Општа упутства

За еРегистрацију понуђача потребно је да физичко лице поседује:

 • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
 • инсталиран читач електронских картица и инсталирану апликацију за електронско потписивање
 • Visa, MasterCard или DinaCard платне картице за плаћање накнада.

Електронска регистрација понуђача врши се путем апликације Агенције за привредне регистре.

Почетни корак за кориснике који први пут приступају систему је креирање налога на Порталу eID.gov.rs.

Уколико сте раније користили електронске услуге Агенције за привредне регистре, исти кориснички налог можете искористи за еРегистрацију понуђача. Пријава АПР налогом биће омогућена до 31.12.2023. године, а након тога ће бити доступна искључиво пријава преко Портала eID.gov.rs.

Детаљне информације о начину коришћења апликације можете добити читањем водича у сликама или путем видео туторијала.

Плаћање накнаде за електронску регистрацију врши се искључиво електронски у систему путем платне картице Visa, MasterCard или Dina.

Начин плаћања објашњен је у техничком упутству за електронско плаћање накнаде.

Електронска регистрациона пријава мора бити потписана квалификованим електронски потписом овлашћеног лица.  Потписивање  се врши путем апликације за електронско потписивање, коју уз упутство за коришћење можете преузети посредством следећег линка: https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje

Уколико се уз регистрациону пријаву прилаже и неки документ, исти мора бити у форми електронског документа потписан од стране  издаваоца документа или дигитализован од стране адвоката.

Решење о регистрацији у форми електронског документа

Решење о регистрацији  у форми електронског документа, потписано квалификованим електронским потписом регистратора, добија се на имејл адресу унету приликом подношења пријаве или се може преузети из саме апликације.

Ни једна институција не сме да условљава спровођење одређене процедуре прилагањем решења о регистрацији у папирној форми уместо решења у електронској форми, али за случај да је неопходно поседовање решења у папирној форми, потребно је АПР-у поднети:

Питања у вези са еРегистрацијом можете упутити и нашем инфо центру на број телефона 011 418 1000 или на имејл адресу info@apr.gov.rs. На располагању Вам је и техничка подршка АПР-а која пружа помоћ око апликације и њихова адреса је sd@apr.gov.rs.

Прибављање документације по службеној дужности

Податке и документе који се у складу са законом подносе уз пријаву, а о којима се воде службене евиденције, регистратор може да прибави и по службеној дужности, и то директним увидом у службену евиденцију, преко сервисне магистрале органа или на други прихваћен начин у складу законом којим се уређује електронска управа, осим ако подносилац пријаве изјави да ће те податке и документе прибавити сам.

Дакле, подносилац би у пријави требало да се изјасни да ли жели сам да достави одређени податак односно документ или жели да их регистратор прибави по службеној дужности.

У вези са наведеним, важно је имати у виду да:

 1. регистратор може сам да прибавља само оне податке и документе о којима се воде званичне службене евиденције,али не и оне које државни органи пружају подносиоцима искључиво на њихов захтев и о којима се не воде поменуте евиденције,
 2. када регистратор по службеној дужности прибавља податке и документе, рок за доношење одлуке од 5 радних дана не почиње да тече од дана подношења пријавевећ од наредног дана од дана прибављања податка односно документа, односно ако је прибављање података и докумената извршено непосредним увидом у службену евиденцију другог органа – рок тече од дана прибављања тих података.

Регистратор по службеној дужности може утврдити услове за непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке на следећи начин:

3.1. Регистратор може, по службеној дужности само да утврди да ли се домаће физичко лице  НЕ НАЛАЗИ или НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ Министарства унутрашњих послова

Уколико се домаће физичко лице предузтеник, регистровани пословођа или регистровани законски заступник НАЛАЗИ у казненој евиденцији, подносилац пријаве је у обавези да приложи Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, са податком за које кривично дело је физичко лице било осуђено да би регистратор могао да утврди да ли се ради о делу које представља основ за искључење иу поступка јавне набавке (списак кривичних дела).

За страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, тражени услов се доказује достављањем потврде о неосуђиваности. Захтев за издавање наведене потврде се може поднети Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику.

За страна физичка лица (стране држављане) – странац, који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником државе чији је држављанин.

