
  • srednje pravno lice – oznaka 3,
  • veliko pravno lice – oznaka 4.

Koja je oznaka za vlasništvo u statističkom izveštaju na AOP-u 9002 za udruženja, sindikate i preduzeća?

Odgovor:

U skladu sa čl. 5. Pravilnika o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 137/2014), pod oznakom AOP 9002 - Oznaka za vlasništvo, unosi se statistička oznaka za vlasništvo prema sledećem: 1 za društveno, 2 za privatno, 3 za zadružno, 4 za mešovito (dva ili više oblika vlasništva) i 5 za državno vlasništvo.

Da li preduzetnici imaju obavezu dostavlјanja dokumentacije uz Redovne godišnje finansijske izveštaje?

Odgovor:

Preduzetnik nema obavezu da uz Redovan godišnji finansijski izveštaj dostavi dokumentaciju propisanu Zakonom o računovodstvu. Izuzetno, preduzetnik koji ima obavezu da vrši reviziju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu (zbog poslovnih prihoda ostvarenih u 2019. godini većih od 517.408 hilјada RSD odnosno 4,4 miliona EUR) je dužan da dostavi revizorski izveštaj, uz koji treba priložiti finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije.

Ko treba da potpiše Odluku o usvajanju i Odluku o raspodeli dobiti/ pokriću gubitka, odnosno Izjavu da nije doneta odluka o usvajanju i Izjavu da nije doneta odluka o raspodeli dobiti/ pokriću gubitka?

Odgovor:

Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i  odluku o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka, po pravilu, donosi skupština pravnog lica, odnosno osnivači. Primera radi, Zakon o privrednim društvima propisuje da odluke za DOO potpisuje:

  • jedini član društva u funkciji skupštine, u jednočlanom društvu;
  • oba člana društva u dvočlanom društvu sa jednakim udelima članova, odnosno jednakim pravom glasa članova; izuzetno u slučaju ponovlјene sednice u dvočlanom društvu sa jednakim udelima članova, oba člana ako su prisutna, odnosno član koji je prisutan;
  • predsednik skupštine u svim ostalim slučajevima.

U određenim slučajevima pomenute odluke mogu da donose i drugi organi upravlјanja (npr. nadzorni odbor kod javnih preduzeća). Ukoliko predsednik skupštine ili drugog nadležnog organa upravlјanja ili osnivači nemaju kvalifikovani elektronski potpis odluke je potrebno potpisati svojeručno. Da bi se ovakvo potpisane odluke dostavile elektronskim putem one se moraju digitalizovati i potpisati od strane zakonskog zastupnika njegovim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

U slučaju dostavlјanja Izjave da nije doneta odluka o usvajanju, odnosno Izjave da nije doneta odluka o raspodeli dobiti/ pokriću gubitka, dovolјno je da iste budu potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Koja se dokumentacija dostavlјa uz vanredni finansijski izveštaj?

Odgovor:

Uz vanredni finansijski izveštaj ne dostavlјa se dokumentacija iz člana 34. starog Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 30/18).

Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija  (registrovana u sudu, ministarstvima, i sl.) na predviđenom mestu u sistemu mogu da dostave izvod iz nadležnog registra koji predstavlјa osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu.

Na koji poziv na broj je potrebno izvršiti uplatu usled neblagovremenog dostavlјanja finansijskog izveštaja i u kom iznosu?

Odgovor:

U kreiranom zahtevu, na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“ nalaze se podaci o tačnom iznosu koji je potrebno uplatiti, kao i poziv na broj po kom treba izvršiti uplatu. Skeniranu uplatnicu je potrebno priložiti u delu „Dokumentacija“, na mesto „Dokaz o uplati naknade“ samo u slučaju da uplaćena naknada nije uparena sa predmetom, a kako bi se stvorila mogućnost za potpisivanje, odnosno dostavlјanje izveštaja.

Hoće li obvezniku biti priznata naknada za javno objavlјivanje finansijskog izveštaja, odnosno Izjave o neaktivnosti, obzirom da nije uplaćena saglasno instrukcijama iz PIS FI sistema?

Odgovor:

Ukoliko zahtev, odnosno izveštaj još uvek nije potpisan od strane zakonskog zastupnika, potrebno je priložiti dokaz o uplati naknade, u delu „Dokumentacija“. U protivnom, dokaz o uplati naknade dostaviti na i-mejl adresu finizvestaji@apr.gov.rs, kako bi u postupku obrade izveštaja, odnosno Izjave o neaktivnosti naknada bila ručno uparena.  

Hoće li obvezniku biti priznata naknada koja je uplaćena po zahtevu Podaci za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj (SI_GFI), od kojeg je obveznik odustao i odlučio da dostavi posebne zahteve Podaci za statističke potrebe (SI) i Redovni godišnji finansijski izveštaj (GFI)?

Odgovor:

Naknada za javno objavlјivanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja će biti priznata, s tim što je obveznik dužan da, prilikom dostavlјanja zahteva GFI, priloži dokaz o uplati naknade, u delu „Dokumentacija“.

