Kада је обвезник вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја уговором поверио правном лицу, односно предузетнику у смислу члана 16. став 1. Закона о рачуноводству, то лице мора бити уписано Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, да би достављени финансијски извештај био јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација

Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Правна лица која контролишу једно или више зависних правних лица (матична правна лица) која у роковима предвиђеним за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ), односно најкасније до 30. априла 2024. године имају припремљену документацију прописану чланом 45. Закона о рачуноводству (Закон), исту могу да доставе и истовремено са КГФИ, путем захтева „Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација“. Наведено се односи и на матична правна лица са пословном годином различитом од календарске, која ову врсту захтева могу поднети у року од четири месеца од датума биланса.

Уколико матично правно лице није доставило потпун и рачунски тачан КГФИ до истека рока за достављање документације уз КГФИ (до 31. јула 2024. године, односно у року од седам месеци од датума биланса за  обвезнике ревизије са пословном годином различитом од календарске), предметни извештај касније може да достави само заједно са документацијом која се на њега односи, и то путем поменутог захтева.

Матична правна лица која одлуче да прописану документацију поднесу одвојено од КГФИ (како је то дефинисано Законом), КГФИ достављају путем захтева „Консолидовани годишњи финансијски извештај“  у роковима наведеним за достављање те врсте извештаја, а документацију путем захтева „Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај“ у роковима прописаним за достављање документације уз КГФИ (до 31. јула за обвезнике са годином једнаком календарској).

Садржина захтева

У оквиру захтева „Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација“, КГФИ се доставља на обрасцима који су прописани подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја које примењује матично правно лице и исти чине следећи обрасци: 

 • Консолидовани биланс стања;
 • Консолидовани биланс успеха;
 • Консолидовани извештај о осталом резултату;
 • Консолидовани извештај о токовима готовине;
 • Консолидовани извештај о променама на капиталу;
 • Напомене уз КГФИ (у форми текста).

Саставни део захтева је и документација која се доставља уз КГФИ, сагласно члану 45. Закона и то:

 • одлука о усвајању КГФИ, коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника - потписану од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима; уместо одлуке, обвезници могу доставитиизјаву да није донета одлука о усвајању КГФИ, потписану од стране законског заступника;
 • ревизорски извештај– састављен у складу са законом којим се уређује ревизија, уз који се прилаже КГФИ који је био предмет ревизије и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера; матично правно лице које је уз РГФИ доставило обједињени ревизорски извештај о обављеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) и КГФИ, дужно је да тај извештај достави и уз КГФИ;
 • годишњи извештај о пословању који достављају сва матична правна лица, независно од величине тог правног лица; матично правно лице које је уз РГФИ доставило одлуку надлежног органа обвезника да се годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању прикажу као један извештај, уз КГФИ је дужно да достави тај обједињени извештај.
За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и сваки документ који законски заступник доноси (нпр. Изјаву законског заступника да није усвојен финансијски извештај, Напомене уз КГФИ и др.), буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. У случају када је документ својеручно потписан од стране лица овлашћеног за његово доношење, довољно је да исти буде верификован квалификованим електронским потписом законског заступника.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), прихватиће се сагласност супотписника са садржином захтева којим је достављен финансијски извештај, односно прописана документација, издата у папирном облику. У том случају, поред поменуте сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о отежавајућим околностима због чега није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Подсећамо да у овим ситуацијама, документа која доноси законски заступник треба да буду својеручно потписана од стране тог лица и супотписника, а потом верификована квалификованим електронским потписом законског заступника.

Садржина захтева

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

 • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
 • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у евиденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација се достављају применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), одабиром одговарајућег захтева, у електронском облику, потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације.

Уколико захтев није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Напомене уз КГФИ, такође, морају бити потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Осим тога, и документацијa уз КГФИ мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду. На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима - Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Накнада

За обраду и јавно објављивање КГФИ и документације потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. При утврђивању накнаде коју треба уплатити сабирају се основна накнада за обраду и јавно објављивање КГФИ и основна накнада за обраду и јавно објављивање документације која се доставља уз исти. Осим тога, у случају достављања КГФИ и документације након законског рока, укупна накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање (3.000 РСД), независно од тога да ли је прекорачен само рок за достављање КГФИ или и рок за достављање документације. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресепотписника захтева и лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, КГФИ и документација неће бити уписани у Регистар и јавно објављени као потпун и рачунски тачан извештај, односно исправна документација.

Уколико се у поступку обраде утврди да је у захтеву као лице одговорно за састављање финансијског извештаја обележен „пружалац рачуноводствене услуге“, а притом то правно лице или предузетник нису уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција не израђује обавештење о недостацима, већ одмах по пријему захтева јавно објављује информацију да извештај није састављен на начин прописан Законом и да не може бити јавно објављен. На исти начин ће се поступити и у случајевима када КГФИ буде достављен у папирном облику, када ће Агенција само јавно објавити информацију да је тај извештај достављен супротно Закону. У наведеним случајевима обвезнику се доставља и допис о немогућности  обраде КГФИ.

Потпун и рачунски тачан КГФИ се, заједно исправном документацијом, уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције као такав, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, матична правна лица могу захтевати замену КГФИ и замену документације.

Услед истовременог достављања КГФИ и документације, финансијски извештај је потпун и рачунски тачан, само уколико је и документација достављена уз тај извештај исправна. Такође, уколико је финансијски извештај непотпун и рачунски нетачан, документација достављена уз исти се јавно објављује као неисправна.

Уколико се јавно објави да је КГФИ непотпун и рачунски нетачан, а документација неисправна или се објави информација да извештај, односно документација нису јавно објављени услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање, чињенице да пружалац рачуноводствeне услуге обвезнику није уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга или услед достављања у папирној форми, обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се тај извештај односи (до краја 2024. године за обвезнике са годином једнаком календарској), креира и поднесе нов захтев путем којег ће доставити КГФИ истовремено са прописаном документацијом. Изузетно, у случајевима када је поновно достављање извршено пре истека законског рока за достављање документације (31.7. за обвезнике са годином једнаком календарској), КГФИ се може доставити и одвојено од прописане документације.