3.2. Регистратор може, по службеној дужности, само да утврди у Евиденцији Пореске управе да ли је понуђач измирио или није измирио доспеле порезе и доприносе код Пореске управе, односно да ли постоји или непостоји дуг без обзира на висину

3.3. Регистратор може, по службеној дужности, само да утврди да ли је понуђач измирио или није измирио доспеле доспеле обавезе јавних прихода код надлежног пореског органа локалне самоуправе, односно да ли постоји или непостоји дуг без обзира на висину

Уколико му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, подносилац пријаве је у обавези да сам приложи Потврду надлежног органа којом доказује наведено, у форми електронског документа

3.4. Регистратор може, по службеној дужности да утврди чињеницу неосуђиваности правног лица у Казненој евиденцији правних лица Министарства правде

 1. ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ РЕГИСТРОВАНИ У АПР-У ПРИЛАЖЕ СЕ И ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ФОРМИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА:
 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа
 • доказ о матичном броју, 
 • потврда о пореском идентификационом броју, у копији,
 • фотокопија личне карте, односно за странца фотокопија пасоша, законског заступника.
 1. ЗА ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИЛАЖЕ СЕ:
 • ПОТВРДА Министарства привреде да се правно лице налази у поступку приватизације (уместо пореских потврда),

Накнаде

Накнадa за упис понуђача

Накнада за регистрацију уписа понуђача износи 3.000,00 динара, ако је пријава електронска.

Накнадa за поновни упис понуђача

Накнада за поновну регистрацију понуђача, брисаног из Регистра на основу сопственог захтева или по службеној дужности, износи 3.000,00 динара, ако је пријава електронска.

Накнаде за промене података о понуђачу

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о понуђачу износи 1.000,00 динара, ако је пријава електронска.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, ако је пријава електронска, накнада од 1.000,00 динара се увећава за 500,00 динара по предмету регистрације односно забележби.

Накнадa за брисање понуђача

Накнада за брисање понуђача из Регистра износи 1.200,00 динара, ако је пријава електронска.

Питања и одговори

 • Да ли се и документа која се прилажу уз регистрациону пријаву уписа/поновног уписа/промене морају предати у електронској форми?

Сва документа која се прилажу уз електронску пријаву морају бити у електронској форми. То подразумева да су сачињена у електронској форми и потписана електронским потписом или печатом њиховог издаваоца.

Шта да радимо ако не поседујемо документе у електронској форми, већ само у папирној?

Ако немате документе који су изворно сачињени у електронској форми, можете извршити дигитализацију папирних докумената (пребацивање у електронску форму). Овако конвертован документ се међутим сматра обичном копијом, због чега је неопходно да је својим електронским потписом (или печатом) овери:

 1. лице које је документ издало (нпр. уверење Пореске управе својим електронским печатом оверава надлежна Пореска управа и сл.) или
 2. лице које је законом овлашћено за оверу преписа (јавни бележник – нотар, који може да изврши дигитализацију и оверу сваког документа изворно сачињеног у папирној форми) или
 3. адвокат уписан у именик адвоката Адвокатске коморе Србије (који такође нема ограничење у погледу врсте документа који може да дигитализује и овери, али када дигитализацију и оверу ради адвокат, постоји додатни услов да је тај адвокат истовремено и потписник регистрационе пријаве - пуномоћник).
 • Да ли се у поступку еРегистрације прихватају електронски документи издати од стране иностраних органа и снабдевени њиховим електронским сертификатом (печатом)?

Не. Оваква могућност (за сада) не постоји. Наиме, одредбом члана 40. Закона којим се уређује електронски документ и квалификоване електронске услуге од поверења, прописано је да се стране квалификоване услуге од поверења у Србији могу признавати само у случају постојања реципроцитета регулисаног потврђеним међународним споразумом. С обзиром на наведено, то је у овој ситуацији једино решење да се такав документ одштампа у земљи порекла тј. да се направи копија коју ће као верну електронском оригиналу потврдити инострани орган овере. Потом се такав папирни документ може дигитализовати од стране нашег нотара или адвоката и као такав користити у поступку регистрације.

 • Уколико уз пријаву  желим да приложим још неки документ, да ли он може бити обична (скенирана) копија?

Не. Сви документи који се прилажу из пријаву морају бити у оригиналу, уколико није изричито прописано да могу бити у фотокопији (нпр. фотокопија личне карте за коју је довољно само да буде у ПДФ формату). Пошто се ради о е-пријави, то прилагање „оригинала” заправо значи да су ти документи потписани е-потписом издаваоца документа или нотара/адвоката (ако су иницијално настали као папирни).

На пример:

 • уверење из казнене евиденције/потврда о неосуђиваности мора бити снабдевена квалификованим електронским потписом овлашћеног лица надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова или ако је дигитализована онда мора бити оверена е-потписом нотара или адвоката.