Оснивање удружења

Удружење могу основати најмање три оснивача, с тим што најмање један од оснивача мора имати пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије.

Оснивачи могу бити домаћа и страна правна и физичка лица.

Оснивачи не могу бити државни органи (министарства, општине итд) јер они не могу бити оснивачи или чланови удружења као носиоци власти, односно као правна лица у јавном праву.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити оснивач удружења уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника која мора да буде оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа..

Поступак уписа оснивања удружења покреће се подношењем две пријаве за упис у Регистар: 

 • Пријаве за упис удружења у Регистар удружења, која је прописана Правилником о садржини и начину уписа и вођења Регистра удружења.
 • Јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (образац ЈРППС), која је прописана Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре  - у овој пријави се попуњавају само назначени делови, односно уписује се:
  • назив удружења,
  • контакт подаци,
  • начин на који ће бити извршено достављање одлуке,
  • потпис заступника правног лица односно подносиоца пријаве прописане документације.

Обе пријаве се налазе на линку Регистрациона пријава оснивања удружења, у одељку Обрасци-Пријаве за упис (оснивање).

Напомена:

Подносилац пријаве је дужан да уредно попуни и потпише и пријаву за упис удружења у Регистар прописану Правилником о садржини и начину уписа и вођења Регистра удружења, и да уредно попуни у назначеним деловима и потпише јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС) На овај начин, односно подношењем јединствене регистрационе пријаве уз пријаву за упис у Регистар, удружење добија пореско идентификациони број (ПИБ) од Пореске управе који је генерисан у решењу АПР-а о упису у Регистар удружења.

Уз уредно попуњене пријаве за упис оснивања удружења у Регистар удружења подноси се:

  • оснивачки акт удружења
  • изјава законског заступника малолетног лица (ако је оснивач удружења малолетно лице), да оно може бити оснивач удружења, која садржи потврду о овери потписа у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и преписа,
  • примерак статута - у оригиналу,
  • записник са оснивачке скупштине у оригиналу, односно овереном препису,
  • акт о избору заступника удружења који обавезно садржи: лично име, пребивалиште и адресу, односно боравиште заступника удружења и његов јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе - одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора),
  • оверена фотокопија обе стране личне карте заступника удружења односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту (ако се на самој личној карти не виде подаци о пребивалишту/боравишту и адреси заступника, поред фотокопије обе стране личне карте која се оверава, обавезно се доставља и очитана лична карта која се не оверава. Лица млађа од 16 година уз оверену фотокопију обе стране личне карте достављају потврду о пребивалишту);
  • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Подносилац пријаве је заступник удружења или лице које заступник овласти.

Напомена: 

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у регистар. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, регистратор у року од пет радних дана од дана пријема пријаве у АПР, доноси решење о упису оснивања удружења и објављује статут на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију промене нису испуњени, и такво решење ће објавити на страници Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе:

 • нову регистрациону пријаву за упис података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве, позове се на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони утврђене недостатке,
 • поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем,

плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију.

Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога:

 • ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави;
 • ако податак или достављени документ није предмет регистрације;
 • ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.

 Упис привредне делатности

Кад удружење стекне статус правног лица, односно по добијању решења о упису у Регистар удружења може да поднесе пријаву уписа привредне делатности коју непосредно обавља.

Упис привредне делатности коју удружење непосредно обавља и којом стиче добит у складу са Законом о удружењима, покреће се подношењем:

 • пријаве за упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката и
 • доказа о уплати накнаде у износу од 2.800,00 динара, на рачун број 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу), прималац АПР, сврха уплате: накнада за упис.

По доношењу решења о упису привредне делатности удружења/савеза удружења у Регистар привредних субјеката, тај се податак по службеној дужности евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.

Промена привредне делатности или брисање привредне делатности се врши подношењем пријаве, документације и доказа о уплати накнаде у висини од 2.800,00 динара, Регистру привредних субјеката, а по доношењу решења о промени или брисању делатности, тај податак се евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.

Напомена:

Законом о удружењима је прописано да се Регистру привредних субјеката пријављује привредна делатност (само једна и то она претежна), која се региструје уписом шифре делатности и описом делатности на начин прописан Законом о класификацији делатности. Како је Законом такође прописано да се у Регистар удружења уписују и друге делатности и активности које удружење непосредно обавља, а у складу са чланом 6. Закона о класификацији делатности то ће се у Регистар удружења, а на основу пријаве за упис, ове делатности регистровати као:

 • 9412 - делатности струковних удружења или
 • 9499 - делатност осталих организација на бази учлањења.

