Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Правна лица која контролишу једно или више зависних правних лица (матична правна лица) која у роковима предвиђеним за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ), односно најкасније до 30. априла 2022. године имају припремљену документацију прописану чланом 45. Закона о рачуноводству (Закон), исту могу да доставе и истовремено са КГФИ, путем захтева „Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација“. Наведено се односи и на матична правна лица са пословном годином различитом од календарске, која ову врсту захтева могу поднети у року од четири месеца од датума биланса.

Уколико матично правно лице није доставило потпун и рачунски тачан КГФИ до истека рока за достављање документације уз КГФИ (до 31. јула 2022. године, односно у року од седам месеци од датума биланса за  обвезнике ревизије са пословном годином различитом од календарске), предметни извештај касније може да достави само заједно са документацијом која се на њега односи, и то путем поменутог захтева.

Матична правна лица која одлуче да прописану документацију поднесу одвојено од КГФИ (како је то дефинисано Законом), КГФИ достављају путем захтева „Консолидовани годишњи финансијски извештај“  у роковима наведеним за достављање те врсте извештаја, а документацију путем захтева „Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај“ у роковима прописаним за достављање документације уз КГФИ (до 31. јула за обвезнике са годином једнаком календарској).

Садржина захтева

У оквиру захтева „Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација“, КГФИ се доставља на обрасцима који су прописани подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја које примењује матично правно лице и исти чине следећи обрасци: 

 • Консолидовани биланс стања;
 • Консолидовани биланс успеха;
 • Консолидовани извештај о осталом резултату;
 • Консолидовани извештај о токовима готовине;
 • Консолидовани извештај о променама на капиталу;
 • Напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај (у форми текста).

Саставни део захтева је и документација која се доставља уз КГФИ, сагласно члану 45. Закона и то:

 • одлука о усвајању КГФИ, коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника - потписану од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима; уместо одлуке, обвезници могу доставитиизјаву да није донета одлука о усвајању КГФИ, потписану од стране законског заступника;
 • ревизорски извештај– састављен у складу са законом којим се уређује ревизија, уз који се прилаже КГФИ који је био предмет ревизије и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера; матично правно лице које је уз РГФИ доставило обједињени ревизорски извештај о обављеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) и КГФИ, дужно је да тај извештај достави и уз КГФИ;
 • годишњи извештај о пословању који достављају сва матична правна лица, независно од величине тог правног лица; матично правно лице које је уз РГФИ доставило одлуку надлежног органа обвезника да се годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању прикажу као један извештај, уз КГФИ је дужно да достави тај обједињени извештај.

Садржина захтева

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

 • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
 • сагласност супотписника потписана квалификованим електронским или својеручним потписом тог лица - достављају обвезници чији су законски заступници ограничени супотписом;
 • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у евиденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација се достављају применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), одабиром одговарајућег захтева, у електронском облику, потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације.

Обвезници који достављају КГФИ састављен на дан 31.12.2021. године и касније, систему приступају путем линка Финансијски извештаји-ПОЧЕВ ОД 31.12.2021.

Обвезници са пословном годином различитом од календарске који КГФИ састављају са датумом пре 31.12.2021. године, систему приступају путем линка Финансијски извештаји-ПРЕ 31.12.2021.

Уколико захтев није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Напомене уз финансијски извештај,, такође, морају бити потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Осим тога, и документацијa уз КГФИ мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би избегли проблеме у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће NexU-APR апликације изврше потписивање захтева, односно и документације, а у циљу избегавања проблема у вези са применом квалификованог електронског потписа. На страници „Услуге -Сервис деск – техничка подршка еСервисима-Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела.

Ако КГФИ са документацијом буде достављен у папирном облику, Агенција исти неће обрадити нити јавно објавити на својој интернет страници, већ ће јавно објавити информацију и обвезнику доставити допис да је тај извештај достављен супротно Закону.

Накнада

За обраду и јавно објављивање КГФИ и документације потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. При утврђивању накнаде коју треба уплатити сабирају се основна накнада за обраду и јавно објављивање КГФИ и основна накнада за обраду и јавно објављивање документације која се доставља уз исти. Осим тога, у случају достављања КГФИ и документације након законског рока, укупна накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање (3.000 РСД), независно од тога да ли је прекорачен само рок за достављање КГФИ или и рок за достављање документације. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, КГФИ и документација неће бити уписани у Регистар и јавно објављени као потпун и рачунски тачан извештај, односно исправна документација.

Потпун и рачунски тачан КГФИ се, заједно исправном документацијом, уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције као такав, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, матична правна лица могу захтевати замену КГФИ и замену документације.

Услед истовременог достављања КГФИ и документације, финансијски извештај је потпун и рачунски тачан, само уколико је и документација достављена уз тај извештај исправна. Такође, уколико је финансијски извештај непотпун и рачунски нетачан, документација достављена уз исти се јавно објављује као неисправна.

Уколико се јавно објави да је КГФИ непотпун и рачунски нетачан, а документација неисправна или се објави информација да извештај, односно документација нису јавно објављени услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање или услед достављања супротно Закону (у папирној форми), обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се тај извештај односи (до краја 2022. године за обвезнике са годином једнаком календарској), достави нов КГФИ истовремено са прописаном документацијом. Изузетно, у случајевима када је поновно достављање извршено пре истека законског рока за достављање документације (31.7. за обвезнике са годином једнаком календарској), КГФИ се може доставити и одвојено од прописане документације.