Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај

Матична правна лица након достављања консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ) Агенцији, дужна су да најкасније до 31. јула 2024. године доставе и документацију из члана 45. Закона о рачуноводству која се односи на тај извештај. Изузетно, обвезници који имају пословну годину различиту од календарске, документацију уз КГФИ достављају најкасније у року од седам месеци од датума састављања финансијског извештаја. По истеку законског рока, документацију уз КГФИ за 2023. годину је могуће доставити до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се КГФИ односи (до краја 2024. године за обвезнике за пословном годином која је једнака календарској), након чега престаје свака могућност достављања исте.

Документација из члана 45. Закона се доставља тек по јавном објављивању КГФИ као потпуног и рачунски тачног на интернет страници Агенције, путем захтева „Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај“. Изузетно, уколико је вршио корекције у односу на КГФИ који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан, обвезник је дужан да, уместо поменуте документације која се односи на јавно објављени КГФИ, достави Кориговани КГФИ заједно са документацијом која се односи на тај кориговани извештај (захтев Кориговани консолидовани годишњи финансијски извештај са документацијом).

Обвезник ревизије који није доставио потпун и рачунски тачан КГФИ, након истека рока за достављање документације не може путем одвојених захтева да достави најпре КГФИ, а потом и Документацију из члана 45. Закона, већ КФИ мора доставити истовремено са прописаном документацијом, путем захтева „Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација“.

Садржина захтева

Сагласно члану 45. Закона, матична правна лица уз КГФИ за 2023. годину, обавезно достављају следећу документацију:

  • одлуку о усвајању КГФИ, коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника - потписану од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима; уместо одлуке, обвезници могу доставитиизјаву да није донета одлука о усвајању КГФИ, потписану од стране законског заступника;
  • ревизорски извешта  – састављен у складу са законом којим се уређује ревизија, уз који се прилаже КГФИ који је био предмет ревизије и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера; матично правно лице које је уз РГФИ доставило обједињени ревизорски извештај о обављеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) и КГФИ, дужно је да тај извештај достави и уз КГФИ;
  • годишњи извештај о пословању - који достављају сва матична правна лица, независно од величине тог правног лица; матично правно лице које је уз РГФИ доставило одлуку надлежног органа обвезника да се годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању прикажу као један извештај, уз КГФИ је дужно да достави тај обједињени извештај.
За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и сваки документ који законски заступник доноси (нпр. Изјаву законског заступника да није усвојен финансијски извештај) буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. У случају када је документ својеручно потписан од стране лица овлашћеног за његово доношење, довољно је да исти буде верификован квалификованим електронским потписом законског заступника.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), прихватиће се сагласност супотписника на садржину захтева којим је достављена прописана документација, издата у папирном облику. У том случају, поред поменуте сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о отежавајућим околностима због чега није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Подсећамо да у овим ситуацијама, документа која доноси законски заступник треба да буду својеручно потписана од стране тог лица и супотписника, а потом верификована квалификованим електронским потписом законског заступника.

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

  • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
  • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у Евиденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Захтев „Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај“ се доставља применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај.

Уколико захтев није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Документацијa уз КГФИ мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду. На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима-Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Ако Документација уз КГФИ буде достављена у папирном облику, Агенција исту неће обрадити нити јавно објавити на својој интернет страници, већ ће јавно објавити информацију и обвезнику доставити допис да је иста достављена супротно Закону.

Накнада

За обраду и јавно објављивањеДокументације уз КГФИ потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. У случају достављања документације након истека законског рока, укупна накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање у износу од 3.000 РСД.  Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима  се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресе потписника захтева и лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, документација неће бити уписана у Регистар и јавно објављена као исправна.

Исправна документација уз КГФИ се уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције као таква, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, обвезници ревизије могу захтевати замену КГФИ и замену документације.

Уколико се јавно објави да је документација уз КГФИ неисправна или се објави информација да документација није јавно објављена услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање или услед достављања у папирној форми, обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се извештај уз који се доставља документација односи (до краја 2024. године за обвезнике са годином једнаком календарској), креира и поднесе нов захтев путем којег ће доставити документацију уз КГФИ.