Оснивање савеза удружења

Поступак уписа оснивања савеза удружења покреће се подношењем две пријаве за упис у Регистар: 

 • Пријаве за упис савеза удружења у Регистар удружења, која је прописана Правилником о садржини и начину уписа и вођења Регистра удружења;
 • Јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (образац ЈРППС), која је прописана Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре - у овој пријави се попуњавају само назначени делови, односно уписује се:
  • назив савеза удружења,
  • контакт подаци,
  • начин на који ће бити извршено достављање одлуке,
  • потпис заступника правног лица односно подносиоца пријаве прописане документације.

Обе пријаве се налазе на линку Регистрациона пријава оснивања савеза удружења, у одељку Обрасци-Пријаве за упис (оснивање).

Напомена:

Подносилац пријаве је дужан да уредно попуни и потпише и пријаву за упис савеза удружења у Регистар прописану Правилником о садржини и начину уписа и вођења Регистра удружења, и да уредно попуни у назначеним деловима и потпише јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС). На овај начин, односно подношењем јединствене регистрационе пријаве уз пријаву за упис у Регистар, савез удружења добија порески идентификациони број (ПИБ) од Пореске управе који је генерисан у решењу АПР-а о упису у Регистар удружења.

Уз уредно попуњене пријаве за упис оснивања савеза удружења у Регистар удружења подноси се:

  • одлуке надлежних органа удружења у складу са статутом о учлањењу у савез,
  • оснивачки акт савеза,
  • примерак статута - у оригиналу,
  • записник са оснивачке скупштине савеза у оригиналу, односно овереном препису,
  • акт о избору заступника савеза који обавезно садржи: лично име, пребивалиште и адресу, односно боравиште заступника савеза и његов јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе-одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора),
  • оверена фотокопија обе стране личне карте заступника удружења односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту (ако се на самој личној карти не виде подаци о пребивалишту/боравишту и адреси заступника, поред фотокопије обе стране личне карте која се оверава, обавезно се доставља и очитана лична карта која се не оверава. Лица млађа од 16 година уз оверену фотокопију обе стране личне карте достављају потврду о пребивалишту);
  • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Подносилац пријаве је заступник савеза удружења или лице које заступник овласти.

Напомена:

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у регистар. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, регистратор у року од пет радних дана од дана пријема пријаве у АПР, доноси решење о упису промене података у регистар удружења, и решење објављује на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију промене нису испуњени, и такво решење ће објавити на страници Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе:

 • нову регистрациону пријаву за упис података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве, позове се на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони утврђене недостатке,
 • поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем,

плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију.

Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога:

 • ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави;
 • ако податак или достављени документ није предмет регистрације;
 • ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.

Упис привредне делатности

Кад удружење стекне статус правног лица, односно по добијању решења о упису у Регистар може да поднесе пријаву уписа привредне делатности коју непосредно обавља.

Упис привредне делатности коју удружење непосредно обавља и којом стиче добит у складу са Законом о удружењима, покреће се подношењем: 

 • пријаве за упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката и
 • доказа о уплати накнаде у износу од 2.800,00 динара, на рачун број 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени број обавезно унесите у уплатницу); прималац АПР; сврха уплате: накнада за упис.

По доношењу решења о упису привредне делатности удружења/савеза удружења у Регистар привредних субјеката, тај се податак по службеној дужности евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.

Промена привредне делатности или брисање привредне делатности се врши подношењем пријаве, документације и доказа о уплати накнаде у висини од 2.800,00 динара, Регистру привредних субјеката, а по доношењу решења о промени или брисању делатности, тај податак се евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.

Напомена:

Законом о удружењима је прописано да се Регистру привредних субјеката пријављује привредна делатност (само једна и то она претежна), која се региструје уписом шифре делатности и описом делатности на начин прописан Законом о класификацији делатности. Како је Законом такође прописано да се у Регистар удружења уписују и друге делатности и активности које удружење непосредно обавља, а у складу са чланом 6. Закона о класификацији делатности то ће се у Регистар удружења, а на основу пријаве за упис, ове делатности регистровати као:

 • 9412 - делатности струковних удружења или
 • 9499 - делатност осталих организација на бази учлањења.