Opšta uputstva

Za eRegistraciju ponuđača potrebno je da fizičko lice poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje
 • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

Elektronska registracija ponuđača vrši se putem aplikacije Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

Ukoliko ste ranije koristili elektronske usluge Agencije za privredne registre, isti korisnički nalog možete iskoristi za eRegistraciju ponuđača. Prijava APR nalogom biće omogućena do 31.12.2023. godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

Detalјne informacije o načinu korišćenja aplikacije možete dobiti čitanjem vodiča u slikama ili putem video tutorijala.

Plaćanje naknade za elektronsku registraciju vrši se isklјučivo elektronski u sistemu putem platne kartice Visa, MasterCard ili Dina.

Način plaćanja objašnjen je u tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

Elektronska registraciona prijava mora biti potpisana kvalifikovanim elektronski potpisom ovlašćenog lica.  Potpisivanje  se vrši putem aplikacije za elektronsko potpisivanje, koju uz uputstvo za korišćenje možete preuzeti posredstvom sledećeg linka: https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje

Ukoliko se uz registracionu prijavu prilaže i neki dokument, isti mora biti u formi elektronskog dokumenta potpisan od strane  izdavaoca dokumenta ili digitalizovan od strane advokata.

Rešenje o registraciji u formi elektronskog dokumenta

Rešenje o registraciji  u formi elektronskog dokumenta, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora, dobija se na imejl adresu unetu prilikom podnošenja prijave ili se može preuzeti iz same aplikacije.

Ni jedna institucija ne sme da uslovava sprovođenje određene procedure prilaganjem rešenja o registraciji u papirnoj formi umesto rešenja u elektronskoj formi, ali za slučaj da je neophodno posedovanje rešenja u papirnoj formi, potrebno je APR-u podneti:

Pitanja u vezi sa eRegistracijom možete uputiti i našem info centru na broj telefona 011 418 1000 ili na imejl adresu info@apr.gov.rs. Na raspolaganju Vam je i tehnička podrška APR-a koja pruža pomoć oko aplikacije i njihova adresa je sd@apr.gov.rs.

Pribavlјanje dokumentacije po službenoj dužnosti

Podatke i dokumente koji se u skladu sa zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencije, registrator može da pribavi i po službenoj dužnosti, i to direktnim uvidom u službenu evidenciju, preko servisne magistrale organa ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.

Dakle, podnosilac bi u prijavi trebalo da se izjasni da li želi sam da dostavi određeni podatak odnosno dokument ili želi da ih registrator pribavi po službenoj dužnosti.

U vezi sa navedenim, važno je imati u vidu da:

 1. registrator može sam da pribavlјa samo one podatke i dokumente o kojima se vode zvanične službene evidencije,ali ne i one koje državni organi pružaju podnosiocima isklјučivo na njihov zahtev i o kojima se ne vode pomenute evidencije,
 2. kada registrator po službenoj dužnosti pribavlјa podatke i dokumente, rok za donošenje odluke od 5 radnih dana ne počinje da teče od dana podnošenja prijaveveć od narednog dana od dana pribavlјanja podatka odnosno dokumenta, odnosno ako je pribavlјanje podataka i dokumenata izvršeno neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa – rok teče od dana pribavlјanja tih podataka.

Registrator po službenoj dužnosti može utvrditi uslove za nepostojanje osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke na sledeći način:

3.1. Registrator može, po službenoj dužnosti samo da utvrdi da li se domaće fizičko lice  NE NALAZI ili NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI Ministarstva unutrašnjih poslova

Ukoliko se domaće fizičko lice preduztenik, registrovani poslovođa ili registrovani zakonski zastupnik NALAZI u kaznenoj evidenciji, podnosilac prijave je u obavezi da priloži Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, sa podatkom za koje krivično delo je fizičko lice bilo osuđeno da bi registrator mogao da utvrdi da li se radi o delu koje predstavlјa osnov za isklјučenje iu postupka javne nabavke (spisak krivičnih dela).

Za strana fizička lica (strane državlјane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, traženi uslov se dokazuje dostavlјanjem potvrde o neosuđivanosti. Zahtev za izdavanje navedene potvrde se može podneti Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odelјenju za analitiku.

Za strana fizička lica (strane državlјane) – stranac, koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov dokazuje dostavlјanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državlјanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom države čiji je državlјanin.