Ko može da potpiše zahtev, odnosno finansijski izveštaj da bi bio prihvaćen kao ispravan?

Odgovor:

Zahtev, odnosno finansijske i druge izveštaje potpisuje zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik. Izuzetno, u skladu sa mišlјenjem Ministarstva finansija, iste može potpisati registrovani ostali zastupnik (kod preduzetnika – poslovođa) ukoliko je dostavlјeno obrazloženje u kojem se navodi razlog sprečenosti zakonskog zastupnika/preduzetnika da potpiše zahtev (koje se prilaže u delu Dokumentacija pod “Ostalo“).

Zahtev, odnosno izveštaj koji je potpisan elektronskim potpisom drugog lica ne može biti prihvaćen kao ispravan.

Kako potpisati zahtev, odnosno finansijski izveštaj kada je zakonski zastupnik ograničen supotpisom drugog zakonskog zastupnika?

Odgovor:

Ukoliko je zakonski zastupnik pravnog lica ograničen supotpisom u vezi sa dostavlјanjem izveštaja, zahtev odnosno izveštaj potpisuje zakonski zastupnik, pri čemu je potrebno u delu „Dokumentacija“ priložiti dokument Saglasnost supotpisnika sa sadržinom izveštaja, potpisan elektronskim potpisom supotpisnika. Ukoliko supotpisnik ne poseduje elektronski potpis, dokument može potpisati svojeručno, nakon čega zakonski zastupnik isti overava svojim elektronskim potpisom i dostavlјa Agenciji zajedno sa dokumentacijom i izveštajem.

Da li strano fizičko lice – nerezident, koje je osnivač i zakonski zastupnik, može da elektronski potpiše finansijske izveštaje karticom kvalifikovanog elektronskog potpisa koju ima u svojoj zemlјi?

Odgovor:

Zakonski zastupnik mora da ima kvalifikovani elektronski potpis izdat od strane ovlašćenog sertifikacionog tela u Republici Srbiji.

Da li elektronski sertifikat za potpisivanje izveštaja treba da glasi na ime pravnog lica za kog se podnosi finansijski izveštaj ili na ime zakonskog zastupnika kao fizičkog lica?

Odgovor:

Ukoliko je fizičko lice zakonski zastupnik više pravnih lica, može jednim elektronskim sertifikatom potpisati izveštaje za sva pravna lica u kojima je zakonski zastupnik.

Šta znači status zahteva U PRIPREMI?

Odgovor:

Status zahteva U PRIPREMI govori da se izveštaj i dalјe nalazi u vlasništvu kreatora zahteva, što znači da izveštaj još uvek nije dostavlјen Agenciji, odnosno nije elektronski potpisan od strane zakonskog zastupnika obveznika. Da bi izveštaj bio dostavlјen potrebno je kroz pregled zahteva, u skladu sa Tehničkim uputstvom, potpisati isti. Nakon uspešnog potpisivanja dobija se informacija pod kojim FIN brojem je izveštaj zaveden. Takođe, zahtev dobija novi status „Spreman za manuelnu obradu“ i čeka postupak obrade.

Ispravlјeni su nedostaci po obaveštenju u izveštaju, ali je status izveštaja nepromenjen, još uvek je NA DOPUNI, šta treba još uraditi?

Odgovor:

Postupanje po nedostacima u obaveštenju vrši se u dva koraka. Prvi korak podrazumeva ispravlјanje samih nedostataka, a drugi ponovno potpisivanje celog zahteva od strane zakonskog zastupnika njegovim kvalifikovanim elektronskim potpisom, čime se zahtev ponovo dostavlјa Agenciji i dobija status “Spreman za manuelnu obradu”.

Dobili smo obaveštenje da osnov za sastavlјanje i izveštajni period u vanrednom finansijskom izveštaju nisu ispravni. Da li je potrebno kreirati novi zahtev ili je izmenu moguće vršiti na postojećem?

Odgovor:

Nije potrebno kreirati novi zahtev, već u okviru postojećeg zahteva, preko linka „Ažuriranje podataka o vanrednom FI“, treba ispraviti osnov za sastavlјanje i period na koji vanredni finansijski izveštaj treba da glasi.

Ukoliko je pravno lice načinilo greške prilikom popunjavanja obrazaca finansijskog izveštaja koji je javno objavlјen kao ispravan, kako navedene greške može da ispravi?

Odgovor:

U Redovnom godišnjem finansijskom izveštaju koji je javno objavlјen ne mogu se vršiti ispravke.

Moguće je kreirati i dostaviti novu vrstu zahteva Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u kojoj će biti prikazani ispravni podaci u obrascima izveštaja.

Ako je finansijski izveštaj za 2020. godinu objavlјen kao neispravan, na koji način mogu da se otklone nedostaci i izveštaj objavi kao ispravan?

Odgovor:

Ukoliko je finansijski izveštaj objavlјen kao neispravan, obveznik ne može vršiti dopunu istog zahteva, već mora kreirati novi zahtev i dostavi potpuno novi finansijski izveštaj za 2020. godinu, najkasnije do kraja 2021. godine.