Kада је обвезник вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја уговором поверио правном лицу, односно предузетнику у смислу члана 16. став 1. Закона о рачуноводству, то лице мора бити уписано Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, да би достављени финансијски извештај био јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Замена консолидованог годишњег финансијског извештаја

Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Матично правно лице које утврди да резултати пословања и финансијски положај у консолидованом годишњем финансијском извештају (КГФИ), који је јавно објављен на интернет страници Агенције као потпун и рачунски тачан, нису исказани истинито и објективно, може најкасније до 31.12.2024. године да достави замену тог извештаја, путем захтева “Замена консолидованог годишњег финансијског извештаја”. Обвезници са пословном годином различитом од календарске ову врсту захтева могу поднети у року од 12 месеца од датума биланса.

Матично правно лице може да захтева замену КГФИ само уколико је је документација из члана 45. Закона коју је доставио уз тај извештај, јавно објављена као исправна.

Садржина захтева

У оквиру захтева „Замена консолидованог годишњег финансијског извештаја“, матично правно лице доставља КГФИ измењене садржине у обиму и на обрасцима који су прописани подзаконским актима за конкретну врсту обвезника којој то лице припада, као што је то чинило приликом достављања финансијског извештаја чија се замена тражи. КГФИ измењене садржине чине:

 • Консолидовани биланс стања;
 • Консолидовани биланс успеха;
 • Консолидовани извештај о осталом резултату;
 • Консолидовани извештај о токовима готовине;
 • Консолидовани извештај о променама на капиталу;
 • Напомене уз КГФИ (у форми текста).

Осим наведеног, у оквиру захтева матично правно лице доставља и документацију из члана 45. Закона која се односи на КГФИ измењене садржине:

 • Одлуку о усвајању финансијског извештаја измењене садржине коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника, и која мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима; не прихвата се достављање изјаве да та одлука није донета;
 • Ревизорски извештајкоји се односи на КГФИ измењене садржине - састављен у складу са законом којим се уређује ревизија и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера (уз ревизорски извештај се обавезно прилаже поменути КГФИ);
 • Годишњи извештај о пословању који треба да буде усаглашен са КГФИ измењене садржине.
За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и сваки документ који законски заступник доноси (нпр. Напомене уз КГФИ измењене садржине и др.), буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. У случају када је документ својеручно потписан од стране лица овлашћеног за његово доношење, довољно је да исти буде верификован квалификованим електронским потписом законског заступника.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), прихватиће се сагласност супотписника са садржином захтева којим је достављен финансијски извештај, односно прописана документација, издата у папирном облику. У том случају, поред поменуте сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о отежавајућим околностима због чега није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Подсећамо да у овим ситуацијама, документа која доноси законски заступник треба да буду својеручно потписана од стране тог лица и супотписника, а потом верификована квалификованим електронским потписом законског заступника.

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

 • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
 • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у виденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Замена КГФИ се доставља применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), одабиром одговарајућег захтева,  у електронском облику, потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја.

Уколико захтев за замену КГФИ није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Напомене уз КГФИ измењене садржине, код обвезника који имају обавезу њиховог састављања, такође, морају бити потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Осим тога, и документацијa уз КГФИ измењене садржине мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду. На страници „Услуге-Сервис деск – техничка подршка еСервисима-Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Накнада

За обраду и јавно објављивање замене КГФИ потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. Накнада коју треба уплатити се утврђује сабирањем основне накнаде за обраду и јавно објављивање КГФИ и основне накнаде за обраду и јавно објављивање документације која се доставља уз исти. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Замена консолидованог годишњег финансијског извештаја има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима  се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресе потписника захтева и лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, замена КГФИ неће бити уписана у Регистар, те финансијски извештај измењене садржине неће бити јавно објављен као потпун и рачунски тачан, а документација као исправна.

Уколико се у поступку обраде утврди да је у захтеву као лице одговорно за састављање финансијског извештаја обележен „пружалац рачуноводствене услуге“, а притом то правно лице или предузетник нису уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција не израђује обавештење о недостацима, већ израђује допис о немогућности обраде захтева.На исти начин Агенција поступа и у случајевима када је замена КГФИ достављена у папирном облику, с тим да тада јавно објављује и информацију да је извештај достављен супротно Закону

Потпун и рачунски тачан КГФИ измењене садржине и исправна документација се уписују у Регистар и јавно објављују на интернет страници Агенције као такви, заједно са потврдом о јавном објављивању.

Након објављивања замене КГФИ, на интернет страници Агенције остаје објављен и КГФИ (са документацијом из члана 45. Закона  која је достављена уз тај извештај) који је био предмет замене.

Уколико је КГФИ измењене садржине непотпун и рачунски нетачан, прописана накнада за обраду и јавно објављивање није плаћена, пружалац рачуноводствeне услуге није уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга или је замена КГФИ достављена у папирној форми, замена КГФИ се јавно не објављује, а Агенција о томе дописом обавештава обвезника на исти начин на који се обвезнику доставља обавештење о утврђеним недостацима. У наведеном случају, обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се тај извештај односи (до краја 2024. године за обвезнике са годином једнаком календарској), креира и поднесе нов захтев путем којег ће доставити замену КГФИ.