3.2. Registrator može, po službenoj dužnosti, samo da utvrdi u Evidenciji Poreske uprave da li je ponuđač izmirio ili nije izmirio dospele poreze i doprinose kod Poreske uprave, odnosno da li postoji ili nepostoji dug bez obzira na visinu

3.3. Registrator može, po službenoj dužnosti, samo da utvrdi da li je ponuđač izmirio ili nije izmirio dospele dospele obaveze javnih prihoda kod nadležnog poreskog organa lokalne samouprave, odnosno da li postoji ili nepostoji dug bez obzira na visinu

Ukoliko mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, podnosilac prijave je u obavezi da sam priloži Potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje navedeno, u formi elektronskog dokumenta

3.4. Registrator može, po službenoj dužnosti da utvrdi činjenicu neosuđivanosti pravnog lica u Kaznenoj evidenciji pravnih lica Ministarstva pravde

 1. ZA PONUĐAČE KOJI NISU REGISTROVANI U APR-U PRILAŽE SE I DODATNA DOKUMENTACIJA U FORMI ELEKTRONSKOG DOKUMENTA:
 • izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa
 • dokaz o matičnom broju, ,
 • potvrda o poreskom identifikacionom broju, u kopiji,
 • fotokopija lične karte, odnosno za stranca fotokopija pasoša, zakonskog zastupnika.
 1. ZA DOMAĆA PRAVNA LICA KOJA SE NALAZE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE PRILAŽE SE:
 • POTVRDA Ministarstva privrede da se pravno lice nalazi u postupku privatizacije (umesto poreskih potvrda),

Naknade

Naknada za ponovni upis ponuđača

Naknada za ponovnu registraciju ponuđača, brisanog iz Registra na osnovu sopstvenog zahteva ili po službenoj dužnosti, iznosi 3.000,00 dinara, ako je prijava elektronska.

Naknade za promene podataka o ponuđaču

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o ponuđaču iznosi 1.000,00 dinara, ako je prijava elektronska.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, ako je prijava elektronska, naknada od 1.000,00 dinara se uvećava za 500,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi.

Naknada za brisanje ponuđača

Naknada za brisanje ponuđača iz Registra iznosi 1.200,00 dinara, ako je prijava elektronska.

Pitanja i odgovori

 • Da li se i dokumenta koja se prilažu uz registracionu prijavu upisa/ponovnog upisa/promene moraju predati u elektronskoj formi?

Sva dokumenta koja se prilažu uz elektronsku prijavu moraju biti u elektronskoj formi. To podrazumeva da su sačinjena u elektronskoj formi i potpisana elektronskim potpisom ili pečatom njihovog izdavaoca.

 • Šta da radimo ako ne posedujemo dokumente u elektronskoj formi, već samo u papirnoj?

Ako nemate dokumente koji su izvorno sačinjeni u elektronskoj formi, možete izvršiti digitalizaciju papirnih dokumenata (prebacivanje u elektronsku formu). Ovako konvertovan dokument se međutim smatra običnom kopijom, zbog čega je neophodno da je svojim elektronskim potpisom (ili pečatom) overi:

 • lice koje je dokument izdalo (npr. uverenje Poreske uprave svojim elektronskim pečatom overava nadležna Poreska uprava i sl.) ili
 • lice koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik – notar, koji može da izvrši digitalizaciju i overu svakog dokumenta izvorno sačinjenog u papirnoj formi) ili
 • advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije (koji takođe nema ograničenje u pogledu vrste dokumenta koji može da digitalizuje i overi, ali kada digitalizaciju i overu radi advokat, postoji dodatni uslov da je taj advokat istovremeno i potpisnik registracione prijave - punomoćnik).
 • Da li se u postupku eRegistracije prihvataju elektronski dokumenti izdati od strane inostranih organa i snabdeveni njihovim elektronskim sertifikatom (pečatom)?

Ne. Ovakva mogućnost (za sada) ne postoji. Naime, odredbom člana 40. Zakona kojim se uređuje elektronski dokument i kvalifikovane elektronske usluge od poverenja, propisano je da se strane kvalifikovane usluge od poverenja u Srbiji mogu priznavati samo u slučaju postojanja reciprociteta regulisanog potvrđenim međunarodnim sporazumom. S obzirom na navedeno, to je u ovoj situaciji jedino rešenje da se takav dokument odštampa u zemlji porekla tj. da se napravi kopija koju će kao vernu elektronskom originalu potvrditi inostrani organ overe. Potom se takav papirni dokument može digitalizovati od strane našeg notara ili advokata i kao takav koristiti u postupku registracije.

 • Ukoliko uz prijavu želim da priložim još neki dokument, da li on može biti obična (skenirana) kopija?

Ne. Svi dokumenti koji se prilažu iz prijavu moraju biti u originalu, ukoliko nije izričito propisano da mogu biti u fotokopiji (npr. fotokopija lične karte za koju je dovoljno samo da bude u PDF formatu). Pošto se radi o e-prijavi, to prilaganje „originala” zapravo znači da su ti dokumenti potpisani e-potpisom izdavaoca dokumenta ili notara/advokata (ako su inicijalno nastali kao papirni).

Na primer:

uverenje iz kaznene evidencije/potvrda o neosuđivanosti mora biti snabdevena kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova ili ako je digitalizovana onda mora biti overena e-potpisom notara ili advokata.